لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دستگاه عصبی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اعصاب مغزی

زوج۱: بویائی ، زوج ۲: بینائی

زوج ۳: عضلات اطراف چشم و اسفنکتر مردمک (پاراسمپاتیک)

زوج ۴: عضلات اطراف چشم ، زوج ۵ (سه قلو): فک بالا، فک پائین و کاسه چشم

زوج ۶: عضله اطراف چشم

زوج ۷: عضلات چهره ، غده اشکی، غدد زیرزبانی و تحت فکی (پاراسمپاتیک)

زوج ۸: شنوائی تعادلی

زوج ۹: زبان و حلق و غده بناگوشی (پاراسمپاتیک)

زوج ۱۰: عضلات حلق و حس و حرکت لوله گوارش فوقانی، قلب، ریه ها و حنجره (پاراسمپاتیک)

زوج ۱۱: عضلات گردن ، زوج ۱۲: عضلات زبان

 

اسلاید ۲ :

نورونها، چرخه های عصبی را تشکیل می دهند.

در نوروآناتومی (آناتومی اعصاب) به شرح چرخه های عصبی پرداخته می شود.

چرخه عصبی

گیرنده عصبی: نورونهای و یژه ای که پیامهای فیزیکی و شیمیائی را به پیام عصبی تبدیل می کنند (توضیح)

الیاف آوران به مرکز

مرکز عصبی (جسم سلولی نرونها)

الیاف وابران از مرکز

 

اسلاید ۳ :

گیرنده عصبی

گیرنده های عمومی (سوماتیک: پوست، فاسیاها،عضلات، استخوان و مفاصل و احشائی: جدار عروق، جدار لوله گوارش و سایر احشاء)

فشار، لمس، درد، سرما و گرما

گیرنده های اختصاصی: گیرنده های بینائی شبکیه چشم، گیرنده های چشائی (پرزهای چشائی)، گیرنده های شنوائی (سلولهای موئی گوش) و گیرنده های بویائی

 

اسلاید ۴ :

چرخه عصبی سوماتیک (بدنی)

مثال: شنیدن، لمس کردن و درد و …

 گیرنده سوماتیک                الیاف آوران به مراکز بدنی

مراکز سوماتیک عصبی (جسم نورونهای خاصی که در نقاط

مختلف مغز و نخاع در جایگاههای ویژه ای قرار دارند)

الیاف وابران از مرکز (اعصاب مغزی یا نخاعی)

اسلاید ۵ :

چرخه عصبی احشائی

 گیرنده احشائی                الیاف آوران به مراکز احشائی

مراکز احشائی عصبی (جسم نورونهای خاصی که در نقاط

مختلف مغز و نخاع در جایگاههای ویژه ای قرار دارند)

الیاف وابران از مرکز= الیاف سمپاتیک یا پاراسمپاتیک

اسلاید ۶ :

خلاصه سیستم پاراسمپاتیک مغزی

گیرنده احشائی        الیاف آوران به مرکز (آوران احشائی): اعصاب مغزی ۱۰و ۹و ۷و ۳

مرکز پاراسمپاتیک: نورونهای موجود در هسته اعصاب مغزی ۱۰و ۹و ۷و ۳

اعصاب مغزی ۱۰و ۹و ۷و ۳

اسلاید ۷ :

خلاصه سیستم پاراسمپاتیک لگنی

گیرنده احشائی       الیاف آوران به مرکز (آوران احشائی): اعصاب اسپلانکنیک لگنی 

s2-s4 مرکز پاراسمپاتیک: نورونهای موجود در شاخ طرفی

اعصاب اسپلانکنیک لگنی

                                                                                    شبکه مزانتریک تحتانی

                                                                                    (پسین روده)

                             مرکز دوم: شبکه هیپوگاستریک تحتانی

                                     (شبکه جلومهره ای)

                                                                                                   شبکه لگنی

اسلاید ۸ :

خلاصه سیستم سمپاتیک

الیاف آوران به مرکز (آوران احشائی): اعصاب اسپلانکنیک

مرکز سمپاتیک: نورونهای موجود در شاخ طرفی نخاع سینه ای

الیاف ارتباطی به عقده های کنار مهره ای (ممکن است سیناپس انجام نگیرد: معده)

مرکز دوم: نورونهای موجود درگانگلیونهای کنار مهره ای

اعصاب اسپلانکنیک

مرکز سوم: نورونهای موجود درگانگلیونهای جلو مهره ای (خیلی مهم!)

الیاف پس عقده ای سمپاتیک از عقده های جلو مهره ای و شبکه های عصبی جلو مهر ه ای به احشاء

اسلاید ۹ :

اعصاب اسپلانکنیک

اعصاب اسپلانکنیک سینه ای

اسپلانکنیک بزرگ، اسپلانکنیک کوچک و اسپلانکنیک زیرین

اعصاب اسپلانکنیک کمری و خاجی

 

اعصاب اسپلانکنیک لگنی (پاراسمپاتیک)

اسلاید ۱۰ :


عقده های جلو مهره ای و شبکه های عصبی جلو مهر ه ای

شبکه سیلیاک          شبکه های مزانتریک فوقانی، شبکه کلیوی، شبکه هائی که در طول شاخه های سیلیاک قرار دارند

شبکه آئورتی             شبکه های مزانتریک تحتانی، شبکه اسپرماتیک و شبکه ایلیاک خارجی

شبکه هایپوگاستریک فوقانی          اعصاب هایپوگاستریک

              شبکه های هایپوگاستریک تحتانی و لگنی