لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

انسان پيشرفته توانايي آن را دارد كه براي جلوگيري از درهم پاشيده شدن و بمنظور تطبيق با شرايط موجود، جهان بيني اش را مداوم بهبود بخشد.

Myron Weiner

 

اسلاید ۲ :

 

 • جنگ نفت در دهه ۱۹۷۰ 
 • رقابت اقتصادی بين کشورهای مختلف جهان و کاهش هزينه تمام شده توليد
 • رقابت بين شرکتهای توليد، انتقال و توزيع برق پس از خصوصی سازی صنعت برق و اجبار در شفافسازی هزينه های اخذ شده از مشترکين

اسلاید ۳ :

 

تلفات توان و انرژی، ذاتاً موضوعاتی فنی هستند، اما در مباحث مربوط به مطالعات اقتصادی سيستمهای قدرت مطالعه می‌شوند. بعبارت ديگر، برخلاف شاخصهای کيفيت توان و قابليت اطمينان که در مباحث فنی نظام برنامه ريزی سيستمهای قدرت و بعنوان معيارهاي کمی فنی مورد توجه قرار می‌گيرند، تلفات بعنوان معياری اقتصادی و در هنگام ارزيابی و مقايسه اقتصادی  بين طرحهای مختلف مورد توجه قرار می گيرد.

اسلاید ۴ :

 • تلفات شاخصی جهت سنجش پيشرفت علمی کشورهای جهان است که توسط سازمانهايي چون بانک جهانی مورد استناد قرار می گيرد.
 • تلفات کمتر موجب قيمت تمام شده کمتر انرژی شده و در نتيجه تسريع رشد اقتصادی کشورها را از طريق کاهش قيمت تمام شده توليد در پی دارد.
 • تلفات کمتر موجب انعطاف پذيری بيشتر شرکتهای توزيع جهت رقابت در بازارهای رقابتی می گردد.

اسلاید ۵ :

 • هر چند مطالعه تلفات انرژی در کشورهای پيشرفته نشان می دهد که ميزان تلفات انرژی الکتريکی سيستمهای توزيع آنها کمتر از ۸% است، اما چنانچه فلوچارت برنامه ريزی ارائه شده در فوق را مبنا فرض کنيم (که در بيشتر کشورهای جهان نيز هست)، به اين نتيجه می‌رسيم که تلفات مقدار استاندارد ندارد.
 • تلفات مقدار بهينه‌ای دارد که به عوامل مختلف وابسته بوده و در نقاط مختلف جهان نمی‌توان مقدار بهينه يکسانی را برای آن معرفی نمود.

اسلاید ۶ :

 • از نگاه پيامدهای اقتصادی :

Ø نگاه ملی

Øنگاه بنگاهی

 • از نگاه نحوه شکل گيری:

Øفنی

Øغير فنی و مديريتی

 • از نگاه ماهيت

Øتلفات انرژی

Øتلفات توان

اسلاید ۷ :

 • تقسيم بندی انجام شده مستقل نيست و دارای ارتباطی شرطی (يک طرفه) می باشند، به اين مفهوم که افزايش تلفات غير فنی ، افزايش تلفات فنی را در پی دارد و افزايش تلفات از ديدگاه بنگاهی ، افزايش تلفات از ديدگاه ملی را موجب می شود.
 • تلفات غير فنی تابعی از وضعيت اقتصادی و معيشتی است، برای مثال تلفات کشور هند که کشور پيشرفته ای بلحاظ تکنولوژی محسوب می شود، بدليل فقر اقتصادی مردم و بالا بودن تلفات غير فنی، خارج از نرم می باشد.

اسلاید ۸ :

 • معمولا تلفات بعنوان هدف‌در تابع‌Optimization طراحی شبکه وارد نمی کنند، بلکه يا بعنوان شرط محدوديت و يا بعنوان تابع ارزش آلترناتيوهای مختلف مطرح می سازند، زيرا هدف طراحی سيستم کاهش تلفات نيست بلکه تداوم کيفيت و کميت برق است (Double Q Objective) است، اما پس از طرح شبکه که با Redundancy و Contingencyهای مختلف صورت می‌گيرد ، آرايش نرمال شبکه آرايشی انتخاب می شود که کمترين تلفات را در پی داشته باشد. بعبارت ديگر، تجديد آرايش شبکه بصورت تابع بهينه سازی تعريف می شود که اين بار هدف آن کاهش تلفات و محدوديتهای آن کيفيت برق است.

اسلاید ۹ :

 • بررسيهای صورت گرفته نشان می دهد که کاهش تلفات را می توان بعنوان يکی از فعاليتهای بهينه سازی که موجب تعويق عمليات توسعه و احداث و تامين سرمايه گذاريهای هنگفت مربوط به آن می شود مورد توجه قرار داد. در همين راستا بحث ارزيابی اقتصادی و اولويت بندی اجرای آنها مطرح می شود.
 • در بهينه سازی سيستمهای توزيع بايد به اين امر توجه داشت که اجرای پروژه های کاهش تلفات تا نقطه‌ای دارای توجيه است که ارزش حال پروژه‌های کاهش تلفات بيشتر از ارزش سرمايه گذاری توسعه و احداث نشود، مگر آنکه زمان بعنوان محدوديت در معادلات وارد شود.

اسلاید ۱۰ :

 • همانطور که اشاره شد، تلفات از نگاه ماهيت به دو صورت تلفات توان و انرژی قابل تقسيم بندی است.
 • تلفات توان در ساعات پيک بار و تلفات انرژی در ساعات غير پيک دارای اهميت می‌باشند. بايد توجه داشت که ارزش اقتصادی تلفات توان در ساعات پيک بسيار بالاتر از ارزش آن در ساعات غير پيک بوده و به همين لحاظ از ارزش تلفات توان در ساعات غير پيک صرفنظر می شود (در کشور ما ارزش هر کيلووات تلفات توان در ساعات پيک بيش از ۱۰۰۰ دلار ارزيابی شده است).