لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جستجوی دودویی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جستجوی دودویی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

روش جستجوی دودویی

اگر آرایه ای که عمل جستجو درآن انجام میشود، مرتب باشد،جستجوی دودویی در آن انجام خواهد شد .در این روش نسبت به روش ترتیبی ، با تعداد مقایسه کمتری می توان عنصر مورد نظر را یافت.الگوریتم این روش بدین ترتیب است:عنصر وسط آرایه پیدا می شود و با مقدار قابل جستجومقایسه می شود.اگر با هم برابر باشند ،  جستجو خاتمه می یابد.در غیر این صورت ، اگر مقدار مورد جستجو از عنصر وسط بزرگتر باشند ،جستجوی بعدی در نیمه بالای آرایه انجام می شود.هر یک از این دو نیمه که انتخاب شود، با آنها مثل آرایه کامل برخورد می شود.یعنی ، در این نیمه عنصر وسط پیدا می شود وبا عنصر مورد جستجو مقایسه می گردد و براساس نتیجه ، آرایه باز هم به دو نیمه تقسیم می شوداین روند آنقدر ادامه می یابد تا اینکه مقدار مورد نیازپیدا شود و یا همه عناصر مورد مقایسه قرار گیرند و مقدار مورد نظر وجود نداشته باشد.

اسلاید ۲ :

اگر چه مفهوم جستجوی دودویی ساده است اما باید دز هنگام نوشتن الگوریتم نکاتی را در نظرگرفت:

۱٫در مورد بردارهایی که تعداد عناصرشان زوج است، عنصر وسط بردار منحصر به فرد نسیت

  1. در مواردی که جستجو ناموفق باشد زمان خاتمه کار الگوریتم بسادگی مشخص نمی شود

 در اینجا با تشریح روش فوق به صورت ساده تر شما را با جزییات کار آشنا می سازیم.

*فرض کنید بردار N  عنصریA  به صورت مرتب شده صعودی وجود داشته باشد ، در این صورت الگوریتم جستجوی کلمه یا عدد p در بردار فوق به صورت زیر خواهد بود :

اسلاید ۳ :

 مرحله اول :مقدار صفر را در متغیرlowومقدار  N+1را در متغیرHIGH قرار می دهیم.

 

                       HIGH ßN +1   و      LOW ß ۰

مقدار ابتدایی ترینLOW و مقدار انتهایی ترینHIGH ناحیه جستجو می باشند.

مرحله دوم : برای پیدا کردن نقطه میانی بردار فوق ، خارج قسمت صحیح تقسیم LOW+HIGH)) بر ۲ را در  MIDقرار می دهیم

                               ۲/(LOW+HIGH) می رود در MID

مرحله سوم : اگر MID= LOW است ، کلمهp  در بردار وجود ندارد در این صورت الگوریتم پایان می پذیرد، در غیر این صورت نرخله چهارم را انجام می دهیم

اسلاید ۴ :

مرحله چهارم : اگر  P= A( IMD )است ،جسحجو موفقیت آمیز بوده والگوریتم پایان می یابد در غیر این صورت اگرP <A (MID)  است مقدار MID در HIGH  قرار داده و به مرحله دوم باز می گردیم و در غیر این صورت اگر P > A( MID) است مقدارMID را در LOW قرار داده وبه مرخله دوم باز می گردیم

****** (( الگوریتم فوق در برداری حاویN کلمه که عناصر آن با ترتیب صعودی قرار گرفته اند،به دنبال کلمه مورد نظرP  می گردد. ابتداP با عنصر میانی جدول مقایسه می شود . اگرP از این عنصر میانی بزرگتر یاشد در مرحله بعد با عنصر میانی نیمه دوم جدول مقایسه می گردد اگرP از این عنصر میانی کوچکتر باشد در مرحله بعد با عنصر میانی نیمه اول مورد مقایسه قرار می گیرد.این عمل هر بار با حذف نیمی از بردار ادامه می یابد  تا اینکه یاP در بردارپیدا شود ویا اینکه معلوم شود که  Pدر بردار نیست.))******

اسلاید ۵ :

مثال

الگوریتمی که اسامی دانشجویان را که به طور صعودی مرتب هستند از ورودی خوانده، در آرایه قرار      می گیرد .سپس نامی را از روش دودویی در آرایه جستجو می کند.

 متغیر ها

تعداد دانشجویان                  N

آرایه                                 S                  

متغیر کمکی                    SW

حد پایین آرایه                    L 

حد بالای آرایه                     H

اندیس وسط آرایه               M 

نام مورد جستجو                  X

اسلاید ۶ :

الگوریتم

 Nرا بخوان

آرایهS را با N عنصر بخوان

۱Lß

تا زمانی که L<=N مراخل ۵و۶ را اجرا کن

S(L) را بخوان

LßL+1

پایان حلقه

Xرا بخوان

Lß۱

HßN

SWß۰

تا زمانی که<=HوSW=0 مراحل ۱۳ و۱۴ را اجرا کن

(L+H)/2 =M

اگر S(M)= = X آنگاه SWß۱

اسلاید ۷ :

  وگرنه اگر S(M)<X آنگاه LßM+1

 

                          وگرنه HßM-1

   ۱۵٫پایان حلقه  L<= H وSW=0

  1. اگر SW=0 چاپ کن “نام وجود ندارد”

                   وگرنه چاپ کن “نام وجود دارد”

  1. پایان