لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دقت مانومتر تفاضلی Barcroft توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دقت مانومتر تفاضلی Barcroft قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

     اگر چه از دستگاه Barcroft به وفور در بررسی تنفس د رسیالات بیولوژیکی استفاده می شود ولی هیچ مطلبی پیدا نکردیم که در آن دقت حاصله از دستگاه مذکور را ارائه داده باشد که باعث تعجب است بویژه هنگامیکه در نظر بگیریم که دستگاه Barcroft برای کارهای مقایسه ای که تفاسیر آنها تفاوت های ناچيز دارند بسيار بكار مي رود از ديدگاه اين توجهات و با توجه به وجود تغييراتي در نتايج حاصله از آزمايشات نه گانه اي كه توسط Wooldridge و Stand past در سال ۱۹۳۶ ارائه شد، بنظر مي رسد كه از نتايج حاصله از دستگاه Barcroft را مورد ارزيابي آماري قرار دهيم، بسيار مطلوب باشد. مطالعات ما نشان داد كه استفاده از ۴ و حتي ۳ مانومتر (فشارسنج) معمولاً براي ارائه يك عدد متوسط با خطاي استاندارد (معيار) معقول، كافيست.

    در كارهاي كيفي ممكن است به موانع جدي جهت تكرار آزمايشات برخورد كنيم ولي به هيچ صرف يك آزمايش توصيه نمي شود چرا كه منجر به نتايج مشكوكي مي شود كه قابل آزمودن موثر نمي باشد.

    نتايج حاصله از ۵ سري آزمايش زير بر اساس كار آماري را تشكيل مي دهد ولي از داده هاي جمع آوري شده توسط يكي از ما دو نفر يعني (WRW) با همكاريStandfast AFB نيز استفاده شده است. در اين آزمايشات از تكنيك مرسوم بهره گرفته شده است. لوله هاي مانومتر داراي حجم مايع كل cmi هستند.

 

اسلاید ۲ :

 

معياري براي قبول يا رد نتايج

    گهگاه نتايج حاصله از تجربيات مكرر با استفاده از دستگاه Barcroft ممكن است آنقدر واگرا باشد كه بنظر برسد يك يا چند تا از آنها را در هنگام محاسبه ميانگين رد كنيم.

     برخي مواقع تحقيق در خصوص نتايج يك آزمايش علت چنين نتايج انحرافي را آشكار مي سازد. (مثلاً نشتي و چگالش سيال در لوله مانومتر و غيره) وي در موارد زيادي نيز هيچ توضيحي نداريم و رد نتايج مورد ظن با رويه اي دلبخواهي (اختياري) صورت مي پذيرد.

      بنابراين به دنبال معياري براي قبول يا رد يك نتيجه هستيم كه از تعصبات شخصي بري باشد. بطور كلي مي توان گفت كه اگر دما ثابت بماند جذب اكسي‍ژن در لوله هاي Barcroft طبق رابطه زير تقريب مي شود:

Y=Ftm

     كه در آن Y اختلاف فشار بين لوله هاي چپ و راست پس از زمان t بوده و F و m ثابت هستند. [cf.Corbet1934]

      بنابراين رسم منحني اختلاف فشار نسبت به زمان بر روي كاغذ لگاريتمي دوبل منجر به خطي مستقيم مي گردد با اينحال تحت بعضي شرايط بويژه وقتي بالا رفتن گاز سريع است مقادير M و f آنقدر سریع تغییر می کنند که منحنی های حاصله بجای خطی بودن، سهمی می شوند با این وجود منحنی های مربوط به آزمایش های تکراری کم و بیش موازیند. اگر چه بطور کلی تمایل دارند که با افزایش زمان هم نزدیک شوند. ما دریافتیم که منحنی های اختلاف فشار-زمان در ازمایش های ناقص از منحنی اول پیروی نمی کنند بلکه معمولاً آنقدر متفاوتند که بلافاصله مشخص شده و رد می شوند. سری های منحنی مربوط به دو سری از آزمایشات یکسان در شکل های a1 وb1 نشان داده شده اند. خواهیم دید که هر دو سری مزبور شامل یک آزمایش ناقص هستند (منحنی خط چین) که می توان بطور توجیه پذیری از کار خود آنها را حذف کنیم.

اسلاید ۳ :

 

   گهگاه منحنی های موجود بر کاغذ لگاریتمی موازیند ولی فضای زیادی بین منحنی ها دیده می شود. که متضمن خطای معیار بالا نیست و ممکن است انسان را وسوسه کند تا نتایج را رد کنیم ولی ما از چنین رویه ای حمایت کنیم گرچه آنرا به عقاید شخصی واگذار می نمایم. ظاهر گاه به گاه این نتایج احتمالاً طبیعی (نرمال) نشانگر آنست که صرفاً از یک تجربه و آزمایش نتایج خویش را استخراج نکنیم. موضوع قبول یا رد نتایج مشکوک به تاقص بودن یکی از موارد مهم است که بایستی به آن توجه شود. در حقیقت ما می توانیم آنقدر جلو برویم که بگویم میزان دقت ممکن در آزمایشات ناقصی می باشد. از طرف دیگر نتایج مشکوک به بالا بودن با دلایل ناکافی منجر به نتایجی موهوم نه حقیقی می شوند.

