لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی – پیدازادان-نهاندانگان

– نظریه متامورفوز از انگلر درمورد منشا گل:
هر گل شاخه کوتاهی با نمو محدود است که برگهای آن تغییر شکل یافته و به اجزاء گل تبدیل شده اند.

نظریه دوم :همه اجزاء گل به جزء کاسبرگها نمی تواند منشا برگی داشته باشد.

اسلاید ۲ :

ساختمان گل
– گل مانند سایر جوانه ها از کنار برگ کوچکی (برگه) خارج می شود.
و بر روی یک پایه(پایک) قرار می گیرد.

گل شامل دو بخش :

۱- پوشش گل

  • اقسام برگ
    کویول: محور کوتاهی که تمام قسمتهای برگ روی آن قرار گرفته اند.
    نهنج: انتهای محور گل که قطعات گل روی آن قرار دارند.

اسلاید ۳ :

کاسه گل
مجموع قطعات سبز رنگ بنام کاسبرگ یا سپال که بخش های دیگر گل را
 می پوشاند.

پتالوئید: کاسبرگها به رنگهای متنوع که به گلبرگ تشبیه شده،لاله عباسی

دوام کاسبرگها متفاوت است.- در شقایق و خشخاش با شکفته شدن گل می افتند.
– در میخک و بنفشه  پس از رسیدن میوه روی گل می مانند.
– در گون و عروسک پشت پرده در نمو میوه کاسبرگ نیز حجیم شده میوه را
 در بر می گیرد و پس از رسیدن میوه رنگین و زینتی می شود.

اسلاید ۴ :

¢
انواع کاسبرگ

کاسبرگ منظم: کاسه گل تقارن محوری خود را حفظ نموده:پامچال و میخک
کاسبرگ نامنظم: کاسه گل تقارن محوری خود را حفظ ننموده:لادن وشبدر و اقاقیا

 جدا کاسبرگ(دیالی سپال): کاسبرگها جدا از هم
پیوسته کاسبرگ(گاموسپال): کاسبرگها پیوسته باشند و قطعه واحدی تشکیل دهند.

گایکول(کاسبرگ فرعی ) : وجود چندین ردیف کاسبرگ فرعی علاوه بر کاسبرگ های اصلی- میخک و ختمی

اسلاید ۵ :


جام گل
– شامل مجموعه ای از گلبرگها- دارای رنگهای و اشکال مختلف
در شب بو و میخک گلبرگها به نوک باریکی منتهی می شوند که قسمت پهن آن را پهنک و انتهای باریک آن را ناخنک یا زبانک گویند.

جام گل متقارن: شب بو و میخک
جام گل نامنظم یا نا متقارن: اقاقیا و میمون

 پیوسته گلبرگ(گامپتال): گلبرگهای بهم پیوسته – نیلوفر و توتون
جدا گلبرگ(دیالی پتال): گلبرگها جدا از هم و آزاد 

رنگین بودن گلبرگها

۱- رنگدانه آنتوسانین: محلول در شیره اپیدرمی گلبرگها- تولید رنگ سرخ ،آبی ، بنفش و نیلی
۲- رنگدانه کروموپلاست: شناور در داخل پروتوپلاسم-تولید رنگ زرد و نارنجی

اسلاید ۶ :

نافه گل (پرچم)
-جزء دستگاه مولد و مولد دانه گرده و گامت نر-شامل تعداد زیادی میله باریک بنام پرچم که از تغییر شکل برگ تولید شده و کلروپلاست خود را از دست داده.

تعداد پرچم متفاوت
۱- پنتامر: در دولپه ایها  تعداد پرم ۵ یا مضربی از آن
۲- تریمر: در تک لپه ایها تعداد پرچم ۳ یا مضربی از آن

 

اسلاید ۷ :

ساختمان پرچم
دارای میله و بساک
۱- میله: رشته باریکی اتصال دهنده بساک به گل و انتقال دهنده مواد غذائی به بساک و دانه گرده
میله پرچم ها ممکن آزاد باشد مثل شب بو یا  پرجم ها بهم پیوسته باشند مثل ختمی

۲- بساک: برجستگی کیسه مانند انتهای میله توسط شیارهای طولی به دو قسمت تقسیم شده – هر قسمت دارای دو حفره دراز بنام کیسه گرده است و درون آن تعداد زیادی دانه گرده است.

 در بساک رسیده بافت جدا کننده دو کیسه از بین رفته و شکاف طولی
در دیواره هر قسمت استوانه ای بساک ظاهر شده و گرده ها پراکنده می شوند.

اسلاید ۸ :

 ساختمان بساک

انشعابات شانه ای:
بساک جوان تشکیل شده از سلولهای پارانشیمی یکشکل و حفاظت شده توسط لایه اپیدرمی نازک
در اثر رشد ونمو تدریجی بساک چهار کیسه گرده که دو به دو متقارن اند تولید می شود.
انشعابات پنجه ای :
ساختمان کیسه گرده از خارج به داخل
۱- لایه اپیدرمی
۲- طبقه مقاوم یا لایه مکانیکی: دارای نشاسته – برای رشد و نمو غشا- و حفره هائی در انها تولید می شود که باعث شکفتن بساک و خروج دانه گرده می شوند.
۳- طبقه ترانزیتوار: رشد چندانی ندارد
۴- طبقه سلولهای داخلی : در مجاورت کیسه گرده قرار دارند و تولید بافت مغذی می کند.

اسلاید ۹ :

دانه گرده
دانه گرده کروی شکل-دارای دو غشاء یا قشر- دارای مواد غذائی مثل لیپیدها ونشاسته
۱- غشا داخلی INTINE : نازک و سلولزی
۲- غشا خارجیEXINE: کوتینی
پس از اتمام ساختمان دانه گرده، مواد غذائی مایع دانه گرده جذب گردیده و سلول های بساک آب خود را از دست داده و با ایجاد شکاف در بساک ، دانه گرده در هوا منتشر می شود.

دو هسته در آن موجود است:
۱- هسته زایشی بیضیشکل ۲- هسته رویشی کروی شکل
 (روی کلاله قرار گرفته و لوله گرده را تولید میکند.)

اسلاید ۱۰ :

 انواع پرچم ها
مونادلف: میله های پرچم یک گل با هم متحد شوند و توده پرچمی واحدی را تشکیل دهند.
دیادلف: میله های پرچم شامل دو دسته مختلف شوند.-تیره لگومینوز
شامل ۳ دسته تریادلف    ۴ دسته تترادلف    ۵ دسته پنتادلف

انتروز: اگر حجره بساک بطرف محور گل خمیده باشد.- گل نعناع
اکستروز: : اگر حجره بساک بطرف خارج یا گلبرگ ها باشد – آلاله

در گل بعضی گیاهان طول تمام پرچمها یکسان نیست.
ود.
دی دینام : پرچمها دو به دو دارای طول یکسانی باشند.
تترادینام: دارای ۴ پرچم بزرگ و دو پرچم کوتاه