لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشهاي مهار قوس و گنبد در بناهاي سنتي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشهاي مهار قوس و گنبد در بناهاي سنتي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

طاق ها

طاق زدن:

طاق زدن حد واسط بين طره و قوس واقعي است كه متشكل از رديفهاي متوالي اجر  كه روي يكديگر در دو طرف بازشو قرار گرفته اند و به تدريج به هم نزديك ميشوند تا با هم تلاقي نمايند.ميباشد.

اسلاید ۲ :

lقوسهاي مصالح بنائي

lقوسهائي كه به شكل وارونه ساخته شده است مانند يك كابل معلق فقط تحت فشار خواهد بود و در ان هيچگونه نيروئي  خمشي مورد مطالعه قرار نميگيرد.

l

اسلاید ۳ :

lاما در قوس فرم منحني بصورت زنجيره وار است.

lاگر در يك كابل معلق  بارگزاري بصورت گسترده و يكنواخت  در  طول افقي دهانه باشد  فرم منحني به صورت سهمي است

اسلاید ۴ :

lاما در قوس فرم منحني بصورت زنجيره وار است.

lاگر در يك كابل معلق  بارگزاري بصورت گسترده و يكنواخت  در  طول افقي دهانه باشد  فرم منحني به صورت سهمي است

اسلاید ۵ :

عكس العمل رانشي نسبت عكس با ارتفاع قوس دارد
در قوس كم خيزتر رانش جانبي توليد شده در اثر بار گذاري بيشتر خواهد بود

اسلاید ۶ :

طاق ها:                                            

lطاق قوسي نيروها را فقط از طريق فشار به تكيه گاه منتقل مي كند.

lطاق هاي استوانه اي:

lگهواره اي/منحني طنابي/تيزه دار/

اسلاید ۷ :

رفتار سازه اي:                                

lدر مقايسه با مجموعه اي از قوس هاي همجوار در برابر بار متمركز رفتاري متفاوت دارد.

lقوس ها به گونه اي رفتار مي كنند كه بار وارده بر يكي از انها به وسيله قوس هاي مجاور انتقال نمي يابد.مجموع بارها بسمت پائين  قوس انتقال مي يابد.

lمقاومت برشي طاق امكان پخش بار را براي سطوح مجاور فراهم مي سازد.

اسلاید ۸ :

مقاومت رانشي:                              

lمشابه قوس ها تمامي طاق ها  رانش افقي ايجاد مي نمايند با كم ارتفاع شدن خط رانش. رانش بيشتري ايجاد مي شود.

اسلاید ۹ :

مفهوم ميانگين مقاومت جانبي رانشي در طاق ها:

lالف:اصطكاك پي.

lب:تمايل طاق هاي متكي بر ديوارهاي عمودي براي باز شدن.

lج:طاق نيمدايره رومي با ماهيچه تقويت شده و ديوارهاي ضخيم

lپشت بندهاي توپر رومانسكي

lه:طاق نيمه گوتيكي

lتير اتصالي فلزي

اسلاید ۱۰ :

مصالح مورد استفاده براي خنثي  كردن نيروهاي رانشي.چ

۱- چوب :

استفاده از چوب از لحاظ سرعت عمل و اجرا سهولت دسترسي و هماهنگي با مصالح سنتي مناسب است.اما به دليل امكان پوسيدگي و ضعف اتصالات همچنين آسيب پذيري آن در مقابل موريانه مناسب نيست.