لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جايگاه محيط زيست در توسعه پايدار و ارتباط آن با مديريت توسعه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جايگاه محيط زيست در توسعه پايدار و ارتباط آن با مديريت توسعه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 غايب نهايي اهداف توسعه ملي و حفاظت محيط زيست ، همانا بهسازي سرزمين به منظور فراهم كردن شرايط زيست  محيطي مناسب جهت شكوفايي توان و استعدادهاي معنوي و مادي جامعه مي باشد. مسلّم است در طول جريان توسعه ، هميشه احتمال بروز مسايل زيست  محيطي وجود دارد . ليكن دقيقاً در همينجاست كه مي بايست از علوم مهندسي حفاظت محيط زيست كمك گرفت و اثرات زيست محيطي ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني را به حداقل ممكن رسانيد . بنابراين هرگاه هدف از برنامه ريزي توسعه ، فراهم آوردن زمينه مناسب جهت شكوفايي استعدادهاي بالقوه جامه و افزايش كيفيت زندگي در سطح ملي در نظر گرفته شود ، در اين صورت فرآيند برنامه ريزي زيست  محيطي را مي توان طراحي راهبردهاي مناسب جهت افزايش كيفيت زندگي در سطح كشور ، با كمك منابع معنوي و مادي ملي ، در شرايطِ حداقلِ اتّكا به امكانات غير بومي تعريف كرد . در اين گفتار با تكيه بر عامل محيط زيست به تعيين جايگاه آن در توسعه پايدار پرداخته ، ارتباط آن با مديريت و برنامه ريزي هاي توسعه را از جوانب مورد نظر مورد بررسي قرار مي دهيم.

اسلاید ۲ :

مساكن شهري انساني به عنوان مجتمع هاي زيستي ، از دير باز تابع عواملي بوده اند كه اين عوامل خود از مجامع انساني ناشي مي شوند.

بي روا نيست اگر گفته شود انسان ها براي مساكن خ ود از ديرباز داراي برنامه هايي بودهاند ولي اين برنامه ها در هر زمان يا مكاني نسبت به زمان ها يا مكان هاي ديگر تفاوت هايي داشته است .

آنچه در اين مقال مورد بررسي و بيان است به برنامه هاي سده اخير ميلادي بازمي گردد . ازاوايل قرن بيستم تحولاتي كه در اكولوژي انساني به وجود آمد، در جغرافياي شهري سنتي نيز مؤثر افتاد و اين شاخة جغرافيا را از مكتب جبري جغرافيايي به سوي تفاو تهاي مكاني كشاند

اسلاید ۳ :

مقوله يي كه امروز به نام « توسعه پايدار » مي شناسيم ، بر يك نظم اقتصادي استوار شده و اين نظم اقتصادي در طول زمان از نظر محتوي، روش شناسي و هدف اصلي خود تغيير كرده است

امروزه توسعه پايدار ، توسعه يي است كه نيازهاي حال را برآورده مي كند ، بي آنكه توانايي نسل هاي آينده را در برآوردن نيازهايشان محدود كند .

 در حقيقت توسعه پايدار به رابط ه يي متعادل بين توسعه اجتماعي و اقتصادي از يك سو و نيازمندي هاي محيط زيست از سوي ديگر تأكيد دارد

اسلاید ۴ :

مشكلات زيست محيطي در مسير رشد و توسعه

در نظريي سنّتي ، رشد با صنعتي شدن و صنعتي شدن نيز با شهر ها مترادف است .

 بر اساس فرضيه منصوب به ارتورلويس ، رشد با انتقال مازاد نيروي كار از بخش روستايي به بخش صنعتي شهر ها به وجود مي آيد. با اين تعريف به وضوح مي توان فدا شدن محيط زيست و منابع طبيعي را م تعاقبِ صنعت مشاهده كرد كه شدت آن در كشورهاي عقب مانده يا در حال توسعه از نيمه دوم قرن بيسشتم آشكار است .

 همچنين پس از جنگ جهاني دوم، برخي پايتخت هاي بزرگ ، آلوده ترين مناطق جهان شده اند.

 

اسلاید ۵ :

راه حل ها

امروزه پيچيدگي مشكلات پديد آمده در كشورها در مسير توسعه و برنامه ريزي هاي غير مثمر ، موجب آن بوده كه اصولاً اين كشورها از برنامه ريزي در بعضي حيطه ها مأيوس شده ، تسليم قضا و قدر و يا برنامه هاي مقطعي و كوتاه مدت شوند .