اسلاید ۴ :

    انحراف معیار ملاکی از توزیع نتایج منفرد حول مقدار میانگین است. معمول آنست که این انحراف را بر حسب خطای معیار و با توجه به معنی دار بودن آماری همه نتایجی که تفاوتشان با مقدار میانگین بیش از دو برابر خطای معیار است، بیان کنیم.

خطای معیار

    که در آن a انحراف معیار و ۲(۲-x) مجموع مربعات انحرافات منفرد از مقدار میانگین و N تعداد نتایج می باشد.

    تعیین چگونگی تغییر خطای معیار مدت زمان آزمایش میزان تکرار و مقدار میانگین مطلوب می باشد. خطای معیار در طی یک آزمایش تنها موقعی ثابت می ماند که منحنی های مذکور به سمت یکدیگر میل کنند یا از یکدیگر دور شوند یا متقاطع گردند. خطای معیار نیز مطابق آن تغییر می کند. اگرچه گاهگاهی درمواقعی واگرایی یا تقاطع صورت می گیرد نتایج حاصل از تعداد زیادی از آزمایشات نشان می دهد که این منحنی ها با گذشت زمان تمایل به نزدیک شدن و همگرایی دارند و بنابراین بعنوان یک قاعده کلی، با ادامه آزمایش خطای معیار نقصان می یابد.

اسلاید ۵ :

   رسم درصد خطای معیار نسبت به زمان در ۵ سری از آزمایشات نشان می دهد که خطای معیار به سمت یک مقدار ثابت میل می کند که برای تمامی اهداف عملی در ۵ تا ۶ ساعت حاصل می گردد. نتیجه جمع کردن منحنی های I، III،IV،V (II صرفاً برای ۵ ساعت ادامه یافت) و با درنظر گرفتن درصد میانگین خطاهای معیار نیز نشان داده شده است.

اسلاید ۶ :

    منحنی های مربوط به سری های I تا III (کشت خالص باکتری) ابتدا یک خطای معیار بالا را نشان می دهد که به سرعت کاهش می یابد. در سری های IV،V (فاضلاب و لجن) خطاهای معیار تقریبا در همه جا ثابت هستند. توضیح برای تفاوت در خصوصیات این دو نوع منحنی آنست که در حالیکه معرفی یک گروه خاص و فعال از باکتری ها در داخل یک محیط استریل که ترکیب براحتی اکسید شونده زیادی دارد مربوطه به فازهای رشد اوله با زمانهای متغیر در مانورهای مختلف می باشد، برای جنسی که از قبل دارای جمعیت کمی در یک شرایط مایل به تعادل باشد هیچ تغییر بسیار تندی صورت نمی گیرد و جذب گاز در مانومترها بسیار یکنواخت تر می باشد.

l

اسلاید ۷ :

     بعنوان یک قاعده کلی یک خطای معیار بادرصد کم را می توان صرفاً زمانی انتظار داشت که طول مدت آزمایش کمتر از ۵ ساعت نباشد.

     شکل ها و نمودارها نشان می دهند که یک خطای معیار در حدود ۵ درصد با ۴ مانومتر به مدت ۶۰ ساعت و با ۵ مانومتر به مدت ۴۱ ساعت بدست می آیند. نتایج مکرر خطای معیاری کمتر از ۱۰ درصد برای دوره های بیش از ۴ ساعت نشان می دهند. یادآور می شویم که نتایج ناقص حذف شدند بنابراین بعنوان یک تمرین کلی پیشنهاد می شود که یک تکرار بیش از بیش از تعداد در نظر گرفته شده برای رسیدن به خطای معیار به اندازه کافی کم مهیا سازید مدارکی وجود دارند که پیشنهاد می کند که درصد خطای معیار با کاهش تعداد میانگین کمی افزایش می یابد.

    اگر چنین باشد بنظر میرسد داشتن معنای عملی بسیار ناچیز است همچنین ممکن است که درصد خطای معیار با افزایش دمای آزمایشی مقداری کاهش یابد.

    بیشتر داده های ما مربوط به کار در دمای o 20 است. بنابراین قادر به آزمودن این نکته بصورت دقیق نمی باشیم.

اسلاید ۸ :

Øمطالعات آماری از نتایج بدست آمده استفاده از ماشین آلات بار گرفت برای آزمایشات دمزنی نشان داده است که برداشت تکی و حتی دوبرابر آزمایشات می بایست با احتیاط پذیرفته شوند. به خصوص در آنها که درجه پاسخگویی بالا
می باشد.

Øبه این ترتیب اساس محاسبات امروزی شامل خواهد بود بر:

Øالف) آزمایشات طراحی شده اند برای سه برابر و با چند برابر و یا حتی برای پاسخ گویی بالاتر بر طبق خطای استاندارد و مسایل متفاوت در آزمایشات

Øب) آزمایشات ادامه خواهند داشت برای یک دوره مناسب به تعداد پاسخ های استفاده شده آنقدر که اشتباهات استاندارد از ۵% کمتر باشد.

Øپ)ارزش عملکردی متفاوت به داخل حجم ابعاد وسابل پیدا خواهد شد و اشتباهات استاندارد محاسبه شده بین ابزارهای متفاوت در نشان داده شده است.

Øاین مطالعات انجام شده است به عنوان تحقیقی عملی صنعتی در مورد آلودگی های آب.

Øهمچنین با تشکر فراوان از دانشگاه ابرون.