لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشهای ساخت (سازه های فولادی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشهای ساخت (سازه های فولادی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ساختمانهای فولادی موجود عموما به دو دسته تقسیم می شوند :

۱ ساختمانهايي که داراي اسکلت کامل فولادي به عنوان اعضاي باربر مي باشند.

۲- ساختمانهاي نيمه اسکلت که داراي اسکلت فولادي محدود همراه با ديوارهاي بنايي به عنوان اعضاي باربر ميباشند.

اسلاید ۲ :

معايب و نارساييهاي لرزه اي در ساختمانهاي فولادي موجود :

 ساختمانهاي فولادي با سيستم باربر جانبي ناکافي شامل :

           سيستم باربر قاب خمشي ناکافی

             – سيستم قاب ساده و مهاربندي ناکافی

 ساختمانهاي فولادي بدون سيستم باربر جانبي

اسلاید ۳ :

   قابليت ترميم و تقويت ساختمانهای فولادی بالاترين شانس براي امکان حفظ ساختمانهاي موجود به عنوان سرمايه هاي ملي می باشد .

  

اسلاید ۴ :

راهکارهای بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی :

  

ü جبران کمبود مقاومت

üتامین سختی لازم

üبهبود قابلیت شکل پذیری

در بحث بهسازی لزوم توجه به اتصالات سازه هاي فولادي به عنوان مهمترين جزء اصلي سازه اي الزامی است.

اسلاید ۵ :

اجزای اصلی ساختمانهای فولادی موجود :

 • پي ها
 • شناژها
 • ديوارهاي حائل

ü صفحات پاي ستون-کف ستونها

ü ستونها-وصلة ستونها

ü تيرهاي اصلي و فرعي-وصلة تيرها

ü کفهاي سازه اي

ü اتصالات خمشي تير به ستون

 • اتصالات مفصلي تير به ستون
 • مهاربنديها
 • اتصالات مهاربنديها به ستون و تير و پاي ستون
 • ديوارهاي برشي
 • اتصالات ديوارهاي برشي به تيرها، ستونها، کفها و پي
 • ديافراگم ها و اتصالات آنها به سيستم باربر جانبي
 • پله ها و اتصالات آنها به سيستم سازه اي

اسلاید ۶ :

اجزای اصلی ساختمانهای فولادی موجود :

ü پي ها

ü شناژها

ü ديوارهاي حائل

ü صفحات پاي ستون-کف ستونها

ü ستونها-وصلة ستونها

ü تيرهاي اصلي و فرعي-وصلة تيرها

ü کفهاي سازه اي

ü اتصالات خمشي تير به ستون

 • اتصالات مفصلي تير به ستون
 • مهاربنديها
 • اتصالات مهاربنديها به ستون و تير و پاي ستون
 • ديوارهاي برشي
 • اتصالات ديوارهاي برشي به تيرها، ستونها، کفها و پي
 • ديافراگم ها و اتصالات آنها به سيستم باربر جانبي
 • پله ها و اتصالات آنها به سيستم سازه اي

اسلاید ۷ :

 انواع پي ها :

                 – پي هاي منفرد در گوشه ساختمان

                     – پي هاي منفرد در کنار ساختمان

                     – پي هاي منفرد مياني ساختمان

                     – پي هاي منفرد باسکولي

                     – پي هاي مرکب 

                     – پي هاي نواري محورهاي خارجي ساختمان که ستونها با خروج از مرکزيت روي آنها قرار دارند

                     – پي هاي نواري محورهاي داخلي ساختمان که ستونها بدون خروج از مرکزيت روي آنها قرار دارند

                     – پي هاي گسترده

                     – پي هاي ويژه زير اجزاي باربر جانبي متمرکز ( ديوارهاي برشي مهار بندها)

                     – پي هاي عميق مجزا

                     – پي هاي عميق با سر شمع

                     – پي هاي نواري گسترده

اسلاید ۸ :

ضعفهاي عمده پی ها  در سيستم هاي باربر خمشي و قاب سادة مهاربندي شده

üسطح تماس غير کافي پي براي تحمل تنش هاي زياد ايجاد شده در زير پي در اثر نيروهاي زلزله و ثقلي

 • غير کافي بودن طول و عرض پي هاي منفرد
 • غير کافي بودن عرض پي هاي نواري

ü

ü

üضخامت غير کافي پي براي تحمل برش يک طرفه و دو طرفه و خمش ايجاد شده در مقطع پي

üميلگردهاي غير کافي در پي براي تحمل خمش ايجاد شده در مقطع پي

üوزن غير کافي پي هاي منفرد براي ايجاد مقاومت در برابر نيروهاي برکنش(uplift)

اسلاید ۹ :

اجزای اصلی ساختمانهای فولادی موجود :

ü پي ها

ü شناژها

ü ديوارهاي حائل

ü صفحات پاي ستون-کف ستونها

ü ستونها-وصلة ستونها

ü تيرهاي اصلي و فرعي-وصلة تيرها

ü کفهاي سازه اي

ü اتصالات خمشي تير به ستون

 • اتصالات مفصلي تير به ستون
 • مهاربنديها
 • اتصالات مهاربنديها به ستون و تير و پاي ستون
 • ديوارهاي برشي
 • اتصالات ديوارهاي برشي به تيرها، ستونها، کفها و پي
 • ديافراگم ها و اتصالات آنها به سيستم باربر جانبي
 • پله ها و اتصالات آنها به سيستم سازه اي

اسلاید ۱۰ :

 انواع شناژها:

                            – شناژهاي رابط بين پي ها

                            – شناژهاي زير ديوارها و تيغه بنديهاي داخلي

                            – شناژهايي که نقش تيرهاي باربر را در پي هاي باسکولي دارند