از سوي ديگر، عدم تعريف وا ضح و مبرهن از عملكرد و وظايف هر حوزة عملكردي و مشخص نبودن جايگاه هاي قانوني ( دولتي و خصوصي ) ، باعث لطماتي به سازمان يا نظام اين كشورها شده است . لذا به نظر مي رسد در زمان ما ، تنها راه حل مشكلات توسعه يي ، ايجاد هماهنگي ميان همه بخشهاي قانوني است .

 به ويژه در مديريت زيست محيطي «همكاري نزديك دولت و صنعت ( بخش خصوصي ) در كشورها در مسير توسعه ، اجراي قوانين زيست محيطي را آسان مي كند.» 

اسلاید ۶ :

از طرف ديگر توسعه پايدار را مي توان بازگشت به طبيعت ، پس از يك قرن حاكميت صنعتي شدن ، تجارت و شهرگرايي به عنوان شاخص هاي پيشرفت ملي توصيف كرد

حفظ محيط زيست و حفظ و نگهداري منابع طبيعي در هر برنامه توسعه اقتصادي بسيار مهم است

ما مي توانيم تأثير منابع طبيعي پايه و نظام اقتصادي را به صورت جريان موجودي منابع طبيعي به سوي فرآيند توليد ، مصرف و برگشت جريان محصولات زائد به سوي منابع طبيعيِ پايه توصيف كنيم.

اسلاید ۷ :

البته هر چند عرصه جهانيِ منابع طبيعي افزا يش نمي يابد ، ولي ممكن است از راه هاي ذيل بهره وري آنها افزايش يابد :

الف ) رشد منابع طبيعي و افزايش بهره برداري از آن در مقايسه با هر واحد ذخيرة منابع طبيعي .

ب ) افزايش كالاها و خدمات توليد شده توسط يك واحد از منابع طبيعي .

ج ) افزايش كارايي كه توسط منابع طبيعي توليد و به مصرف نهايي م يرسد.

اسلاید ۸ :

نتيجه

تحليل مسائل و مشكلات زيست محيطي و منابع طبيعي به همراه رده بندي هاي اصلي طرح ها و برنامه ها ، ضرورت ارزيابي هاي زيست محيطي طرح ها توسط دولت ها و سازمان هاي كمك كننده ( بين المللي ) را بيان مي كند .

 اين ارزيابي ها قبل از تصويب طرح ها و برنامه ها انجام مي شود و بسيار فراتر از ارزيابي هاي متداول پروژه هاست . به هر حال توسعه پايدار با مسائلي فراتر از طرح ها و پروژه هاي خصوصي (خرد) درگير است.بي ترديد براي انتخاب طرح ها و پروژه هاي مورد حمايت  دولت و تشويق بخش خصوصي

به فعاليت در مسير توسعه پايدار، نياز به سياست هاي توسعه جامع داريم

در عين حال اين ايده كه تكنولوژي باعث اوليه آلودگي است ، ايده ساده گرايان است .

اسلاید ۹ :

تكنولوژي جديد هميشة اوقات زيان آور نيست . از جنگ جهاني دوم به بعد  فنوني نيز به كار گرفته شده اند كه در جهت سود رساني به محيط زيست و منابع طبيعي م يباشند. اين سود رساني ها عبارتند از :

‐ جايگزين كردن منابع كمياب

‐ بهبود وضع استفاده از منابع

‐ پاكسازي بسياري از آلودگي ها

‐ جايگزين كردن توليدات كم خطر به جاي آنهايي كه قبلاً مورد استفاده قرار مي گرفتند .

يك راه منطقي استفاده از تكنولوژي ، جهاني كردن ايده استفاده از تكنولوژيِ مناسب است

تكنولوژي پيشرفته : عظيم ، پيچيده ، متمركز شده و گران است كه ميل به

جايگزين كردن انسا ن ها با ماشين دارد

.

ولي تكنولوژي مناسب : كوچك ، ساده ، غير تمركز يافته و ارزان است

اسلاید ۱۰ :

معماری پايدار

اهدف کلی ساختمان‌های پایدار

  • بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی
  • جلوگیری از آلودگی هوا
  • مطابقت با محیط

 
ساختمان پایدار : ساختمانی كه كمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع‌تر با منطقه و جهان دارد.