لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تربيت بدني عمومي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تربيت بدني عمومي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

. اصول و فلسفه تربيت بدني

مقدمه

هدف از انجام فعاليتهاي ورزشي در سطح دانشگاه رشد و توسعه جنبههاي جسماني، اخلاقي و رواني دانشجويان به موازات تحصيل علوم و فنون ديگر است. دانشجويان از طريق درس تربيت بدني در جريان فعاليتهاي ورزشي و بهداشتي قرار ميگيرند و با يادگيري مهارتهاي حركتي پايه انتظار ميرود پس از فراغت از تحصيل نيز به سلامت جسمي و رواني خود توجه بيشتري داشته باشند و ورزش را بخشي از برنامه روزانه خود قرار دهند.

در تمام جوامع انساني امروز ورزش به عنوان يك امر انساني – تربيتي مورد توجه است و در جامعه ما نيز با توجه به بافت جوان جمعيتي و تغيير نگرشهاي مثبت نسبت به ورزش، اين مهم رو به توسعه و گسترش است. جامعهشناسان عقيده دارند كه در شرايط زندگي ماشيني و افزايش ساعات فراغت، ورزش را ميتوان به عنوان وسيلهاي مطلوب براي تأمين تفريح سالم و تجديد قواي افراد جامعه در نظر گرفت، هم چنين متخصصين بهداشت و علوم تندرستي و پزشكان از ورزش به عنوان وسيلهاي مهم در تأمين سلامت جسماني انسان ياد ميكنند.

اسلاید ۲ :

تربيت بدني چيست؟

تربيت بدني فرايندي است آموزشي – تربيتي كه هدف آن بهبود بخشيدن به اجرا و رشد انسان از طريق فعاليتهاي جسماني است. تعريف فوق برداشتي است كلي از تعليم و تربيت كه نشان دهندة فرآيند مستمر يادگيري و تكامل كلي در طول زندگي است. تربيت بدني شامل كسب و پردازش مهارتهاي حركتي، توسعه و نگهداري آمادگي جسماني براي تندرستي و سلامتي، كسب دانش علمي دربارة فعاليتهاي جسماني و تمرين و توسعه تصور و ذهنيت مثبت از فعاليتهاي جسماني به عنوان وسيلهاي براي بهبود اجرا و عملكرد انسان است.

 

اسلاید ۳ :

 

تربيت بدني و حوزههاي وابسته به آن

تندرستي، تفريحات سالم و حركات موزون به عنوان حوزههاي وابسته تربيت بدني و ورزش شناخته شدهاند. اين حوزهها با تربيت بدني و ورزش اهداف مشترك بسياري دارند و هدف آنها پرورش تمام ابعاد وجودي انسان و بهبود سطح كيفي زندگي اوست. ارتقاي سطح تندرستي، دنبال كردن فعاليتهاي مفيد تفريحي، تجاربي هستند كه همراه فعاليتهاي حركتي در قلمرو تربيت بدني و ورزش، استعداد بهبود زندگي را در تمام افراد به وجود ميآورد.

اسلاید ۴ :

تندرستي

نيل به تندرستي نيازمند كوشش همگاني است تا سلامت و بهداشت مناسب براي عموم افراد جامعه فراهم آيد. در اين راستا تربيت بدني و انجام حركات جسماني نقش حائز اهميتي دارد. با معرفي دانش ورزش به جامعه بشري آگاهي از خواص سلامت بخش فعاليتهاي جسماني رو به افزايش است. پيشگيري از بيماريهاي قلبي، فشار خون، ديابت، پوكي استخوان، چاقي، مشكلات روحي و كاهش احتمال و وقوع بيماريهاي قلبي از جمله مزيتهاي فعاليتهاي جسماني مداوم است.

يافتههاي علمي مؤيد نقش بارز و معنيدار فعاليتهاي بدني در حفظ تندرستي است.

تفريحات سالم

تفريحات سالم از ديگر حوزههاي وابسته به تربيت بدني و ورزش است. با تفريحات سالم افراد استفادة مفيد و سازنده از اوقات فراغت را ياد ميگيرند. اجراي فعاليتها  و برنامههاي تفريحي و افراد شركت كننده در اين نوع از فعاليتها به طور چشمگيري افزايش يافتهاند كه افزايش اوقات فراغت و بالا رفتن سطح درآمدها در اين شكوفايي دخيل بوده است.

)

اسلاید ۵ :

با افزايش فرصت تفريحات، مدارس، جامعه و بخش خصوصي جهت برآورده ساختن نيازهاي آمادگي جسماني و اوقات فراغت انواع خدمات را ارائه ميدهند. برنامههاي آمادگي جسماني در كارگاهها، ليگ‌هاي ورزشي بخش صنعتي، برنامههاي تفريحي ورزشي بخش تجاري و اجتماعي، ليگ‌هاي تفريحي رقابتي براي خانم‌ها و آقايان در ردههاي سني و در رشتههاي مختلف، مؤسسات آموزشي و فراهم آوردن لوازم تفريحي، به طور كلي در حال توسعه هستند. همواره با افزايش مراكز اجتماعي ارائه دهندة خدمات تفريحي امكانات مدارس در ساعات غيرآموزشي نيز مورد توجه افراد قرار ميگيرند. و بسياري از خانوادهها نيز به صورت مستقل برنامههاي تفريحي را دنبال ميكنند. تفريحات سالم نيز مانند تربيت بدني و ورزش در بهبود سطح كيفي زندگي مؤثر است و فرصت فعاليت آزادانه از طريق تفريحات فراهم ميآيد.

