لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تاريخ زبان فارسي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تاريخ زبان فارسي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

معرفي و راهنمايي كلي طرح درس «تاريخ زبان فارسي» و جايگاه آن در ميان درسهاي ديگر: هدف كلي اين درس آشنايي با تاريخ تحول زبان و بررسي دورههاي تاريخي زبان فارسي در سه دورة مستقل فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي جديد (نو).

در اين درس با بررسي و مقايسة زبانهاي ايران قبل از اسلام و تحولات آنها و  چگونگي تحول و پيدايش فارسي بعد از اسلام بررسي ميشود.

اسلاید ۲ :

زبان امري اجتماعي و وسيلهاي است براي برطرف كردن نياز افراد جامعه به برقراري ارتباط با يكديگر و تفهيم و تفاهم.

 

اسلاید ۳ :

تغييراتي كه در زبان رخ ميدهد تصادفي و اتفاقي نيست بلكه تابع قوانين و قواعد معيني است و به همين دليل، با اينكه هر زباني از صورت اصلي خود بسيار دور شده است، ميتوان رابطة آن را با اصل و با زبانهاي ديگري كه از آن منشعب شدهاند تشخيص داد.

اسلاید ۴ :

زبان مانند يك امر طبيعي به طريقي مشخص تحول و تكامل مييابد و بههمين دليل بايد دانست كه تغيير يا دور شدن يك صورت زباني از اصل و صورت قديمي خطا و غلط شمرده نميشود بلكه معلول رويدادهاي اجتنابناپذير زمان است.

اسلاید ۵ :

در دورة باستان هر اسم به هشت حالت مختلف صرف ميشد و علايم صرفي نيز تكواژهايي پاياني بود كه به واژة ساده ميپيوست.

اسلاید ۶ :

در فارسي جديد، با حذف تكواژهاي پاياني، نه تنها نظام صرف اسامي به كلي از بينرفته بلكه ساخت جنس دستوري و شمار مثني نيز از دستگاه زبان خارج شده است.

اسلاید ۷ :

دگرگوني ديگري كه در فارسي جديد مشاهده ميشود، تغيير ترتيب اجزاي جمله است. بهعبارت ديگر، قواعد نحوي و روابط همنشيني در دستگاه اين زبان از دورة باستان تا دورة جديد تحول يافته است.

اسلاید ۸ :

هر زباني در هر زمان در حال تحول است و از جهات مختلفي تغيير ميكند. آواها و شيوة تركيب آنها با وضع پيشين تفاوت ميكند و آواهايي جديد با قوانين واجآرايي نويني در زبان معمول ميشود.

اسلاید ۹ :

علل و عوامل دگرگوني زبان را ميتوان در دو عنوان كلي دستهبندي كرد:
۱٫ علل خارجي يا برونزباني
۲٫ علل داخلي يا درون
زباني

اسلاید ۱۰ :

نكتة جالب توجه اين است كه واژگان زبان بيش از هر چيز ميتواند دگرگونيهاي اجتماعي را منعكس كند.