لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تحليل سازه ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تحليل سازه ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

روش بار واحد يا روش کار مجازی:

(۱قاب يا تير را با توجه به بارهای حقيقی وارد بر ان تحليل کرده ونيروهای داخلی حقيقی کليه اعضا را در گرههای انتهايی انها بدست می اوريم.

(۲کليه بارهای واقعی وارد بر تبر يا قاب را حذف کرده ، سپس بر نقطه ای که تعيين تغير شکل آن مد نظر است، يک بار واحد (در راستای مورد نظر محاسبه تغيير شکل)اعمال می کنيم.قاب را برای بار واحد مجازی تحليل کرده و نيروهای داخلی مجازی کليه اعضا را در گره های انتهايی آنها بدست می اوريم.

(۳در صورت لزوم تير (اعضای قاب) را به قطعات کوچکتر تقسيم می کنيم.بطوريکه مقادير  EI و لنگرهای خمشی در طول قطعات مزبور توابعی پيوسته باشند.

(۴در طول هر يک از قطعات حاصل از مرحله۳،تابع M (لنگر خمشی حاصل از بارهای حقيقی) و تابعm  (لنگر خمشی مجازی ناشی از بار واحد مجازی) را مشخص می کنيم.بايد توجه داشت که برای محاسبه توابع mوM در طول هر قطعه، از يک دستگاه مختصات ثابت و از يک قرارداد علامت استفاده کنيم.

(۵اگر وارد کردن اثر تغيير شکل محوری اعضا نيز لازم باشد،تير يا قاب را چنان به قطعات کو چکتری تقسيم می کنيم که مقادير EA  و نيروی محوری در طول قطعات مزبور توابعی پيوسته باشند.

(۶تغير شکل تير يا قاب را در نقطه مورد نظر با استفاده از رابطه زير محاسبه می کنيم:

اسلاید ۲ :

روش نيرو يا اصل اجتماع اثر قوا:

روش نيرو به کليه روشهايی گفته می شود که در آن مجهول اصلی نيرو است ومعادلات اضافی با استفاده از شرط سازگاری تغيير شکلها بدست می آيد.

اسلاید ۳ :

خيز خرپا:

اگر چرخش يک عضو مثل عضو ۶را خواسته باشيم,بايد نسبت به لنگر مشتق بگيريم.بنابراين مطابق شکل زير يک زوج نيرو بر آن وارد می کنيم.

اگر افزايش طول خواسته شده باشيم دو نيروی واحد در آن جهت مطابق شکل زير وارد می سازيم.