اسلاید ۶ :

حركات موزون

حركات موزون سومين حوزه وابسته به تربيت بدني ورزش است. اين حركات فعاليتهاي آميخته از حركت و هنر هستند. حركات موزون هنري است كه رابطه ايده‌ها و احساسات است و مانند ساير رشته‌هاي هنري مكمل تجارب تربيتي بوده و در بهبود سطح كيفي زندگي مؤثر است. ارتقاي سطح تندرستي، دنبال كردن فعاليت‌هاي مفيد تفريحي و اظهارات خلاق از طريق حركات موزون تجاربي هستند كه همراه با فعاليت‌هاي حركتي در قلمرو تربيت بدني و ورزش زمينه بهبود زندگي را در افراد بوجود مي‌آورد. به خصوص اجراي اين حركات در كودكان، فرصت ابتكار و تلاش فردي را نيز به كودك مي‌دهد.

اسلاید ۷ :

اوقات فراغت

اوقات فراغت يعني آن بخشي از زندگي روزانه كه انسان از تعهدات شغلي و انجام وظايف كاري آزاد بوده و به صورت دلخواه، بدون هيچگونه فشار يا تحميل از سوي ديگران به استراحت و رفع خستگي فيزيكي و رواني ميپردازد. اوقات فراغت اگر به صورت صحيح برنامهريزي شده باشد، ميتواند در بهبود روحية انگيزش مطلوب، افزايش سطح انرژي رواني و ترميم قوا، مؤثر باشد. انجمن بينالمللي جامعهشناسي تعريف زير را از اوقات فراغت ارائه نموده است:

«اوقات فراغت به مجموعههايي از سرگرميها و تفريحاتي اطلاق ميگردد كه افراد به صورت دلخواه و با ميل خود، خواه براي استراحت و تفريح و خواه براي توسعة توانائيها و سطح دانش، ايجاد روابط مطلوب اجتماعي و مشاركت اجتماعي به صورت داوطلبانه در غير ساعات كاري، به آنها اشتغال ميورزند.»

اسلاید ۸ :

تعليم و تربيت حركتي

تعليم و تربيت حركتي را ميتوان به عنوان كشف انفرادي، توانايي فردي جهت ارتباط و واكنش نسبت به تصورات كلّي محيط خارجي و عوامل مادي يا انساني موجود در آن تعريف كرد۱. تعليم و تربيت حركتي رويكرد نويني در تربيت بدني است كه اخيراً مورد توجه و حمايت بسياري از مؤلفان، محققان و كارشناسان تربيت بدني در همه سطوح آموزشي اين رشته قرار گرفته است. تعليم و تربيت حركتي ضمن اينكه ميكوشد تا فرد را چه از حيث ذهني و چه از نظر جسمي درگير فعاليت كند سعي در آشنا كردن افراد با كلّ حركت بدن دارد.

اسلاید ۹ :

برخي از مفاهيم كليدي مربوط به تعليم و تربيت حركتي عبارتند از:

 1. تعليم و تربيت حركتي كاوش فردي است.
 2. ۲.تعليم و تربيت حركتي، شاگرد – محور است.
 3. تعليم و تربيت حركتي شامل شيوة حل مسئله ميباشد.
 4. تعليم و تربيت حركتي نسبت به تربيت بدني سنتي رسميت كمتري دارد.
 5. تعليم و تربيت حركتي يادگيري بسياري از مهارتها را تسهيل ميكند.
 6. ۶. تعليم و تربيت حركتي در پي ايجاد احساس رضايت توسط تجارت حركتي كه شاگرد در آن درگير ميشود، ميباشد.
 7. تعليم و تربيت حركتي بر تحليل حركات تأكيد دارد.
 8. تعليم و تربيت حركتي متضمن وسائل و امكانات لازم ميباشد..
 9. برنامههاي تعليم و تربيت حركتي بايد به طور پيوسته ارزيابي شوند.

اسلاید ۱۰ :

اهداف تربيت بدني

اهداف با نيازها، تجارب و علايق ارتباط دارد و مشخص كننده مقاصد و جهت برنامهها است. اهداف يا از لحاظ ماهيت دور هستند (اهداف دور) كه در قالب مفاهيم و بيانات كلّي بيان ميشوند و يا نزديك (مقطعي و كوتاه مدت) هستند كه در قالب اصطلاحات ويژهاي مطرح ميشوند. اهداف نزديك پلههايي براي دستيابي به اهداف دور يا نهايياند و در ارزيابي حصول نتايج مطلوب حائز اهميت هستند.

: اين اهداف عبارتند از:

 1. پرورش ابعاد وجودي و شخصيتي انسان (جسماني، حركتي، عقلاني و …)
 2. ۲. . پرورش قدرت تشخيص در انسان از طريق مشاهده، تجربه، تفكر و تعليم