لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تحليل ديناميکی کيفيت زندگی کاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تحليل ديناميکی کيفيت زندگی کاری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

  در اين پژوهش تلاش شده است تا با رويکردی پويا و به کمک استفاده از ابزار سيستم ديناميک به تحليل چگونگی ارتقاء “کيفيت زندگی کاری” پرداخته شود. هدف از اين امر تلاش در جهت دستيابی به ابزاری کارآمد برای بررسی ابعاد مختلف مربوط به کيفيت زندگی کاری و تعيين استراتژی های مناسب برای ارتقاء آن و در نهايت ارتقاء بهره وری فرد و سازمان می باشد. بديهی است اگر بتوان با توجه به شرايط موجود به راه حلی بهينه در اين زمينه دست يافت که هم منافع سازمان و هم منافع کارکنان را تامين نمايد ، رابطه ای برد _ برد بوجود خواهد آمد و اين امر اهداف سازمان و کارکنان را در يک راستا قرار می دهد که می تواند زمينه ساز تحول در ساير سازمانها و محيط های کاری گردد.

 

اسلاید ۲ :

  همچنين با توجه به تحولات جهانی ، مصوبات سازمان بين المللی کار ILO و در نهايت قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که بر پياده سازی مفاهيم “کار شايسته” تاکيد می کنند و رابطه بسيار نزديكي که مفاهيم “کار شايسته” و “کيفيت زندگی کاری” با هم دارند به آن موضوع هم پرداخته شده است به اميد آن که اين پژوهش بتواند در جهت عملياتی شدن پياده سازی اين مفاهيم و ارتقاء بهره وری سازمانها و افراد و افزايش سطح رفاه و ميزان رضايتمندی آنها گامی بردارد.

 

اسلاید ۳ :

 • مشکلات جوامع انسانی و سازمانها روز به روز پيچيده تر و حل آنها نيازمند تفکر بهتر و جامع نگر تر است. در بسياری از موارد تلاش در جهت حل مشکلات با ديدگاهی که بروز مشکل را ناشی از يک عامل می داند ، چه بسا ممکن است خود سبب بروز مشکلات ديگری گردد. رويکرد سيستمی تلاش می کند تا برخوردی اصولی تر با پيچيدگيهای دنيای کنونی داشته باشد و از اين طريق راهکار مناسب تری برای مواجهه با آنها ارائه نمايد.
 • از سويی ديگر کيفيت زندگی کاری از مباحثی است که در نيم قرن گذشته از جوانب مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و هنوز هم در مورد مصاديق آن اختلاف نظر های بسياری وجود دارد. اين در حالی است که در برخی موارد بسياری از موضوعات در برهه هايی از زمان اهميت خاصی پيدا می کنند و نياز به استفاده کارآمد تر از آنها بيش از پيش احساس می شود.

 

اسلاید ۴ :

 • با توجه به فراز و نشيب هايی که در چند دهه اخير در سطح بين المللی و در سطح کشور در مورد مسائل مربوط به بازار کار، نيروی انسانی ، روابط کارگر و کارفرما قوانين مربوطه بوجود آمده است و از سويی ديگر تحولات بين المللی که منجر به فراگير شدن قواعد “سازمان تجارت جهانی WTO” خواهد شد ، سبب شده است که نياز به بازنگری اساسی در برنامه ريزی ها و استراتژی های بنگاههای اقتصادی بوجود آيد .
 • در عين حال بعلت رقابت تنگاتنگ و گسترده ای که در سطح جوامع و بين واحدهای صنعتی و خدماتی و آموزشی و … وجود دارد ، هزينه های سرسام آور و گاهی غير قابل جبران روش هايی مانند “روش سعی و خطا” منطقی و مقرون به صرفه و منطقی بنظر نمی رسد . در اين موارد استفاده از روش های شبيه سازی علاوه بر اين که امکان بررسی حالت های مختلف را در کمترين زمان ممکن بوجود می آورد ، از بوجود آمدن هزينه های مربوطه مادی و معنوی هم جلوگيری می نمايد و همين صرفه جويی در هزينه ها ، خود می تواند منبع مناسبی برای ادامه فعاليت ها باشد.

