لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تحقيق در عمليات ۱ – پژوهش عملياتی ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تحقيق در عمليات ۱ – پژوهش عملياتی ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nپيشرفت و بقاي يك سازمان در دنياي كنوني كه دنياي رقابتي و پرشتاب مي باشد وابستگي زيادي به تصميم مديران آن سازمان دارد.

nارزش يك مدير به تصميماتي است كه مي‌‌گيرد. بنابر اين ديگر نمي توان تنها بر اساس تجربه به اين امر مهم پرداخت بلكه بهرهگيري از اطلاعات و دانش مديريتي از جمله وظايف خطير يك مدير محسوب مي شود.

اسلاید ۲ :

سرچشمه پژوهش عملياتي

منشأ استفاده از پژوهش عملياتي , عمليات نظامي جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۴۱ بود , وقتي دانشمندان انگليسي توانستند با بهره گيري از دانش متخصصان علوم مختلف در استفاده از رادار كه تازه اختراع شده بود , در جنگ موفقيتهاي چشمگيري بدست آورند.

اسلاید ۳ :

منشأ استفاده از پژوهش عملياتي , عمليات نظامي جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۴۱ بود , وقتي دانشمندان انگليسي توانستند با بهره گيري از دانش متخصصان علوم مختلف در استفاده از رادار كه تازه اختراع شده بود , در جنگ موفقيتهاي چشمگيري بدست آورند.

اسلاید ۴ :

دو عامل مهم در  پيشرفت علم پژوهش عملياتي

nپيشرفتهاي چشمگيري كه در همان اوائل در زمينه توسعه فنون مربوطه صورت گرفت.

nاختراع كامپيوتر.

اسلاید ۵ :

پژوهش عملياتي را ميتوان به عنوان” مجموعهاي از مدلها و تكنيكها ي كمي تعريف كرد كه با استفاده از روشهاي علمي , مديران را در تصميمگيري هدايت و راهنمايي مي كند”.

اسلاید ۶ :

ويژگيهاي عمده پژوهش عملياتي

nبرخورد علمي و آگاهانه با مسئله

nبه كار گيري روشهاي علمي

nاستفاده از متخصصين علوم مختلف

nاستفاده از مدل 

اسلاید ۷ :

مراحل ساخت يك مدل و به كار گيري آن

n اعمال قبل از مدل‌‌سازي

n اعمال ضمن مدل‌‌سازي

n  اعمال بعد از مدل‌سازي

اسلاید ۸ :

برای تعيين جواب يک مسئله واقعی، تسلط بر تمام جوانب کار امری ناممکن است، بنابراين نمايش خاصی ازواقعيت را در نظر گرفته و بر روی آن مطالعه میکنيم، که به آن مدل مي گوييم

اسلاید ۹ :

انواع مدل:

vمدل شمايلی : اين مدل با کمترين سادهسازی همراه است از جمله مدل اتومبيل، هواپيما، پل، ….

vمدل قياسی : بيان کننده واقعياتی ازمسئله اصلی میباشد مثل نمودارهای سازمانی

اسلاید ۱۰ :

vمدل رياضی :  اين مدل بر اي مسائل کميت پذير مطرح مي گردد مثل ميزان توليد، خريد، فروش، ميزان سوددهی و …..