لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خدمات درمانی وبیمارستانها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خدمات درمانی وبیمارستانها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

خدمات درمانی وبیمارستانها

  مقدمه

¨       امروزه با رشد و توسعه تكنولوژيهاي پيشرفته سنجش تاثيرات آن بر هزينه هاي سازماني اهميت زيادي دارد. اهميت اين امر براي واحدهاي خدماتي با توجه به اينكه درجه تنوع و تغييرات در آنها، نسبت به فعاليتهاي توليدي بيشتر است، مضاعف مي باشد. اما دستيابي به اين مهم، نيازمند طراحي يك سيستم مناسب و كارآ است كه قادر به شناخت تنوع وپيچيدگي فعاليتها، وسنجش تاثيرآن بر هزينه ها وارائه خدمات باشد. سيستم هاي سنتي هزينه يابي، ، بدليل ماهيت آن عملا قادر به برآوردن اين انتظارات نمي باشد.  بنابراين لزوم استفاده از سيستمهاي نوين هزينه يابي كه در سطح دنيا معمول مي باشد، بعنوان يك ضرورت اساسي مطرح است. يكي از سيستم هاي نوين هزينه يابي كه كاربردهاي گوناگون آن در فعاليتهاي خدماتي روز به روز در حال گسترش است، سيستم “هزينه يابي برمبنا ي فعاليتيا اصطلاحا سيستم “ABC”1 است.

 

اسلاید ۲ :

  • معرفی بیماران و صدور قبض علی الحساب و قبضهای ویزیت ،تزریقات و آزمایشگاه
  • تکمیل پرونده بیمار و ترخیص و تنظیم صورتحساب
  • امکان ثبت قبضها و صورتحسابها در حسابداری به دو روش مختلف
  • صدور لیست بیمه بطور خودکار
  • صدورصورتحساب پزشکان و میزان کارکرد آنها
  • گزارشهای میزان کارکرد بخشهای  مختلف بیمارستان

اسلاید ۳ :

فوايد ناشي از اجرا و بكارگيري سيستم پيشنهادي

¨ ۱-ارائة مفاهيم نظري در مورد معرفي و شناسايي مباني سيستم هزينه يابيABC

¨ ۲-تخصيص دقيق هزينه ها وسپس محاسبه دقيق و صحيح بهاي تمام شده خدمات ارائه شده از طرف بيمارستان

¨ ۳-تهيه و ارائه اطلاعات جانبي براي تصميم گيرندگان و مديريت بيمارستان

¨  ۴-تعيين منابع و امكانات مورد نياز براي انجام فعاليتها از نظرميزان هزينه منابع مصرفي.

¨  ۵-فراهم نمودن اطلاعات لازم براي نظام بودجه بندي بيمارستاني

¨  ۶-فراهم كردن اطلاعات مناسب براي ارزيابي عملكرد كاركنان

¨  ۷-فراهم كردن يك مبنا وپايه براي اجراي سيستم بهبود مستمر

اسلاید ۴ :

خدمات درمانی وبیمارستانها

¨تخصيص هزينه ها به خدمات

¨تعيين مبناي هزينه

¨مراكز فعاليت   

¨هزينه‎ها

¨مرحله دوم تخصيص

¨مرحله اول تخصيص

¨ منابع

¨فعاليتها‎  

 

اسلاید ۵ :

مراحل طراحي سيستم پيشنهادي

¨گام اول: تشكيل تيم طراحي سيستم و تيم جمع آوري اطلاعات

¨گام دوم: تعريف مراكز فعاليت

¨ گام سوم: تفكيك مراكز فعاليت بر حسب عمليات

¨ گام چهارم: تعيين خروجي و برون داد هر مركز فعاليت

¨گام پنجم:عمليات هزينه يابي بر اساس هر مركز فعاليت

¨گام ششم :نسبت دادن هزينه هاي هر مركز فعاليت به مراكز هزينه نهايي

¨گام هفتم :محاسبه بهاي تمام شده بر حسب هر خروجي

¨

اسلاید ۶ :

گام دوم: تعريف مراكز فعاليت

¨    فعاليت كاري است كه توسط انسان دستگاه و يا تركيب هر دو در راستاي اهداف تعيين شده انجام مي شود. عنصر اصلي در تعيين فعاليت هدف هزينه است

