لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خواص مکانيکی خاک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خواص مکانيکی خاک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

قانون موهر- کولن

 • گسیختگی در مواد موقعی رخ می دهد که تنش برشی در صفحه ای خاص از مقاومت برشی ماده بیشتر باشد
 • مقاومت برشی (S) در هر صفحه ای تابعی از تنش عمودی (s) در ان صفحه است.

S=f (s)

 

اسلاید ۲ :

مثال:در يك ازمايش سه محوري فشار استاتيكي اوليه  s3=200kpa بوده است. نمونه در فشار  s`=280kpa و فشار اب خلل و فرج u=180kpa گسيخته شد. اگر گسيختگي در زاويه ۵۷ درجه نسبت به سطح افق اتفاق افتد الف)  مقادير تنش برشي و عمودي را در سطح گسيختگي تعيين كنيد. ب) اگر مقدار همچسبي براي نمونه ۸۰kpa باشد و زاويه اصطكاك داخلي ان ۲۴ درجه باشد، نشان دهيد چرا گسيختگي در زاويه ۵۷ درجه اتفاق افتاده است؟

 

اسلاید ۳ :

مثال:در يك ازمايش سه محوري فشار استاتيكي اوليه  s3=200kpa بوده است. نمونه در فشار  s`=280kpa و فشار اب خلل و فرج u=180kpa گسيخته شد. اگر گسيختگي در زاويه ۵۷ درجه نسبت به سطح افق اتفاق افتد الف)  مقادير تنش برشي و عمودي را در سطح گسيختگي تعيين كنيد. ب) اگر مقدار همچسبي براي نمونه ۸۰kpa باشد و زاويه اصطكاك داخلي ان ۲۴ درجه باشد، نشان دهيد چرا گسيختگي در زاويه ۵۷ درجه اتفاق افتاده است؟

 • مقاومت خاك از طريق همچسبي cohesion و اصطكاك داخلي ايجاد مي شود
 • خاك هاي رسي اشباع اصطكاك داخلي ندارند
 • وزن بر روي مقاومت خاك رسي تاثير ندارد
 • خاك هاي شني چسبندگي ندارند بنابراين مقاومت آنها تنها در اثر اصطكاك داخلي است
 • در خاك شني تنها وزن باعث افزايش مقاومت مي گردد

 

اسلاید ۴ :

اصطكاك  Friction

 • اصطكاك بين خاك – جسم خارجي (فلز) m
 • اصطكاك بين خاك – خاك m` هنگام حركت نسبي بين توده هاي خاك‌. پس از گسيختگي در جعبه تست بدست مي ايد
 • اصطكاك داخلي Tan(j) موقعي عمل مي كند كه گسيختگي در اثر اعمال نيروي برشي اتفاق افتد

اسلاید ۵ :

چسبندگي

 • همچسبي Cohesion
 • دگر چسبي Adhesion

–نيروي جذبي بين دو جسم ناهمسان

–در خاك در اثر لايه نازك رطوبت ايجاد مي شود

–نيروي جذبي بستگي به كشش سطحي اب دارد

 • در كاربرد هاي مكانيك نمي توان چسبندگي و اصطكاك را از هم منفك كرد

–اثر توام اين دو اصطكاك ظاهري ناميده مي شود.

اسلاید ۶ :

اثر رطوبت بر اصطكاك ظاهري

 • در رطوبت كم نيروي اصطكاك فقط در اثر لغزش
 • با افزايش رطوبت اصطكاك بدليل افزايش چسبندگي زياد مي شود (اثر توام لغزش و چسبندگي)
 • افزايش بيش از حد رطوبت باعث روانكاري بين ذرات شده اصطكاك كم مي شود

اسلاید ۷ :

بررسي مكانيك ابزار خاكورزي

 • مطالعات تجربي از طريق اندازه گيري مستقيم نيروي مورد نياز
 • مطالعات نظري از طريق ارائه مدل هاي رياضي

–مدل Soehne ‌براي يك ابزار ساده براي مطالعه تقابل بين خاك و ابزار در حين حركت در داخل خاك براي برآورد نيروي كششي مورد نياز

اسلاید ۸ :

فرضيات مدل

 • عوامل تاثير گذار:

اصطكاك بين خاك – فلز

نيروي برشي در گسيختگي

شتاب توده هاي خاك

مقاومت برشي تيغه براي برش كف

Cutting Resistance

جسم بدون شتاب حركت مي كند (تعادل استاتيكي)

 

اسلاید ۹ :

شكل پذيري در خاكها

 • خاك هاي شكل پذير Plastic Soils

–در محدوده خاصي از رطوبت به هر شكلي در مي ايند

–پس از خشك شدن شكل خود را حفظ مي كنند

–مثل خاك رسي، رسي شني

 • خاك هاي شكل ناپذيرNon Plastic Soils

–در هيچ رطوبتي شكل خاصي به خود نمي گيرد

–خاك شني

اسلاید ۱۰ :

مراحل خشك شدن خاك هاي شكل پذير

.۱بروز چسبندگي (همچسبي و دگرچسبي) دررطوبت زياد

 • باعث از بين رفتن ساختمان خاك در اثر شخم

.۲شكل پذيري (به هر شكل دلخواه)

 • هنوز نامناسب براي شخم

.۳ترد (Friable)‌بدليل شكننده بودن به اساني خرد مي شود

 • بهترين زمان براي شخم (اصطلاحاً گاو رو)

.۴سخت شدن (ايجاد كلوخه در اثر شخم)

هرخاكي در يك رطوبت معين به حالت تردي مي رسد!!