لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تنظیم کننده های رشد: 

اکسین ها

جیبرلین ها

سایتوکنین ها

آبسیزیک اسید

اتیلن

سالیسیلیک اسید

تاخیر دهنده های رشد

 

اسلاید ۲ :

اکسین:

üاکسین تولید اتیلن را تحریک می کند.امروزه ثابت شده است که بعضی از واکنش هایی که اکسین را در انجام آن سهیم می دانستند به علت تولید اتیلن میباشد.

 

اسلاید ۳ :

سیتوکنین

üکار اصلی سیتوکنین ها در گیاهان تسریع تقسیم سلولی  میباشد

üسیتو کنین ها پیری را در گل های شاخه بریده به تاخیر میاندازند.

üکینیتین سبب افزایش جابجایی وانتقال جهت دار مواد غذایی ومواد آلی در گیاهان بویژه در برگهای بریده است).ماتر وانگلبرت(۱۹۶۱

üسیتوکنین های مصنوعی عمدتا پیری را به تاخیر می اندازندواحتمالا علت آن پایداری این ترکیبات ونگهداری ترکیبات کلروفیل و میزان پروتئین وRNA است که تمامی آنها در پیری کاهش می یابند.

ü

 

اسلاید ۴ :

üتمام ۹۰ نوعGAشناخته شده در رشد طولی ساقه یا تقسیم سلولی یا در هردو فرایندموثرند.

üجیبرلین ها سبب تسریع گلدهی در تعداد وسیعی از گیاهان عالی می شوند

ü

آبسیزیک اسید

üABAنقش مهمی را دربسته شدن روزنه ها در هنگام تنش خشکی بازی می کند.

اسلاید ۵ :

üدر اثر صدمات مکانیکی وصدمات ناشی از حشرات و بیمایها تولید اتیلن تحریک میشود.

üاثرات فیزیولوژیکی دیگر اتیلن:اپیناستی)خمیدگی برگها_(ثقل گرایی_ترشح رزین_تشکیل صمغ

ü

برازینواستروئیدها

üدر زیست سنجی پیری برایGAوBRپیری توسطBRتحریک شده,در حالی کهGAپیری را در گلها به تاخیر می اندازد.

اسلاید ۶ :

üاتیلن فعال )تیوسولفات نقره (STSیا بازدارنده ی بیوسنتز اتیلن)آمینواتوکسی ونیل گلایسین(AVG  یا) آمینو استیک اسید ها(AOA وسیتوکنین ها در به تاخیر انداختن پیری در گل ها موثر نشان داده شده اند.

üمواد تاخیر دهنده رشد گیاهی و سیتوکنین ها در به تاخیر انداختن پیری در گلهای میمون، میخک ، نرگس و شب بو ها موثر نشان داده شده اند.

üتیو سولفات نقره یک بازدارنده عمل اتیلن است که برای به تاخیر انداختن پیری در محصولات گل بریده به کار میرود.

اسلاید ۷ :

üاثر فلورپریمودال به عنوان یک بازدارنده ی رشد گیاهی که باجلوگیری از سنتز GAباعث کاهش رشد می شود.

üدر حال حاضر_CCC_دآمینوزاید_آنیمیدول_وپاکلوبوترازول ترکیبات اولیه مورد استفاده برای کنترل رشد فرفیون وداوودی می باشد.

üگزارش شده که پاکلوبوترازول در بعضی از گونه های گیاهی که مواد تاخیر دهنده ی رشد دیگر موثر نبودند مفید واقع شده است.

اسلاید ۸ :

تیمار لحظه ای باBAبرای به تاخیر انداختن زرد شدن برگ وبهبود کیفیت گل در گلهای شاخه بریدهgoldenrod(solidago canadensis)
Sonia Philosoph-Hadas , Rina Michaeli, Yael Reuveni and Shimon Meir(1997)     

üBAوSTSبه طور قابل ملاحظه ای زرد شدن  برگهای گلهای شاخه بریده را در طول زندگی گلجایی به تاخیر انداختند و همچنین این تیمار از پیری گل جلوگیری کرد.

üترکیب تجاری TOG_101که محتوی BAاست دقیقاچنین تاثیراتی را دارد.

üTOG_101جانشین موثر وبی خطری است که برایSTSپیشنهاد می شود.

اسلاید ۹ :

تاثیرتیمار لحظه ای وپیوسته باSTSبر روی میزان تنفس وپاسخ های  مورفولوژیکی در گل های شاخه بریده میخک:
Steven A. Altman , * and Theophanes Solomos (2000)                

اسلاید ۱۰ :

üتیمار لحظه ای با ۱_۲ mMتیوسولفات نقره سبب افزایش تنفس در گل ها شد اما هیچگونه تغیییرات مورفولوژیکی با این افزایش تنفس دیده نشد

üگل هایی که بطور پیوسته  باSTS,2mMتیمارشده  بودند نشان دهنده ی هیچگونه تغییرات تنفسی ومورفولوژیکی به هیچ غلظتی از اتیلن نبودند.