لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشهای بکار گيری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرايند ياد دهی _ يادگيری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشهای بکار گيری آموزش مجازی ICT در ارتقاء فرايند ياد دهی _ يادگيری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 جامعه، نمونه و روشهاي نمونه گيري

 • جامعه اصلي اين پژوهش شامل كليه اساتيد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و واحد كرمانشاه است که در نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۴-۸۳ به کار اشتغال داشته اند . اين تعداد شامل ۲۴۰ نفر اساتيد دانشگاه آزاد رودهن و ۱۴۰ نفر اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه بودند. حجم آزمودنيها براساس جدول مورگان ( نادری ، سیف نراقی ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۷۸ ) مشخص شد و در نتیجه از جامعه ۲۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد رودهن ۱۴۰ نفر و از جامعه ۱۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه ۱۱۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ضمن اینکه در انتخاب استادان رشته های تحصیلی آنان دخالت داده نشد بلکه انحصاراً عضویت آنها در هیات علمی مورد نظر بود .

اسلاید ۲ :

 سوالات تحقیق

 • ۱- آیا استفاده از روشهای جدید تدریس به عنوان یکی از روشهای آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • ۲- آیا استفاده از روش online به عنوان یکی از روشهای بکارگیری مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
 • ۳- آیا استفاده از وسایل کمک آموزشی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟
 • ۴- آیا استفاده از روشهای جدید پژوهش به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • ۵- آیا استفاده از روشهای جدید ارزشیابی به عنوان یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است ؟

 

 • ۶- آیا بکارگیری روشهاي آموزش مجازي در بالا بردن كيفيت ياددهي يادگيري دانشجویان موثر است ؟
 • ۷- آیا بين نظرات اساتيد دانشگاه آزاد واحد رودهن و اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه جهت بكارگيري روشهاي آموزش مجازي تفاوت وجود دارد؟

اسلاید ۳ :

 اهداف تحقيق

 اهداف كلي

 • بررسي روشهاي بكارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

 اهداف جزئي

 • ۱- استفاده از روش تدريس جديد در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي– يادگيري دانشجويان
 • ۲- استفاده از روش Online در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان
 • ۳- استفاده از وسايل كمك آموزشي در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان .
 • ۴- استفاده از روشهاي جديد پژوهش در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان
 • ۵- استفاده از روشهاي ارزشيابي جديد در آموزش مجازي براي بالا بردن ارتقاء فرآيند ياددهي – يادگيري دانشجويان
 • ۶- مقايسه روشهاي آموزش مجازي با روشهاي مرسوم آموزش براي بالا بردن كيفيت ياددهي- يادگيري
 • ۷- مقايسه نظرات اساتيد دانشگاه آزاد رودهن با اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه براي بالا بردن كيفيت
  ياددهي – يادگيري

اسلاید ۴ :

 روش تحقيق

 • در اين بررسی با توجه به اهداف و فرضيه ها از روش تحقیق پيمايشي و یا زمينه يابي استفاده می شود ، از آن جهت زمينه يابي است كه يكسري نکات را در مورد راهها و روشهاي بكارگيري آموزش مجازي در ارتقاء كيفيت ياددهي- يادگيري در دانشگاهها را جستجو مي كند. اين تحقيق در راستاي تحقق اهداف خود و براي آنكه چهارچوب علمي درستي را رعايت نموده باشد، با توجه به مطالعات و مباني نظري به عوامل مربوط به روشهاي بكارگيري آموزش مجازي پرداخته است. محقق قصد دارد هنجار سازی و مستند كردن متغيرهاي ارائه شده بر اساس واضحات موجود می باشد نه تجزيه و تحليل اين روشها.

اسلاید ۵ :

متغيرهاي تحقيق

 • در اين پژوهش با توجه به موضوع اصلی « بررسی روشهای بکارگیری آموزش مجازی » (ICT) در ارتقاء فرایند یاددهی – یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
 • متغیر های اثرگذار یا مستقل شامل: ۱- آموزش ONLINE 2- روش های تدريس جديد ۳- وسايل كمك آموزشي ۴- روشها جديد پژوهش ۵- روشهاي ارزشيابي جدید ، آموزش مجازی
 • متغیر متاثر یا وابسته : فرایند یاددهی – یادگیری
 • متغیر کنترل : دانشگاه ، شهر
 • متغیر مزاحم : سن اساتید ، جنسیت اساتید ، رشته تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، میزان سوابق کاری .

