لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستور زبان فارسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

فعل

تعریف فعل

معمولا در انتهای جمله می آید و بر خلاف کلمه های دیگر صرف می شود. به تنهایی و یا به کمک وابسته هایی بر چهار مفهوم دلالت می کند:

.۱یکی از مفهوم های زیر به شکل مثبت یا منفی

  الف) انجام دادن یا انجام گرفتن کاری

  ب) واقع شدن کاری بر کسی یا چیزی

  پ) پذیرفتن حالتی یا صفتی

  ت) نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزی

اسلاید ۲ :

فعل

.۲در فعل مفهوم شخص وجود دارد یعنی گوینده فعل را به خود نسبت دهد یا به شخص دیگری

  الف) اول شخص یا متکلم

  ب) دوم شخص یا شنونده یا مخاطب

  پ) سوم شخص یا غایب یا دیگر کس

.۳در فعل مفهوم مفرد یا جمع بودن وجود دارد

.۴فعل زمان را نیز نشان می دهد

  الف) زمان حال

  ب) زمان گذشته

  پ) زمان آینده

 

اسلاید ۳ :

مصدر/ اجزای پیشین/ ساختمان فعل

مصدر: کلمه ای که مفهوم اصلی فعل را بی آنکه زمان و شخص آن مشخص باشد می رساند

  بن ماضی + -َن          خورد + -َن = خوردن

مصدر جعلی: از کلمه ای مثل اسم فعل بسازیم مصدر آنرا جعلی گویند.

  (((اسم = ین مضارع) + ید = بن ماضی) + -َن = مصدر)

  چرب + ید + -َن        بلع + ید + -َن

 

اسلاید ۴ :

مصدر/ اجزای پیشین/ ساختمان فعل

اجزای پیشین: بسیاری از افعال علاوه بر شناسه اجزای دیگری هم دارند مانند “می”، “ﺒ”، “ﻨ” و در قدیم “ﻤ” و “همی” و چون در آغاز فعل می آیند آنها را اجزای پیشین مینامیم.

ساختمان فعل: فعل در زبان فارسی از جهت ساختمان به دسته های زیر تقسیم می گردد.

.۱فعلهای ساده: مصدر آن بیش از یک کلمه نباشد: آفریدن گرفتن

.۲فعلهای پیشوندی: فعلی که از یک پیشوند و یک فعل ساخته شده باشد: برداشتن، در افتادن، فرو رفتن

.۳فعل مرکب:  فعلی که از ترکیب یک صفت یا اسم با یک فعل ساده ساخته شده باشد: پراکنده ساختن، زمین خوردن.

.۴فعلهای پیشوندی مرکب: از ترکیب یک اسم، یک پیشوند و یک فعل ساده ساخته می شود.

اسلاید ۵ :

ساختمان فعلهای ساده

در فعلهای ساده فارسی پس از حذف “-َن“ از مصدر، بن ماضی باقی می ماند و از جهت تغییری که از بن ماضی به بن مضارع انجام می کیرد، به هشت گروه تقسیم می شود.

.۱فعلهایی که مصدر آنها به “ – یدن” ختم می شود. در این فعلها پس از حذف “-ید” از بن ماضی بن مضارع به دست می آید:

  نالیدن ¬ نالید ¬ نال         بریدن ¬ برید ¬ بر

  استثناهای این گروه عبارتند از:

  آفریدن  ¬ آفرید ¬ آفرین  گزیدن ¬ گزید ¬ گزین

  شنیدن ¬ شنید ¬ شنو  دیدن ¬ دید ¬ ببین

  چیدن ¬ چید ¬ چین

اسلاید ۶ :

ساختمان فعلهای ساده

.۲فعلهایی که مصدر آنها به “ – دَن” ختم می شود. در این فعلها پس از حذف “-د” از بن ماضی بن مضارع به دست می آید:

  خوردن ¬ خورد ¬ خور  پراکندن ¬ پراکند ¬ پراکن

  استثناهای این گروه عبارتند از:

