لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت راه های شريانی درجه ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت راه های شريانی درجه ۱ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقدمات- تعریف ها

vراه شریانی

üراهی است که در طراحی و بهره برداری ازآن به نیازهای وسایل نقلیه موتوری برتری می دهند. برای رعایت این برتری عبور پیاده ها از عرض راه کنترل و تنظیم می شود.

v راه شریانی درجه یک

üبرتری جابجایی وسایل نقلیه موتوری

üتنظیم عبور پیاده ها از عرض راه

üعملکرد برون شهری

¢

¢

¢

اسلاید ۲ :

آزادراه

ü جدا بودن ترافیک دو طرف

ü بدون وقفه بودن جریان ترافیک

vبزرگراه

üجدا بودن ترافیک دو طرف

üپیوسته بودن جریان ترافیک در طول های قابل ملاحظه

üدارای تعداد معدودی تقاطع همسطح به شرط زیاد بودن فاصله تقاطع ها از یکدیگر

¢

ü

اسلاید ۳ :

 راه عبوری

üادامه راه های برون شهری دو خطه دو طرفه در داخل شهرها

üحفظ عملکرد عبوری در داخل شهر

üتنظیم ورود و خروج وسایل نقلیه

üفاصله تقاطع ها بیش از ۲٫۵ کیلومتر

اسلاید ۴ :

عملکرد راههای شریانی درجه۱

üفراهم کردن ارتباط سریع بین مناطق دور از هم در شهرهای بزرگ

üاتصال شبکه راههای درون شهری به شبکه راههای برون شهری

üاستفاده برای سفرهای کوتاه شهری

v ضرورت راه های شریانی درجه ا

üارتباط دادن مناطق مختلف شهرهای بزرگ به یکدیگر و به شبکه راههای برون شهری

üارتباط دادن شهرها و شهرک های مجاور هم به یکدیگر و به مراکز صنعتی و پایانه ها

üارتباط دادن شهرهای متوسط و کوچک به شبکه راه های برون شهری

¢

¢

اسلاید ۵ :

ضوابط کلی

vوضعیت راه های شریانی درجه ۱ نسبت به زمینهای اطراف

üراه پایین گذر

üراه بالا گذر

üراه همسطح

üراه سرپوشیده

üراه نیمه سرپوشیده

اسلاید ۶ :

راه های پایین گذر

üکف آن پایین تر از سطح زمین های اطراف و از زیر راه های متقاطع می گذرد

üمخفی بودن جسم راه و تاثیر اندک آن بر زیبایی بصری محیط و ساختار معماری

üمسیر های پیاده و دوچرخه را می توان به پله و شیبراهه از روی آن گذراند

üکنترل سر و صدا

üحریم کمتر

vراه های بالاگذر

üتاثیرات نامطلوب بر ساختار معماری شهری و زیبایی بصری

¢

¢

ü

ü

ü

¢

اسلاید ۷ :

راه های همسطح

üراه های همسطح را می توان به عنوان عامل جداکننده و در عین حال ارتباط دهنده برای مناطق شهرهای بزرگ و شهرک های نزدیک به یکدیگر در نظر گرفت.

üمحدودیت های اصلی:

-به صورت کانال جداکننده ای محیط شهری را به دو جزء جدا از هم تقسیم می کند.

-کنترل دسترسی پیاده ها به راه معمولاً مشکل است.

-پذیرفته نبودن گذراندن راه همسطح از داخل آبادانی های یکپارچه، به علت تأثیرات زیست محیطی نامطلوب

ü

اسلاید ۸ :

کنترل دسترسی ترافیک موتوری

üکنترل قاطعانه دسترسی وسایل نقلیه موتوری

üهیچ بنایی حق دسترسی سواره به راه های شریانی درجه ۱ را ندارد مگر بناهای استثنایی و بزرگ

üدر نظر گرفتن جاده کناری(شریانی درجه ۲) برای اتصال بناهای اطراف به راه های شریانی درجه ۱

üنبودن تقاطع همسطح در آزادراه

üمحدود نگه داشتن تعداد تقاطع های همسطح در بزرگراه و راه عبوری

üکمتر نبودن فاصله تقاطع های همسطح از ۲٫۵ کیلومتر

üممنوع بودن پارکینگ حاشیه ای

üدر نظرگیری شانه راه برای توقف های اضطراری

üارتباط ایستگاه های اتوبوس از طریق زیرگذر یا روگذر پیاده به پیاده رو 

ü

ü

اسلاید ۹ :

ضوابط اجزا

vتعداد خطوط

üحداقل دو سواره رو مجزا

üحداقل دو و حداکثر چهار خط اصلي در سواره رو

üتعيين تعداد خطوط براساس حجم ترافيک ساعت طرح و ظرفيت طراحي هر خط

üغیر مجاز بودن کاهش تعداد خط های اصلی در طول های کم       گلوگاه ظرفیتی

üدر نظرگيري خط افزايش و کاهش سرعت در دهانه ورودي ها و خروجي ها

üدر نظرگيري خطوط مخصوص در تقاطع هاي همسطح براي گردش به چپ و راست(مجاز)

vسرعت طرح

üآزادراه: ۱۰۰-۹۰ کيلومتر بر ساعت

üبزرگراه: ۱۰۰-۸۰ کيلومتر بر ساعت

üراه عبوري: مطابق سرعت طرح راه برونشهري ادامه آن

üحداکثر سرعت مجاز: حداقل ۱۰ کیلومتر در ساعت کم تر از سرعت طرح آن

ü

ü

ü

اسلاید ۱۰ :

vجدول

üمجاز نبودن استفاده از جدول به عنوان حافظ وسایل نقلیه

üقرارگیری جدول در لبه خارجی شانه و یا دورتر به منظور هدایت آب برف و باران

üارتفاع جدول < 15 سانتی متر

vشیروانی خاکبرداری و خاکریزی و کانال آب

vعرض و ارتفاع آزاد

üارتفاع آزاد: ۵ متر – در نظرگیری  ۰٫۱ متر برای افزایش ضخامت روسازی در آینده

vمیانه

üاستفاده از نرده حافظ یا دیواره، برای مجزا کردن ترافیک دو طرفه

üجلوگیری از دور زدن غیرمجاز رانندگان وسایل نقلیه موتوری

vوسایل نقلیه همگانی

üمجاز بودن حرکت وسایل نقلیه همگانی

üمجاز نبودن توقف وسایل نقلیه همگانی در کنار سواره رو برای پیاده و سوارکردن مسافر