¨براي تفكيك مراكز فعاليت در ابتداي اجرا و بكارگيري سيستم بهتر است كه اين مراكز فعاليت طوري تعريف شوند كه با ساختار سازماني و حسابداري بيمارستان تطبيق داشته باشد. از آنجا كه در بيشتر سيستم هاي موجود هزينه يابي بيمارستاني، كليه اطلاعات هزينه اي براساس تقسيم بندي سازماني پايه گذاري شده است اين تقسيم بندي باعث سهولت در جمع آوري اطلاعات طراحي سيستم و راحتي كاربران آن مي گردد. براي شناسايي مراكز فعاليت مي توان از روش مصاحبه، مشاهده و….استفاده كرد.

اسلاید ۷ :

    گام سوم: تفكيك مراكز فعاليت بر حسب عمليات

¨ ۱-مراكز فعاليت عملياتي: مراكز فعاليت  عملياتي، بخشهايي هستند كه بطور مستقيم درگير فرآيند ارائه خدمات به بيماران مي باشند. از قبيل بخشهاي جراحي و يا بخشهاي مراقبتي بستري. اين بخشها در اصطلاح “بيمار محوري“ مي باشند.

¨ ۲-مراكز فعاليت تشخيصي: اين مراكز فعاليت براي ارائه خدمات تشخيصي وجانبي به بخشهاي عملياتي وبيماران فعاليت دارند و مي توانند به عنوان واحدهاي مستقل هزينه اي به حساب آيند. مانند واحد آزمايشگاه و يا راديولوژي. اين بخشها در اصطلاح “خروجي محوري مي باشند.

¨ ۳-مراكز فعاليت پشتيباني عمومي: اين مراكز فعاليت خدمات عمومي و پشتيباني را جهت مراكز فعاليت عملياتي و تشخيصي انجام مي دهد و بطور مستقيم درگير ارائه خدمات به بيماران نمي باشند مانند واحد حسابداري و يا واحد تداركات. اين بخشها را در اصطلاح “خدمات محوري مي نامند.

¨

اسلاید ۸ :

گام چهارم: تعيين خروجي و برون داد هر مركز فعاليت

¨ تعيين برونداد هر مركز فعاليت بستگي به تصميم گيري درمورد دو عامل دارد:

¨هدف از هزينه يابي و تحليل هزينه ها

¨نوع خروجيها  كه هر خروجي بهاي تمام شده مربوط به خود را دارد

¨

¨    هزينه هاي هر مركز فعاليت ازنظر رفتار به دو گروه كلي تقسيم مي شوند كه عبارتند از: هزينه هاي مستقيم و هزينه هاي غيرمستقيم.

اسلاید ۹ :

گام پنجم:عمليات هزينه يابي بر اساس هر مركز فعاليت

¨هزينه نيروي انساني

  هزينه مواد و ملزومات مصرفي

¨هزينه هاي استهلاك

¨هزينه هاي سربار

¨

¨            هزينه هاي سربار شامل هزينه هاي ايجاد شده و يا      مربوط به هر مركز فعاليت مي باشد كه در گروه هزينه هاي دستمزد، نيروي انساني و مواد مصرفي قرار نمي گيرد.اين هزينه ها از نظر مقدار معمولا ارتباطي با حجم عمليات ندارند. مانند هزينه آب مصرفي و يا هزينه پذيرايي در يك مركز فعاليت خاص.

اسلاید ۱۰ :

گام ششم: نسبت دادن هزينه هاي هر مركز فعاليت به مراكز هزينه نهايي

¨بنابراين هزينه ها از نظر منشاء ايجاد نيز به دو گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از:

¨۱-هزينه هايي كه در داخل هر مركز فعاليت ايجاد مي شوند

¨ ۲-هزينه هايي كه از ساير مراكز فعاليت به هر مركز تخصيص مي يابد

¨مرحله اول بايد تمامي هزينه هاي مربوط به هر بخش(مستقيم و غير مستقيم) شناسايي شود

¨در دو مرحله مي توان عمليات تسهيم را انجام داد