لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت دنباله ها(تصاعد ها) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت دنباله ها(تصاعد ها) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رشته اعداد

مجموعه ای از اعداد حقیقی که باترتیب وقاعده خاصی قرار گرفته باشند.

به هریک از اعداد رشته، یک جمله میگوییم.

a1,a2,a3,a4…an

جمله عمومیan=

 

اسلاید ۲ :

فرمول عمومی 

برای بدست آوردن یک جمله که فرمول آن را داریم کافیست به جای متغیر فرمول عدد(جمله)مورد نظر را قرار دهیم.

مثال:

جمله ی بیستم دنباله زیر را بدست آورید؟

an= 2n+3

حل:

کافیست عدد(جمله)۲۰را به جای متغیر قرار دهیم.

a20= 2(20)+3=43

 

اسلاید ۳ :

 

دنباله بازگشتی :

دنباله هایی هستند که برای نوشتن یک جمله ی ان باید جمله یا جملات قبل ان را بدانیم.

مثل:

دنباله فیبوناتچی که بین جملات ان رابطه ی زیر حاکم است:

                                                                               a1=a2=1
                            n>3                an=an-1+an-2

اسلاید ۴ :

دنباله(تصاعد)حسابی

اگر دریک رشته،هر جمله برابر ماقبل آن به اضافه ی عدد ثابتی باشد،دنباله حسابی می گویند.

نکته:به عددثابت دنباله قدر نسبت((d می گویند.

اسلاید ۵ :

a2=a1+d

a3=a2+d=(a1+d)d=a1+2d

a4=a3+d=(a1+2d)d=a1+3d

an=a1+(n-1)d

اسلاید ۶ :

 

نکته:

۱-اگرamوanبه ترتیب جملات mام و nام یک تصاعد حسابی با قدرنسبت d باشند انگاه:
                                                    
am-an =(m-n)d

 ۲-اگربخواهیم بین دو عدد aوbبه تعدادmواسطه حسابی درج کنیم انگاه:

d=