لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمه

—

—بودجه بندي سرمايه اي جزيي از بودجه بندي مالي (بخش دوم بودجه بندي جامع )مي باشد . بخش ديگر بودجه بندي جامع ، بودجه بندي عملياتي است .

—

—

—

اسلاید ۲ :

تعريف بودجه بندي سرمايه اي

—بودجه بندي سرمايه اي عبارت از فرايند تصميم گيري برالي تامين مخارج سرمايه اي در دوره بودجه است .

—به عبارت دقيق تر ، بودحه بندي سرمايه اي فرايند تشخيص ، ارزيابي ، طرح ريزي و پشتيباني مالي پروژه هاي عمده سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري – توليدي است .

اسلاید ۳ :

ويژگيهاي بودجه بندي سرمايه اي

—اغلب پروژه هاي سرمايه اي تخصيص منابع عمده اي را ايجاب مي كنند .

—تصميمات بودجه بندي سرمايه اي معمولاً موجب ايجاد تعهدات بلندمدت مي شود زيرا پروژه هاي مورد بررسي اغلب عمر مفيدي بيش از يكسال دارد.

—تصميمات بودجه بندي سرمايه اي ، بر تصميم گيري هاي كلي تري در مورد هدفها و سياستهاي بلند مدت واحد تجاري – توليدي مبتني است .

اسلاید ۴ :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

۱- شناسايي پروژه هاي سرمايه گذاري

۲- برآورد منافع و مخارج هر يك از پروژه ها

۳- ارزيابي پروژه هاي پيشنهادي

۴- تهيه و تنظيم بودجه مخارج سرمايه اي

۵- ارزيابي مجدد پروژه ها پس از تصويب

اسلاید ۵ :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

۱- شناسايي پروژه هاي سرمايه گذاري

   – اولين مرحله بودجه بندي سرمايه اي شناسايي پروژه هاي بالقوه سرمايه گذاري است .

  – در واحدهاي تجاري بزرگ اين پروژه ها معمولاً توسط بخشهاي مختلف تهيه و پيشنهاد مي گردد .

اسلاید ۶ :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

 ۲- بر آورد منافع و مخارج هر يك از پروژه ها

  – جهت ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري پيشنهادي نياز به داشتن برآوردي از منافع و مخارج آنها مي باشد .

  – تهيه اين گونه برآوردها بويژه در مورد پروژه هاي بلند مدت نسبتاً مشكل بوده و مستلزم تجزيه و تحليل هاي دقيق مالي مي باشد .

 

اسلاید ۷ :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

۳- ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري

           نظر به اينكه مخارج سرمايه اي ، ازجنبه هاي مختلف بر آينده واحد تجاري – توليدي اثر مي گذارد ، لذا لازم است كه كليه پروژه ها به نحوي سيستماتيك ارزيابي و منافع و مخارج هر يك بر آورد شود تا بتوان مناسب ترين آنها را انتخاب كرد .

اسلاید ۸ :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

۴- تهيه و تنظيم بودجه مخاج سرمايه اي

-بودجه مخارج سرمايه اي شامل كليه پروژه هاي سرمايه گذاري تاييد شده در دوره بودجه است .

-بودجه مخارج سرمايه اي انعكاس نهايي تصميمات مديريت در مورد سرمايه گذاريهاي دوره بودجه است .

-اين مديريت واحد تجاري – توليدي مي باشد كه در نهايت در مورد مبالغ سرمايه گذاري و تخصيص منابع ، تصميم گيري مي كند .

-در تجزيه و تحليل پروژه هاي سرمايه گذاري و بررسي منافع و مخارج آن ،لازم است كه پارامترهاي ديگري نيز مانند آثار رفتاري قبول يا رد پروژه ها مورد توجه واقع شود .

اسلاید ۹ :

فرايند بودجه بندي سرمايه اي

۵- ارزيابي مجدد پروژه ها پس از تصويب

-تمامي برآوردهايي كه درباره رويداد هاي آتي انجام مي شود ، با احتمال ارتكاب اشتباه همراه است .

-افزايش دقت برآوردهاي قبلي موجب بهبود برآوردهاي جديد مي شود.

-ضمن ارزيابي مجدد ، مقايسه اي نيز ميان پروژه هاي عملياتي و ساير پروژه هاي سرمايه گذاري تحت بررسي انجام مي شود .

اسلاید ۱۰ :

روشهاي ارزيابي پروژه ها

—روشهاي ارزيابي پروژه ها به ۲ دو دسته تقسيم مي شوند :

۱- روشهاي مبتني بر تنزيل گردش وجه نقد شامل :

الف – نرخ بازده داخلي  (IRR)

ب – ارزش فعلي خالص( (NPV

ج – شاخص سود آوري ( (PI

۲- ساير روشهاي ارزيابي پروژه ها

الف – دوره بازيافت سرمايه

ب – معكوس دوره بازيافت سرمايه

ج – نرخ بازده حسابداري