لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

—عملکرد دستگاه عصبی: دریافت تحریکات از محیط داخلی و خارجی بدن

—قادر به پاسخ دادن به تحریکات دریافتی

—کنترل فعالیت عملکرد ارگانهای بدن

—تقسیم آناتومیک دستگاه عصبی:

—CNS: Central Nervous System دستگاه عصبی مرکزی: مغز و نخاع

—PNS: Peripheral Nervous System دستگاه عصبی محیطی: اعصاب مغزی و اعصاب نخاعی

—ANS: Autonomic Nervous System دستگاه عصبی خودکار: سمپاتیک و پاراسمپاتیک

—دستگاه عصبی تشکیل شده است از:

—سلول عصبی (نورون) Neuron و سلول حمایت کننده Glial Cell

اسلاید ۲ :

—تنه سلول عصبي را سوما Soma يا پريكاريون Perikarion  مي نامند.

—زوائد ظريف و منشعب نورون كه عمل انتقال پيام (عمل آوران) به سوي جسم سلولي را به عهده دارند را دندريت مي نامند.

—زائده منفردي كه پيام را از سوما به سوي محيط  منتقل مي كند آكسون ناميده مي شود.

—در داخل سوما و دندريتها اجسام بنفش (اجسام نيسل Nissl’s Bodies) وجود دارد كه همان شبكه آندوپلاسمي دانه دار و ريبوزومهاي آزاد مي باشند.

اسلاید ۳ :

انواع نورون

—دسته بندی نورونها از نظر شكل زوائد سیتوپلاسمی به:

—مولتی پولار، بی پولار و یونی پولار

—نورونهای یک قطبی، دوقطبی و نورونهای پست سیناپتیک اتونومیک خارج از CNS قرار دارند.

اسلاید ۴ :

ارتباط بین سلولهای عصبی

—سیناپس Synapse: اتصال تخصص یافته بین نورونها

—که اجازه انتقال پیام را از یک نورون به نورون دیگر می دهد

—نورون پره سیناپتیک و پست سیناپتیک

—آکسودندریتیک a، آکسوسوماتیک b و آکسوآکسونیک c

—سیناپسهای شیمیایی chemical و الکتریکی electrical

—نوروترانسمیتر (انتقال دهنده عصبی): مثل استیل کولین

اسلاید ۵ :

سلولهای پشتيبان Supporting cells

—قادر به انتقال پیام نیستند.

—ارتباط نزدیکی با نورونها دارند.

—در دستگاه عصبی مرکزی بنام: نوروگلیا و یا گلیال

—در دستگاه عصبی محیطی بنام: سلول شوان و آقماري(ساتلیت)

—عملکرد سلولهای حامی:

—حمایت فیزیکی Protection

—جدا سازی الکتریکی جسم نورون و زوائد آن

—تبادل متابولیک مواد بین عروق و نورونها

—ایجاد سدی بین مواد موجود داخل عروق و نورونها به نام سد خوني-مغزي:

— Blood Brain Barrier(BBB)

اسلاید ۶ :

انواع سلولهای نوروگلیا

—الیگودندروسیت:                       در تشکیل و حفظ غلاف میلین

—آستروسیت: حمایت فیزیکی و متابولیک نورونهای CNS

—میگروگلیا: با خاصیت فاگوسیتی

—اپاندیمال: سلولهای ستونی پوشاننده بطنهای مغزی و کانال نخاع

اسلاید ۷ :

انواع سلولهای نوروگلیا

—الیگودندروسیت:  Oligodendrocyte                          در تشکیل و حفظ غلاف میلین در CNS

—آستروسیت: Astrocyte حمایت فیزیکی و متابولیک نورونهای CNS

—میگروگلیا: Microglia با خاصیت فاگوسیتی

—اپاندیمال: Ependymal Cell

سلولهای ستونی پوشاننده بطنهای مغزی و کانال نخاع

اسلاید ۸ :

غلاف میلین

—در سیستم عصبی محیطی توسط سلول شوان

—در سیستم عصبی مرکزی                                               توسط الیگودندروسیت

—لایه های متراکمی از غشاء سلولی

—ضخامت غلاف توسط قطر آکسون و با واسطه        یک فاکتور رشد بنام NGF تعیین می شود

—گره های رانویه:                                        ارتباط بین سلولهای شوان مجاور

—هر قطعه ۰٫۰۸ تا ۰٫۱ میلیمتری آکسون                        توسط یک سلول شوان پوشیده می شود

اسلاید ۹ :

مقطع عرضی نخاع

—ماده خاکستری شبیه H

—شامل شاخ قدامی VH و خلفی DH

—ماده خاکستری ارتباطی GC

—ماده سفید بصورت ستونهایی در اطراف ماده خاکستری شامل ۶ ستون قدامی، طرفی و خلفی

—در سطح خارجی نخاع: نرم شامه

—شکاف قدامی میانی

—شیار خلفی میانی

—شیارهای قدامی و خلفی طرفی