اسلاید ۶ :

 تعيين روايي و اعتبار ابزار تحقيق

–برا در اين تحقيق برای گردآوري داده ها پرسشنامه استفاده شده است. تمام پرسشهاي مربوط به روشهاي بكارگيري آموزش مجازي با طيف ليكرت و با پاسخ هاي كاملاً موافق، موافق ، بي نظر،مخالف و كاملاً مخالف تنظيم شده،ضمن اینکه به منظور از بين بردن خطاي ها له اي سوالات فرد به طور مثبت و سئوالات زوج به طور منفي نمره گذاري و پرسيده شده است توضیح اینکه سئوالات مربوط به آموزش مجازي در مقايسه با آموزش مرسوم در نظر گرفته شده است كه برتري سئوالات مربوط به آموزش مجازي به شكل مثبت از كاملاً موافق ، موافق، بي نظر، مخالف ، كاملاً مخالف با مقياس ۵ ، ۴ ، ۳، ۲، ۱ نمره گذاري شده و سئوالاتي كه مربوط به برتري آموزش سنتی نسبت به آموزش مجازي است به شكل منفي از كاملاً مخالف، مخالف، بي نظر، موافق، كاملاً موافق با مقياس ۵، ۴، ۳، ۲ ، ۱ نمره گذاري شده است.

–برای دستيابي به روايي پرسشنامه ابتدا يك پرسشنامه مقدماتي ۳۰ سئوالي تهيه گرديد و به تعدادي از كارشناسان ومتخصصان داده شد سپس با استفاده از ضريب توافق روايي ۲۴ موردآن مورد تایید قرار گرفت همچنين براي اعتباريابي از آلفای كرونباخ استفاده شده و عدد ۸/۷۶ به دست آمد. كه اين ميزان اعتبار در حد قابل قبول است .

اسلاید ۷ :

 جامعه، نمونه و روشهاي نمونه گيري

 • جامعه اصلي اين پژوهش شامل كليه اساتيد تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و واحد كرمانشاه است که در نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۴-۸۳ به کار اشتغال داشته اند . اين تعداد شامل ۲۴۰ نفر اساتيد دانشگاه آزاد رودهن و ۱۴۰ نفر اساتيد دانشگاه آزاد كرمانشاه بودند. حجم آزمودنيها براساس جدول مورگان ( نادری ، سیف نراقی ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۷۸ ) مشخص شد و در نتیجه از جامعه ۲۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد رودهن ۱۴۰ نفر و از جامعه ۱۴۰ نفری اساتید دانشگاه آزاد کرمانشاه ۱۱۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند . ضمن اینکه در انتخاب استادان رشته های تحصیلی آنان دخالت داده نشد بلکه انحصاراً عضویت آنها در هیات علمی مورد مظر بود

اسلاید ۸ :

 روش هاي تجزيه و تحليل داده های آماري مورد استفاده در پژوهش

–چون تحقيق مورد نظر از نوع تحقيقات زمينه يابي مي باشد لذا شيوه هاي آماري مورد نياز جهت بر آورد داده ها و همچنين تحقق اهداف مورد نظر روش هاي آماري توصيفي و استنباطي مي باشد در ابتدا هر دسته از متغيرها به صورت كمي توصيف مي شود  و آنگاه هر يك از متغيرهاي جزئي نيز مورد بررسی قرار می گیرد  و بدين ترتيب در اين پژوهش براساس نياز و اهداف از روشهاي آمار توصيفي شامل ميانگين، نما، انحراف معيار ، فراواني ، درصد و نمودار همچنين آمار استنباطي t تک متغیره  و t دو گروه مستقل برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است .

اسلاید ۹ :

 نتایج تحقیق

 • فرضیه اول : یکی از روشهای بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری استفاده از روشهای جدید تدریس است .
 • در این تحقیق موضوع روشهای بکارگیری آموزش مجازی از طریق ۵ متغیر جزئی تر مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس بررسی به عمل آمده ، نتایج زیر بدست آمده است
 • روشهای جدید تدریس در یکی از متغیر های تشکیل دهنده آموزش مجازی است ، و بر فرایند یاددهی – یادگیری تاثیر دارد . اما این تاثیر از نظر پاسخ دهندگان در حد متوسط است و لذا فرضیه مورد نظر مبنی بر اینکه روشهای تدریس در بالا بردن کیفیت یاددهی – یادگیری موثر است مورد تایید قرار گرفت .

 

 • در پیشینه های قابل دسترسی پژوهشگر موردی که با این نتیجه گیری قابل مقایسه باشد به دست نیامد .

اسلاید ۱۰ :

 فرضیه دوم :

 یکی از روش های بکارگیری آموزش مجازی در بالا بردن در کیفیت یاددهی – یادگیری استفاده از روش های online  است .
بررسی داده های بدست آمده در خصوص تاثیر روش online نشان می دهد که پاسخ دهندگان با این روش موافق هستند و اعتقاد دارند که روش online در آموزش مجازی می تواند در یاددهی – یادگیری دانشجویان موثر باشد . اما این تاثیر در حد بالایی نیست .
در پیشینه های قابل دسترسی پژوهشگر می توان به نتایج تحقیق جرالد شات در نورتریج اشاره نمود که چنین نتیجه گرفت که فراگیری از طریق متون شبکه ، E mail ، چت و امکانات الکتریکی ( روش online ) آموزش دیده اند . ۵۰ درصد بیشتر از فراگیران با آموزش سنتی پیشرفت داشته اند .