لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

معضلات آب در سطح جهان

آب شيرين بعد از نفت و الکتريسيته بزرگترين صنعت در جهان است. که معمولا ۷۰ درصد براي کشاورزي و ۱۵ درصد براي صنعت در نظر گرفته مي شود.

۹۷ درصد آب موجود در جهان شور و ۳ درصد آب شيرين است که از اين ميزان نيز تنها ۱ درصد به صورت منابع آب شيرين قابل استفاده است.

انتظار مي رود جمعيت جهان در طي ۴۰ سال آينده ۲ برابر شود.

بيش از نيمي  از جمعيت جهان در طي ۵۰-۳۰ سال آينده با مشکل جدي آب رو به رو خواهند بود.

بسياري از آلاينده هاي آب مانند کلوئيدها، ويروس ها، ملکولهاي بزرگ و … در اندازه نانو قرار دارند.

اسلاید ۲ :

يکي از بزرگترين کاربردهاي نانوفناوري حل مشکل کمبود جهاني آب شيرين است.

اسلاید ۳ :

کاربردهاي نانوفناوري

توليد و تصفيه آب (نمک زدايي آب دريا و لب شور).

حذف آلودگي آب( غشاهاي پيشرفته در فيلتراسيون آب).

توسعه نمک زدايي ( کاهش هزينه هاي برق براي پمپاژ آب از طريق توسعه غشاء).

گندزدايي آب( مواد فتوکاتاليست مانند اشعه ماوراء بنفش).

بازيافت آب و استفاده مجدد از فاضلاب( غشاهاي پيشرفته در تصفيه فاضلاب).  

کيفيت آب و حفاظت از منابع آب.

اسلاید ۴ :

فرايندهاي غشائي

MF ميکروفيلتراسيون

UF الترافيلتراسيون

NF نانوفيلتراسيون

RO اسمزمعکوس

ED الکترودياليز

EDR الکترودياليز معکوس

اسلاید ۵ :

فرايندهاي غشايي

براي تصفيه آب آشاميدني و يا پيش تصفيه قبل UF و MF از اسمز معکوس به منظور حذف کدورت، جامدات معلق، ويروس، رنگ و برخي مواد آلي به کار برده مي شود.

توانايي حذف سختي آب را دارد. NF

 (Ca+2, Mg+2, SO4-2, HCO3) نرم سازي                         

توانايي حذف يونهاي تک ظرفيتي را دارد. RO

 (Cl, Na+) نمک زدايي                  

اسلاید ۶ :

MF  و UF کاربردهاي

گندزدايي آبهاي سطحي و زيرزميني ( توامان با کلرزني).

توليد آب صنعتي از آب سطحي ( حذف جامدات معلق و کلوييدي).

( معمولا NFو RO پيش تصفيه آب ورودي به سيستم هاي توامان با کلرزني).

توليد آب از پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري/ صنعتي (توامان با اسمز معکوس).

اسلاید ۷ :

NF / RO فرايند

از اجزا ذيل تشکيل شده است: NF / RO سيستم

واحد تامين آب ورودي.

سيستم پيش تصفيه ( به منظور شستشوي سطح غشا ).

و ۸۰-۵۴ بار براي BWRO پمپ هاي فشار قوي ( ۲۵-۱۵ بار براي ).SWRO

مجموعه غشا ( ظروف تحت فشار و غشا ها).

واحد کنترل و ابزار دقيق.

واحد تصفيه نهايي.

واحد شستشوي غشا.

اسلاید ۸ :

نتيجه گيري

نمک زدايي تجارتي مطمئن و در حال رشدي است. اسمز معکوس  بهترين فناوري نمک‌زدايي در دسترس است که بدليل بازدهي انرژي، قيمت تمام شده آب، انعطاف راهبري، اثرات زيست محيطي کمتر و …. در محدوده وسيعي از مکانها و شرايط بکار برده مي‌شود.

معايب اوليه اسمز معکوس در کارايي و هزينه سرمايه‌گذاري آن بوده که در حال حاضر بدليل پيشرفتهاي دائم در خصوصيات فني و قيمت غشاء بسيار کمتر شده است که اين روند کاهشي با پيشرفتهاي احتمالي و نويد بخش در مواد غشاء‌هاي جديد، ابزار بازيافت انرژي و در فرآيندهاي پيش‌تصفيه پيشرفته مانند کاربرد فرآيندهاي غشايي ترکيبي ادامه خواهد داشت.