لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت درس طراحی الگوریتم ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

n

nاین کتاب در باره تکنیک های مربوط به حل مسائل است.

n

nتکنیک ، روش مورد استفاده در حل مسائل است.

n

nمسئله ، پرسشی است که به دنبال پاسخ آن هستیم.

n

n

اسلاید ۲ :

nبکار بردن تکنیک منجر به روشی گام به گام (الگوریتم ) در حل یک مسئله می شود.

n

n منظورازسریع بودن یک الگوریتم، یعنی تحلیل آن از لحاظ زمان و حافظه.

اسلاید ۳ :

nنوشتن الگوریتم به  زبان فارسی دو ایراد دارد:

۱- نوشتن الگوریتم  های پیچیده به این شیوه دشوار است.

۲- مشخص نیست از توصیف فارسی الگوریتم چگونه

 می توان یک برنامه کامپیوتری ایجاد کرد.

اسلاید ۴ :

۳-۱ تحلیل الگوریتم ها

nبرای تعیین میزان کارایی یک الگوریتم را باید تحلیل کرد.

n

۱-۳-۱ تحلیل پیچیدگی زمانی

nتحلیل پیچیدگی زمانی یک الگوریتم ، تعیین تعداد دفعاتی است  که عمل اصلی به ازای هر مقدار از ورودی انجام   می شود.

اسلاید ۵ :

nT(n) را پیچیدگی زمانی الگوریتم در حالت معمول         می گویند.

nW(n) را تحلیل پیچیدگی زمانی در بدترین حالت

می نامند.

nA(n) را پیچیدگی زمانی در حالت میانگین

 می گویند.

n

اسلاید ۶ :

تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(جمع کردن عناصرآرایه)

عمل اصلی: افزودن یک عنصر از آرایه  به sum.

اندازه ورودی: n، تعداد عناصر آرایه.

T(n) = n

اسلاید ۷ :

تحلیل پیچیدگی زمانی برای حالت معمول برای الگوریتم(مرتب سازی تعویضی)

n

عمل اصلی: مقایسه S [j] با S[i] .

اندازه ورودی: تعداد عناصری که باید مرتب شوند.

T(n) = n(n -1) /2

اسلاید ۸ :

تحلیل پیچیدگی زمانی دربدترین حالت برای الگوریتم(جست و جوی ترتیبی)

عمل اصلی: مقایسه یک عنصر آرایه با x.

اندازه ورودی: , n تعداد عناصر موجود در آرایه.

W (n) = n

اسلاید ۹ :


تحلیل پیچیدگی زمانی در بهترین حالت برای الگوریتم(جست وجوی ترتیبی)

n

عمل اصلی: مقایسه یک عنصر آرایه با x.

اندازه ورودی: , n تعداد عناصر آرایه.

B (n) = 1

n

اسلاید ۱۰ :

۴-۱مرتبه الگوریتم

n

nالگوریتم ها یی با پیچیدگی زمانی ازقبیل n و۱۰۰n

   را الگوریتم های زمانی خطی می گویند.

nمجموعه کامل توابع پیچیدگی را که با توابع درجه دوم محض قابل دسته بندی باشند، n²) ( θ می گویند.

n

n