لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ديافراگم، اجزاي الحاقي، زلزله سطح بهره‌برداري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ديافراگم، اجزاي الحاقي، زلزله سطح بهره‌برداري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

كف (ديافراگم) 

lنيروي وارد به كف

 

  (۵٫ ۱۰)

Fpi نيروي جانبي وارد به كف در تراز i، wi وزن ديافراگم و اجزاي متصل به آن در اين تراز، Wi وزن طبقه i ام، Fj نيروي زلز‌له در تراز i و Ft نيروي رأس ساختمان مي‌باشد. حداقل و حداكثر Fip بترتيب برابر با ۰٫۳۵AIwi و ۰٫۷AIwi  درنظر گرفته مي‎شود. چنانچه لازم باشد كف علاوه بر نيروهاي زلز‌له طبقه، نيروهاي جانبي اعضاء قائمي را كه در قسمت بالا و پايين كف بر روي يكديگر واقع نشده‌اند، به يكديگر منتقل نمايد، مقدار اين نيروها نيز بايد به نيروي بدست آمده از رابطه فوق اضافه شود.

اسلاید ۲ :

lدر يك ساختمان فولادي مهاربندي شده ۵ طبقه واقع در منطقه‌اي با لرزه خيزي زياد (شتاب پايه ۳/۰)، جرم هر طبقه (با احتساب ۲۰ بار زنده) برابر ۴۸۰ تن و ارتفاع هر طبقه برابر ۳ متر مي‌باشد، و سختي همه طبقات يكسان است. اگر برش پايه ناشي از زلز‌له برابر ۳۰۰ تن باشد، نيروي زلز‌له كفها را محاسبه كنيد. جرم كفها مساوي طبقات فرض شوند (از اثر جرم افزوده ديوارها بر كف صرف نظر كنيد). 

اسلاید ۳ :

l  مي‎توان  نتيجه گرفت كه نتايج حاصل از رابطه توصيه شده در آيين‌نامه ۲۸۰۰ براي محاسبه نيروي كفها  مقادير بزرگتري از نيروي طبقات را بدست ميدهد. اين تناقض را اينگونه مي‎توان توجيه نمود كه اگر چه اثر مدهاي بالاتر در برش پايه چندان ظاهر نمي‎شود و در جابجاييهاي كلي سازه كم اثر است، اما مي‎تواند نيروي يك طبقه را به‎طور موضعي افزايش داده و در صورت ضعيف بودن كف، موجب خرابي آن گردد. به همين جهت، در آيين‌نامه نيروي كف‌ها كه فقط براي طراحي كف بكار مي‎رود (و براي طراحي ساير عناصر لرزه‌بر همچون بادبند و ديوار برشي استفاده نمي‎شود) بيش از نيروي طبقات درنظر گرفته شده است.

اسلاید ۴ :

صلبيت كف

lكف بر دونوع است: صلب، انعطاف پذير

lطبق ضوابط آيين نامه:

.۱درصورتي‌كه حداكثر تغييرشكل افقي كف نسبت به نقاط ديگر آن از نصف جابجايي نسبي طبقه كمتر باشد كف صلب و در غير اينصورت انعطاف پذير محسوب مي‎گردد

.۲در هر حال تغييرشكل افقي كف نبايد از جابجايي جانبي مجاز اجزاي قائم باربري كه به آن متصل هستند بيشتر باشد 

اسلاید ۵ :

lنحوه تحليل سازه

lنحوه ارزيابي صلبيت كف

lنحوه تعيين نيروهاي ايجاد شده در كف

lنحوه وارسي مقاومت كف

lانواع كف صلب

lنكات و ضوابط آيين‌نامه در مورد كفهاي صلب

اسلاید ۶ :

l1. سازه به صورت سه بعدي تحليل ميشود

l2. كليه كفها صلب فرض ميشوند

l3. برنامه براي هر كف صلب دو حركت انتقالي در جهات X و Y و يك چرخش حول محور قائم در نظر ميگيرد

l4. توزيع نيرو بين عناصر  بين عناصر لرزه‌بر بطور خودكار به نسبت سختي آنها صورت مي‎گيرد و بدين ترتيب نيروهاي وارد به كليه اجزاي سازه محاسبه ميشوند

اسلاید ۷ :

كف صلب – نحوه ارزيابي صلبيت

روش تقريبي آيين نامه ۲۸۰۰

l1. كف مانند يك تير پيوسته فرض ميشود

l2. كليه عناصر لرزه‌بر در جهت مورد نظر به عنوان تكيه‌گاه صلب در نظر گرفته ميشوند

l3. تير تحت نيروهاي محاسبه شده براي كف قرار ميگيرد

l4. جابجايي تير در دهانه‌هاي مختلف محاسبه ميگردد.

l5. اگر نسبت جابجايي بيشينه تير به جابجايي ميانگين كف از ۵/۰ بيشتر نباشد فرض كف صلب تأييد ميشود و گرنه بايد محاسبات سازه بر اساس كف انعطاف پذير انجام شود.

lتذكر: جابجايي ميانگين را بطور محافظه‌كارانه ميتوان برابر جابجايي ارتجاعي مجاز سازه فرض كرد

l6. وارسي صلبيت كف بايد در دو امتداد اصلي انجام شود

اسلاید ۸ :

نحوه محاسبه جابجايي كف

l1. كف مانند يك تير پيوسته در نظر گرفته ميشود و اينرسي آن حول محور عمود بر كف محاسبه ميگردد.

l2. عناصر لرزه بر به صورت تكيه گاههاي صلب فرض ميشوند

l3. تير زير اثر نيروهاي محاسبه شده براي كف قرار ميگيرد و جابجايي اوج آن محاسبه ميشود. بايد جابجايي ناشي از برش نيز در نظر گرفته شود.

اسلاید ۹ :

روش ساده شده

lطبق توصيه آيين نامه، و به عنوان يك راه حل محافظه كارانه ميتوان كل كف را به صورت چند دهانه ساده در نظر گرفت و كنترل صلبيت را فقط براي دهانه بحراني انجام داد

l

l

l

l

 α ضريب فرم است (كه براي دال بتني برابر ۵/۱ مي‌باشد).   G ضريب ارتجاعي برشي (براي بتن برابر E4/0 است)

اسلاید ۱۰ :

مثال

l نيروي كف طبقه پنجم يك ساختمان شش طبقه در جهت y برابر ۱۲۰ تن و كف به طول ۲۴ متر و عرض متغير (مطابق شكل در وسط ۶ متر و در دوكنار برابر ۱۰ متر) است. كف از نوع تيرچه بلوك  است و ضخامت دال بتني ۱۰ سانتيمتر ميباشد. ارتفاع طبقات برابر ۳ متر است. در جهت y از چهار ديوار برشي بتن آرمه و در جهت ديگر از سيستم قاب خمشي فولادي استفاده شده است. صلبيت سقف را بررسي كنيد.