لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

پمپ سدیم ـ پتاسیم

oیک مجموعه از آنزیم های pr با صرف انرژی ۳ یون سدیم را از درون به بیرون سلول و ۲ یون پتاسیم را از بیرون به درون سلول منتقل می کند.

oانتشار یون پتاسیم به خارج اختلاف سطح الکتریکی غشاء را تا ۷۰- میلی ولت نشان می دهد.

اسلاید ۲ :

گرادیان غلظتی حاصل از پمپ سدیم ـ پتاسیم

oپمپ سدیم ـ پتاسیم گرادیان های غلظتی بزرگی بین دو سوی غشاء در حالت استراحت برای سدیم و پتاسیم به وجود می آورند که عبارتند از :

oغلظت سدیم در خارج غشا ۱۴۲ میلی اکی والان

o                                                               نسبت یون از داخل به خارج

oغلظت سدیم در داخل غشاء ۱۴ میلی اکی والان

oغلظت پتاسیم در خارج غشا ۴ میلی اکی والان

o                                                                 نسبت یون از داخل به خارج

oغلظت پتاسیم در داخل غشا ۱۴۰ میلی اکی والان

 

اسلاید ۳ :

سهم پتانسیل انتشار یون

o                                                                                    

o

o

oاز این رابطه هنگامی استفاده می شود که غشا فقط نسبت به یک یون نفوذ پذیر باشد.

oمعادله گولد من

o

oاین رابطه هنگامی که غشاء به چندین یون مختلف نفوذ پذیر باشد کاربرد دارد.

 

اسلاید ۴ :

       با استفاده از معادله نرنست و گلدمن برآیند پتانسیل انتشار یون های سدیم و پتاسیم مقدار ۸۶- میلی ولت بدست می آید.

– با توجه به اینکه نفوذ پذیری غشا نسبت به پتاسیم صد برابر یون سدیم است.

       این نتیجه بدست می آید که انتشار پتاسیم سهم بیشتری در ایجاد پتانسیل غشا دارد.

اسلاید ۵ :

سهم پمپ سدیم ، پتاسیم در پتانسیل غشا

oاختلاف پتانسیلی حدود ۴- میلی ولت ، ناشی از عملکرد پمپ سدیم ـ پتاسیم ایجاد می شود.

oکه با در نظر گرفتن پتانسیل ناشی از انتشار یونهای سدیم و پتاسیم
اختلاف پتانسیلی معادل ۹۰- میلی ولت، در غشا ایجاد می شود.

اسلاید ۶ :

پتانسیل عمل   Action potential

oهنگامی که بخشی از غشا نرون تحریک می شود یک دگرگونی الکتریکی بنام پتانسیل عمل در غشاء آن پدید می آید که در طول غشا انتشار می یابد به این پدیده موچ یا جریان عصبی می گویند.

oمراحل متوالی پتانسیل عمل

oاستراحت

oدپلاریزاسیون

oرپلاریزاسیون

اسلاید ۷ :

آستانه تحریک

oحداقل دی پلاریزاسیون مورد نیاز برای ایجاد پتانسیل عمل آستانه تحریک نام دارد.

oیک افزایش ناگهانی حدود ۱۵ تا ۳۰ میلی ولت

oقانون همه یا هیچ

oهر زمان که دی پلارسیزاسیون به آستانه تحریک برسد یا از آ ن تجاوز کند پتانسیل عمل روی می دهد.

اسلاید ۸ :

کانال دریچه دار وابسته به ولتاژ سدیمی

oاین کانال دارای ۲ دریچه یکی در خارج کانال (دریچه فعال شدن) و دیگری در داخل کانال (غیر فعال شدن) می باشد.

oفعال شدن (۷۰- تا ۵۰- میلی ولت) غیرفعال شدن (چند ده هزارم بعد از باز شدن)

oکانال دریچه دار وابسته به ولتاژ پتاسیم

oاین کانال دارای یک دریچه است. که وقتی پتانسیل غشا از ۹۰- میلی ولت به سوی صفر افزایش می یابد این دریچه به آهستگی باز می شود.

اسلاید ۹ :

o1- یونهای منفی غیر قابل نفوذ

oآنیون های pr

oفسفات

oسولفات

o2- یونهای کلسیم

oدر پتانسیل عمل در برخی موارد به جای Na استفاده می شود.

oکانال کلسیمی وابسته به ولتاژ نسبت به Na نفوذ پذیری مختصری دارد و به آن کانال کلسیم ـ سدیم یا کانال آهسته نیز می گویند.

اسلاید ۱۰ :

انتقال موج عصبی Nerve Impulse

oپس از انتشار پتانسیل عمل انفجاری یک جریان موضعی به مناطق دورتر غشاء انتشار یافته و به تدریج دپلاریزاسیون گسترش می یابد. انتقال جریان دپلاریزاسیون در طول یک فیبرعصبی یا عضلانی را موج یا impulse می گویند.

o