لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل و طراحي سيستم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل و طراحي سيستم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سير تحول علم مديريت

۱- عصر شکار:

lيادگيري در سطح ابتدايي صورت مي گرفت.

lمرحله ظهور داده ها

lسبک مديريت آمرانه

lمعرفت از طريق کارآموزي بدست مي آمد.

اسلاید ۲ :

۲- عصر کشاورز

lترکيبي از داده ها ايجاد شد.

lمديريت از حالت چماقي به حالت شلاقي تبديل شد.

lروش پيروي از انسان بزرگ به کار گرفتهمي شد.

اسلاید ۳ :

۳- عصر صنعتي

lعصر توليد اطلاعات

lاستفاده از فکر علاوه بر استفاده از نيروي بدنيlنظريه مديريت «حماري» شکل گرفت.

lسرمايه منبع استراتژيک به شمار مي آمد.

 

اسلاید ۴ :

۴- عصرفراصنعتي

lدانش منبع استراتژيک به شمار مي آمد.

lعصر ماهواره ها و شبکه هاي ارتباطيlبر لزوم استفاده از قدرت فکر تأکيد مي شود.

lجريان اصلي عصر اطلاعات مبتني بر ارتباطات است. 

اسلاید ۵ :

شاخص عمده مديريت در عصر شکار

اولين مدل مديريتي همان مدل جمع آوري شکار بود که شامل گروههاي بسيار کوچک مردم مي شد. مردمي که همواره مشغول مهاجرت و تحرک بوده و دغدغۀ تهيه غذا و ساير مايحتاج زندگي را داشتند.

شاخص عمده مديريت در عصر کشاورزي

توانايي فرد در کار افزايش يافت، به طوري که قادر شد به اندازه اي غذا توليد کند که افراد غير فعال نيز از آن بهره مند گردند.

شاخص عمده مديريت در عصر صنعتي

با استفاده از ماشينهاي مکانيکي و افزايش خارق العاده توليدات و محصولات کشاورزي (توليد انبوه)، قسمت بزرگي از نيروي کار بر توليد کالاهاي مصرفي متمرکز شد.

شاخص عمده مديريت در عصر اطلاعات

اکثريت جامعه در کشورهاي صنعتي دست اندرکار توليد محصولي به نام اطلاعات هستند، به طوري که تا سال ۲۰۰۰ ميلادي عدۀ قليلي در امر توليد مواد غذايي و به طور نسبي، افراد کمتري در بخش توليد محصولات صنعتي اشتغال خواهند داشت، در حالي که بسياري از افراد در امر توليد و پردازش اطلاعات مشغول خواهند بود. 

اسلاید ۶ :

تفکر تحليلي تجزيه مدار

lمعطوف شدن ذهنيت غالب محقق به بخش فيزيکي يا خارجي جهان

lتأکيد بر اينکه هر پديده اي حاصل تجزيه يا ترکيب ساير پديده ها است .

lتأکيد بر کمي کردن روابط عليlافزايش دقت

اسلاید ۷ :

lتصور ارگانيک، تصوري که ارگانيسم را در مرکز طرح ادراکي آدمي قرار مي دهد.

lکلي نگري، يعني هر پديده اي به منزلة موجودي زنده، داراي نظم، داراي روابط باز با محيط خود، خود تنظيم و هدفمند در نظر گرفته مي شود.

lمدلسازي

lبهبود شناخت

  نظريه عمومي سيستمها 

نگرش سيستمي

  علم کنترل و ارتباطات( سايبرنتيک)

اسلاید ۸ :

نظريه عمومي سيستمها

منشأ و نحوۀ شکل گيري :

هدف انجمن پژوهش سيستمهاي عمومي :

lانتقال يافته هاي يک حوزه علمي به حوزه هاي ديگر

lتشويق به ايجاد و طراحي مدلهاي نظري

lبه حداقل رساندن تکرار و دوباره کاري در مطالعات و تلاشهاي نظري

lايجاد وحدت در ميان علوم

اسلاید ۹ :

ويژگيهاي نظريه عمومي سيستمها:

.۱به هم پيوستگي و وابستگي اجزاء

.۲کل گرايي

.۳هدف جويي

.۴وروديها و خروجيها

.۵تبديل

.۶مقابله با بي نظمي و کهولت(آنتروپي)

.۷تنظيم

.۸سلسله مراتب

.۹جداسازي

.۱۰هم پاياني

اسلاید ۱۰ :

علم کنترل و ارتباطات

علم کنترل و ارتباطات الگويي را ارائه مي دهد که همه سيستمهاي داراي عامل کنترل را با يکديگر مقايسه کرده و ارتباط ميان آنها را کشف مي کند.