  آزردن  ¬ آزرد ¬ آزار  آمدن ¬ آمد ¬ آ

  بردن ¬ برد ¬ بَر  زدن ¬ زد ¬ زَن

  شدن ¬ شد ¬ شو  کردن ¬ کرد ¬ کن

   مردن ¬ مرد ¬ میر

اسلاید ۷ :

ساختمان فعلهای ساده

.۳فعلهایی که مصدر آنها به “ – ﺎدن” ختم می شود. در این فعلها پس از حذف “-ﺎد” از بن ماضی بن مضارع به دست می آید:

  افتادن ¬ افتاد ¬ افت  فرستادن ¬ فرستاد ¬ فرست

  استثناهای این گروه عبارتند از:

  دادن  ¬ داد ¬ ده  گشادن ¬ گشاد ¬ گشا

.۴فعلهایی که مصدر آنها به “ – ودن” ختم می شود. در این فعلها پس از حذف “-د” از بن ماضی “-و” به “ ﺎ ” تبدیل می شود:

  آزمودن¬ آزمود ¬ آزما  زدودن ¬ زدود ¬ زدا

  استثناهای این گروه عبارتند از:

  بودن  ¬ بود ¬ بو  درودن ¬ درود ¬ دِرَو

اسلاید ۸ :

ساختمان فعلهای ساده

.۵فعلهایی که مصدر آنها به “ -ختن” ختم می شود. در این فعلها “ت” از بن ماضی حذف و “خ” به “ز” تبدیل می شود:

  ساختن ¬ ساخت ¬ ساز  سوختن ¬ سوخت ¬ سوز

  استثناهای این گروه عبارتند از:

  شناختن  ¬ شناخت ¬ شناس  فروختن ¬ فروخت ¬ فروش

  گسیختن  ¬ گسیخت ¬ گسل

اسلاید ۹ :

ساختمان فعلهای ساده

.۶فعلهایی که مصدر آنها به “ -ستن” ختم می شود. در این فعلها پس از حذف “-ست” از بن ماضی بن مضارع به دست می آید:

  زیستن ¬ زیست ¬ زی  آراستن ¬ آراست ¬ آرا

  در این گروه اگر پس از حذف “ست” از بن ماضی فقط یک حرف بی صدا و یک حرف با صدا باقی بماند دو حالت بوجود مب آید:

  الف) اگر مصوت باقی مانده اَ یا آ باشد در بن مضارع حرف صامت “ﮪ “ افزوده می شود مانند:

     جستن ¬ جست ¬ جه

   ب) اگر مصوت باقی مانده “ا ُ “ باشد به “او” تبدیل می شود:

  جُستن ¬ جُست ¬ جو

استثناهای این گروه عبارتند از: بستن  ¬ بند   پیوستن ¬ پیوند   خاستن ¬ خیز

 شکستن ¬ شکن   نگریستن ¬ نگر   گسستن ¬ گسل   نشستن ¬ نشین

اسلاید ۱۰ :

ساختمان فعلهای ساده

.۷فعلهایی که مصدر آنها به “ -شتن” ختم می شود. در این فعلها “ت” حذف و “ش” به “ر” تبدیل می شود:

  کاشتن ¬ کاشت ¬ کار  گذاشتن ¬ گذاشت ¬ گذار

  استثناهای این گروه عبارتند از:

  رشتن  ¬ ریس  گشتن ¬ گرد

  نوشتن ¬ نویس  افراشتن ¬ افراز

  سرشتن ¬ سرش  کشتن ¬ کش 

.۸فعلهایی که مصدر آنها به “ -فتن” ختم می شود. در این فعلها “ت” حذف و “ف” به “ب” تبدیل می شود:

  تافتن ¬ تافت ¬ تاب  یافتن ¬ یافت ¬ یاب

  استثناهای این گروه عبارتند از:

  بافتن  ¬ باف  شکافتن ¬ شکاف

  شکفتن ¬ شِکُف