اسلاید ۵ :

 • يکی از سوالاتی که به دفعات و در زمانهای مختلف ممکن است برای افراد بوجود بيايد اين است که “کاری که انجام می دهند چقدر درخور آنهاست؟” هر فرد شاغل يا جويای کار، اعم از زن يا مرد، در هر جای جهان، فارغ از آن که در چه رده تخصصی و مهارتی فعاليت می کند، تعبير خاصی از ميزان شايستگی کاری که انجام می دهد، دارد. به دليل جايگاهی که کار از نظر کل زمان صرف شده به لحاظ تعلق به اجتماع و رضايت خاطر فرد شاغل ، در زندگی انسانها دارد بايد گفت که کار درخور و شايسته انسانها، يک بعد زير بنايی کيفيت زندگی آنها (کيفيت زندگی کاری) را تشکيل می دهد ، انجام کار مولد نيز در مورد بسياری از آحاد جامعه، منبع اصلی درآمد آنها و نيروی محرکه توسعه پايدار کشور های جهان محسوب می شود .

اسلاید ۶ :

 • با توجه به اين که “کيفيت زندگی کاری” در جوامع مختلف بعلت تفاوت جامعه ها ، سطح درآمد و رفاه آنها و بسياری از عوامل ديگر با هم تفاوت های بسياری دارند و از سوی ديگر حتی در کشور خودمان، ايران هم بررسی سطح کيفيت زندگی کاری بعلت تفاوتهايی که در محيط های کاری وجود دارد (تفاوت شرکت های دولتی و خصوصی و تعاونی و صنايع بزرگ و کوچک و … ) کاری مشکل می نمود و از سوی ديگر حتی در صورت انجام بعيد بنظر می رسيد که بتوان به نتيجه ای قابل استفاده و تعميم دست يافت.
 • بر همين اساس نياز به رويکردی پويا احساس می شد تا بتواند ابعاد مختلف اين موضوع را در نظر بگيرد و در عين حال تاثير عوامل مختلف و تغييرات (کم و زياد شدن ) آنها را بر روی هم تحليل نمايد و در نهايت به کمک آن بتوان تصميمات مديريتی در اين زمينه را شبيه سازی نمود و اثرات آنها در طول زمان را بررسی کرد.

اسلاید ۷ :

۱-۲- پيشينه تحقيق

 • به يک روايت فعاليت های مديريت امور کارکنان از دوران پيش از تاريخ وجود داشته است . زمانی که روسای انسان نئاندرتال برای تعيين اينکه کدام عضو قبيله مسئوليت شكار را بر عهده گيرد و کداميک به نگهبانی از اردوگاه بپردازد شکل ساده ای از گزينش را به کار می بردند.
 • هر چند فعاليت های امور کارکنان ريشه در دوران باستان دارد ، اما در حقيقت در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است که نخستين نشانه های رسمی مديريت منابع انسانی به صورت تخصصی جديد در مديريت آشكار شد .

اسلاید ۸ :

 • اواخر قرن نوزدهم (جنبش رفاه اجتماعی)
 • اوايل قرن بيستم (مديريت علمی و روان شناسی صنعتی)
 • دهه ۱۹۲۰ (سالهای پر آشوب پس از جنگ جهانی اول)
 • دهه ۱۹۳۰ (سالهای رکود )
 • دهه ۱۹۴۰(جنگ جهانی دوم )
 • دهه ۱۹۵۰ (پذيرش گسترده جنبش روابط انسانی ، و شکل گيری رشته علوم رفتاری )

اسلاید ۹ :

 • با توجه به پيچيدگی روزافزون جوامع و بازار های کار توجه بيشتر به ماهيت حساسيت های نيروهای انسانی از اهميت ويژه ای برخوردار است. به عقيده تعدادی از صاحبنظران بخشی از رکود بهره وری و کاهش کيفيت محصول در برخی از کشورها ، ناشی از کاستی های کيفيت زندگی کاری و تغييراتی است که در علايق و اولويت های کارکنان پديد آمده است. کارکنان درخواست دارند در کارشان نظارت و دخالت بيشتری بيابند. آنان ميل دارند مانند يک مهره در يک دستگاه بزرگ ، به شمار نيايند.

اسلاید ۱۰ :

۱-۴- روش تحقيق

 • روش تحقيق بدين ترتيب بوده است که پس از بررسی تعاريف و نظريه های مختلف در مورد “کيفيت زندگی کاری” مناسب ترين تعريف انتخاب شد و با توجه به نزديک بودن اين مفهوم با مفهوم “کار شايسته” بر مبنای تحقيقاتی که در زمينه کار شايسته انجام شده بود جزئيات تشکيل دهنده عوامل مزبور تعيين شدند و در نهايت پرسشنامه ای تهيه شده و در اختيار خبرگان امر قرار داده شد.
 • نظر سنجی با استفاده از “نظر خبرگان” انجام شد و نتايج آن به کمک “تکنيک ديماتل” تحليل شد و در نهايت بررسی های لازم به کمک نرم افزار سيستم ديناميک (Vensim) انجام گرديد.