لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی – علائم سجاوندی یا نقطه گذاری.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی – علائم سجاوندی یا نقطه گذاری.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

¡مقصود از نقطه گذاری سجاوندی،به کار بردن علامت هاونشانه هایی است که خواندن ودرنتیجه فهم درست مطالب راآسان وبه رفع پاره ای از ابهام ها کمک می کند.

¡این علامت ها درزبان فارسی سابقه ی چندانی ندارد ودراین یکی دو قرن اخیر به پیروی ازنوشته های مغرب زمین درزبان فارسی معمول شده است.در استفاده از این علائم ونشانه ها از افراط وتفریط باید پرهیز کردوبا توجه به ساختمان وجمله بندی زبان فارسی آنهارابه کار گرفت.

اسلاید ۲ :

¡الف) درپایان جمله های خبری یا انشایی مانند:

¡سعدی از شاعران بزرگ ایران است .

¡ب) پس از حرفی که به شکل علائم اختصاری به کار رود. مانند:

¡سال ۳۴۵ق . م

¡ – پست وتلگراف وتلفن P.T.T    

 

اسلاید ۳ :

¡الف) میان عبارت هایاجمله های غیرمستقلی که در مجموع یک جمله کامل راتشکیل می دهد.مانند:

¡آن جا که آدمی است ، هستی است وآن جا که هستی است ، زندگی است.

¡– هر که آن کندکه نباید ، آن بیند که نشاید

¡ب) آن جاکه کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح،عطف بیان یابدل درضمن جمله یاعبارتی دیگر آورده شود.مانند:

¡شاهکارسعدی ، گلستان ، درنثر مسجع کم نظیراست.

¡ج)آن جا که درموردچندکلمه اِسنادواحدی داده می شود.مانند:

¡مثنوی معنوی ، شاهنامه ، گلستان ودیوان حافظ ازمهمترین متون فارسی هستند.

¡د) بین دوکلمه که احتمال می رود خواننده آن هاراباکسره ی اضافه بخواند.مانند:

¡انسان عاقل به چشم ، طمع درمال مردم نمی کند.

¡ﮬ ) برای جداکردن اجزای مختلف نشانی اشخاص یامراجع ومأخذ یک نوشته.مانند:

¡محمد غزالی، کیمیای سعادت، تصحیح حسین خدیو جم،انتشارات علمی فرهنگی،جلد۱،ص۲

 

اسلاید ۴ :

¡الف) برای جدا کردن عبارت های مختلف یک جمله طولانی که ظاهراًمستقل ولیکن درمعنی بایکدیگر مربوط می باشند.مانند:

¡– مشک آن است که ببوید ؛ نه آن که عطاربگوید.

¡ب) در جمله های توضیحی به جای کلمه هایی از نوع مثلاً با یعنی. مانند:

¡عمل هرفردی در گرو نیت اوست ؛ اِنّمَا الاعمالُ باالنیّات.

¡ج) هنگام برشمردن وتفکیک اجزای مختلف وابسته به یک حکم کلی . مانند:

¡– آثار مولانا عبارتند از: مثنوی معنوی ؛ کلیات شمس یادیوان شمس ؛ فیه مافیه و…

اسلاید ۵ :

¡الف) پیش از نقل قول.مانند:

¡– پیامبراکرم(ص)می فرمایند : طلب علم بر هرمسلمانی واجب است.

¡ب) قبل ازتفصیل حکمی که به اجمال به آن اشاره شده است.مانند:

¡–  در آن سال تحولی بزرگ در کشور روی داد : سلطنت سقوط کردوانقلاب پیروز شد.

¡ج) هنگام بر شمردن اجرای یک چیز.مانند:

¡– ماههای فصل بهار عبارتنداز : فروردین،اردیبهشت،خرداد

¡ د) هنگام معنی کردن کلمه ها.مانند:

¡– خیره : بیهوده،گستاخ        زمره : گروه،جماعت

اسلاید ۶ :

¡الف)این علامت برای نشان دادن ابتدا وانتهای قول مستقیم کسی غیر از نویسنده است ..مانند:

¡– سعدی می گوید : « همه کس راعقل خود به کمال نمایدوفرزندبه جمال.»

¡نکته) هرگاه نقلی رادرضمن نقل قولی دیگربیاورند آنرادر میان نقل قول مفرد می آورند.مثال:

¡– گفت : « نشنیده ای که پیغمبراکرم فرموده است : ’ طلب العلم فریضه علی کل مسلم ‘.»

¡ب) برای تأکیدکردن روی کلمه یااصطلاحی ویژه به کارمی رود.مانند:

¡– کتاب «امثال الحکم» نوشته ی علامه «دهخدا»می باشد.

اسلاید ۷ :

¡الف) درپایان جمله های پرسشی مستقیم .مانند:

¡– کتاب مفاتیح الجنان ازچه کسی است؟

¡ب) برای نشان دادن شک وتردیدویاریشخند واستهزاﺀاین علامت راداخل پرانتز می گذارند .مانند:

¡– تاریخ وفات سنایی غزنوی را ۵۲۵ (؟) نوشته اند.

¡ج) بعد از هرکلمه یاعبارتی که جای جمله استفهامی مستقیم رابگیرد.مانند:

¡– کدام رامی پسندی ؟ جنگ؟  یا  صلح ؟ 

اسلاید ۸ :

¡– مجنون ولیلی (یکی ازمثنوی های هفت اورنگ جامی)به تقلیدازلیلی مجنون نظامی سروده شده است.

¡نکته: از به کاربردن پرانتزهای متوالی جزدرفرمول های ریاضی باید خودداری کرد.

اسلاید ۹ :

¡الف) نوشتن الحاق های احتمالی درتصحیح متون کهن ازطرف مصحح. مانند:

¡– عبودیت همه آفریده ها[را] سبب زمان است.(التصفیه،ص۱۲۵)

¡ب ) در نمایشنامه هادستور های اجرایی در قلاب گذاشته می شود.مانند:

¡– حسن با [ قیافه ای عصبانی ]:من حاضرم جانم را بر سر این کار بگذارم.[دستتش را روی سینه اش می گذاردوآهی می کشد.]

اسلاید ۱۰ :

¡الف) برای مجزا کردن جمله یا عبارت معترضه.مانند:

¡– پیامبر اکرم – صلی الله علیه وآله وسلم – می فرمایند:…

¡ب)  درنمایشنامه هاوداستانها در ابتدای سطربه جای نام گوینده .مانند:

¡       – سلام آقا .

¡       – سلام علیکم .

¡       – حال شما چطوراست؟

¡       – بد نیستم خداراشکر.

¡       – ازپدرتان چه خبر؟

¡ج) به جای « از، تا ، به »بین تاریخ ها،اعدادوکلمه ها. مانند:

¡– درسال تحصیلی  ۱۳۶۸-۱۳۶۷به دانشگاه رفت.

¡د) برای نشان دادن بیان ناشی از لکنت زبان .مانند:

¡–  ﻣ – ﻣ – من- ﺑ – ﺑ –  برای هر نوع – ﻓ – ﻓ – فداکاری – ﺤ – ﺤ- حاضرم.

¡ﮬ) برای جدا کردن هجاها در تقطیع هجایی یاجداکردن حروف یک کلمه.مانند:

¡–  کلمه ی مسافرت شامل چهار هجاست: ﻣُ – سا – ﻓِ – رَت .

¡و) برای پیوستن اجزای یک کلمه دو جزئی مرکب.مانند:

¡– فرهنگ ایرانی – اسلامی بسیارغنی است.

¡– بهره برداری از خط لوله ی گازسرخس – نکا آغازشد.