لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رهيافت‌هاي عمده در سير تكوين نظريه‌هاي سازمان و مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رهيافت‌هاي عمده در سير تكوين نظريه‌هاي سازمان و مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

رهيافتهاي عمده در سير تكوين نظريههاي سازمان و مديريت

 • رهيافتهاي سنتي: كه بر ارائه‌ي اصول جهانشمول براي كاربرد در وضعيت‌هاي گوناگون، تأكيد دارند؛
 • رهيافتهاي منابع انساني: كه بر تأمين نيازهاي انساني، ايجاد گروه كاري و توجه به نقش عوامل اجتماعي در محيط كار تأكيد دارند؛
 • رهيافتهاي كمي ( علم مديريت ): كه بر اهميت استفاده از فنون رياضي براي حل مسائل مديريتي تأكيد دارند؛
 • رهيافتهاي سيستمي و اقتضايي: كه بر ضرورت اتخاذ ديگاه سيستمي و تفكر اقتضايي در تحليل مسائل مديريتي تأكيد دارند و تعهدات جاري نسبت به كيفيت و عملكرد عالي را مورد توجه قرار مي‌دهند.

 

اسلاید ۲ :

رهيافتهاي سنتي به مديريت

  به طور كلي، رهيافت‌هاي سنتي بر اين فرض استوارند
كه افراد با انگيزه‌هاي مادي به كار مي‌پردازند

    فرصت‌هاي فراهم شده براي خود را به طور منطقي بررسي مي‌كنند

    براي به حداكثر رساندن منافع شخصي، به هر اقدامي دست مي‌زنند.

در مجموعه‌ي رهيافت‌هاي سنتي به مديريت، سه شاخه‌ي اصلي مطرح مي‌شود كه عبارتند از:

 • مديريت علمي
 • اصول علم اداره يا نظريهي فراگرد مديريت
 • نظريهي بوروكراسي

 

اسلاید ۳ :

مديريت علمي

« بهتر آن است كه هدف اصلي مديريت، به حداكثر رساندن كاميابي كارفرما و كارمند باشد».

تيلور بر ضرورت علمي كردن فعاليت‌هاي هر شغل و تدوين قوانين حركت براي انجام آن تأكيد داشت.

 

اسلاید ۴ :

اصول مديريت علمي

 • علمي كردن فعاليتهاي هر شغل، شامل تدوين قوانين حركت، استاندارد كردن انجام كارها و ايجاد شرايط كاري مناسب.
 • انتخاب دقيق كاركنان داراي تواناييهاي مناسب براي هر شغل.
 • آموزش دقيق كاركنان انتخابي و فراهم كردن انگيزههاي مناسب براي جلب همكاري آنان به انجام علمي كار.
 • حمايت از كاركنان، از طريق برنامهريزي كردن كار آنها وهموار كردن راه انجام كار.

اسلاید ۵ :

برخي درسهاي عملي حاصل از مديريت علمي

زحمات کارکنان را بر مبناي نتايج کارشان، به گونه اي که محرک عملکرد آنها باشد، جبران کنيد.

روشهاي انجام کار را به صورت کارآ و بدقت، براي هر شغل، طراحي کنيد.

کارکنان توانمند براي انجام کار را بدقت انتخاب کنيد.

کارکنان را آموزش دهيد تا کار خود را به بهترين نحو و به طور هوشمندانه انجام دهند.

سرپرستان را آموزش دهيد تا بتوانند کارکنان را براي انجام کار با بالاترين حد توان برانگيزانند.

اسلاید ۶ :

اصول علم اداره ( نظريهي فراگرد مديريت)

هنري فايول مدير حرفهاي، دانشمند و نويسندهي فرانسوي مكتب مبتني بر                     «اصول علم اداره » (مكتب اصول گرايي در مديريت)      را مطرح كرد. فايول كل سازمان را در قالب پيكرهاي واحد تصور ميكرد و فعاليتهاي آن را به شش دستهي قابل تقسيم ميدانست:

۱) فني و توليدي       ۲) بازرگاني و مبادله

۳) مالي و بهينه سازي              ۴) ايمني و حفاظت از اموال و افراد

۵) وظايف مديريتي        ۶) حسابداري و تعيين وضعيت مالي

اسلاید ۷ :

۱۴ اصل براي بهبود مديريت سازمان و انجام وظايف مديريت

 • ۱) تقسيم كار ۲) اختيار
 • ۳) انضباط ۴) وحدت فرماندهي
 • ۵) وحدت مديريت ۶) تبعيت اهداف و منافع فردي ازاهداف ومنافع عمومي
 • ۷) تمركز ۸) جبران خدمات كاركنان
 • ۹) سلسله مراتب ۱۰) نظم
 • ۱۱) عدالت ۱۲) ثبات
 • ۱۳) ابتكار عمل ۱۴) احساس وحدت و يگانگي

اسلاید ۸ :

نظريهي بوروكراسي

  بوروكراسي يعني شكل سازماني مطلوبي كه به طور منطقي طراحي گردد، بسيار كارآ باشد، از اصول منطق و نظم پيروي كند، و بر مبناي اختيار مشروع بنا نهاده شود.

اسلاید ۹ :

چند ويژگي مهم از نظريه‌ي بوروكراسي

Ø تقسيم كار روشن

Ø سلسله مراتب اختيارات روشن

Ø قواعد و رويه‌هاي رسمي

Ø برخورد غير شخصي

Øمسير ترقي مبتني بر شايستگي

اسلاید ۱۰ :

نظریه های کلاسیک (۱۹۰۰-۱۹۵۰)

نظریه مدیریت علمی

 • شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کار

.۱مطالعات زمان و حرکت

.۲سرپرستی تخصصی

.۳انگیزه های فردی

.۴اصول مدیریت علمی

نظریه مدیریت اداری(فایول)

 • اصول مدیریت

تقسیم کار

اختیار

انضباط

وحدت فرماندهی

وحدت جهت

اولویت منافع عمومی بر منافع فردی

جبران خدمات کارکنان

تمرکز

سلسله مراتب

.۱۰نظم

.۱۱انصاف

.۱۲ثبات شغلی و استخدامی

.۱۳ابتکار

.۱۴روحیه کار گروهی

گزینش علمی کارکنان و تربیت آنان

همکاری صمیمانه مدیر با کارکنان و اطمینان از انجام علمی کارها

تقسیم مساوی کار و مسئولیت بین مدیر و کارکنان

علم واحد برای هر جزء کار

نظریه مدیریت بروکراتیک

 • مشخصات

قوانین و مقررات

غیر شخصی بودن

تقسیم کار

ساختار سلسله مراتبی

تعهد برای کار مادام العمر

ساختار اختیار