لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روشها و وسايل نمونه برداري.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روشها و وسايل نمونه برداري.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

نمونه برداري از هوا

با توجه به حدود مجاز تعيين شده براي يك ماده شيميايي مي توان به روشهاي جامع يا قرائت مستقيم اقدام به نمونه برداري كرد:

ارزيابي TWA: كل شيفت كاري

ارزيابي STEL: دوره هاي ۱۵ دقيقه اي

ارزيابي Celling: دوره هاي كمتر از ۵ دقيقه

 

اسلاید ۲ :

نمونه برداري توسط پمپ نمونه برداري

پمپ هاي دبي بالا(۵ -۱ ليتر) قادر به تامين افت فشار حداقل ۳ كيلو پاسكال)

پمپ هاي دبي پايين(۲/۰- ۰۱/۰ ليتر در دقيقه) مناسب براي لوله اي جاذب

 مكانيزم عمل پمپ هاي نمونه برداري

ضربه اي يا جريان نوساني (مبتني بر پيستون)

ديافراگمي يا جريان دائم

پمپ هاي ديافراگمي داراي فلومتر هستند.

 

اسلاید ۳ :

تعريف چند واژه

حد تشخيص (LOD):

حداقل مقدارماده قابل تشخيص توسط روش آناليز كه به طور صحيح قابل اندازه گيري نيست.

حد تعيين مقدار كمي (LOQ):

 حداقل مقدارماده قابل تعيين مقدار كمي با درجه صحت قابل قبول توسط روش

 

اسلاید ۴ :

نحوه تعيين حداقل حجم نمونه هوا (ادامه)

پس از محاسبه حداقل حجم نمونه هوا با در نظر گرفتن زمان نمونه برداري قابل اجراء و تغيير در دبي پمپ مي توان نمونه اي متناسب با حساسيت روش جمع آوري كرد.

در نمونه برداري هاي كوتاه مدت زمان نمونه برداري ثابت و كوتاه است از اينرو در قالب زمان تعريف شده ، دبي نمونه برداري افزايش مي يابد.

اسلاید ۵ :

تعيين پارامترهاي نمونه برداري

پس از انتخاب روش نمونه برداري و بدنبال آن واسطه مناسب براي نمونه برداري نياز به تعيين دقيق پارامترهاي نمونه برداري است .

در اغلب روشها فلوي نمونه برداري مناسب به همراه زمان نمونه برداري تعريف شده است. مثلا دبي ۱ تا ۳ ليتر در دقيقه به مدت ۸ ساعت براي آئروسل ها و يا دبي ۱۰ تا ۲۰۰ ميلي ليتر در دقيقه در مدت ۸ ساعت براي لوله هاي جاذب

معمولا پارامترهايي كه بايد مورد نظر قرار گرفته و به دقت با آنها برخورد شود عبارتند از فلوي نمونه برداري و حجم كل نمونه بردار و زمان نمونه برداري كه تابع حجم نمونه و زمان نمونه برداري است.

اسلاید ۶ :

بسترهاي جذب سطحي(چند اصطلاح)

ظرفيت بريك ترو:

 ميلي گرم ماده جذب شده بر سطح جاذب تا قبل از از دست رفتن نمونه

حجم بريك ترو:

حجم هواي قابل نمونه برداري توسط جاذب كه با افزايش غلظت آلاينده ها در محيط كاهش مي يابد.

ظرفيت جذب تعادلي يا اشباعي

Equilibrium(saturation)adsorptive capacity

ظرفيت جذب جاذب  بي توجه به فلوي نمونه برداري و رطوبت نسبي .

ظرفيت جذبي يا بريك ترو سينتيكي

 kinetic(breakthrough) adsorption capacity

ظرفيت بريك تروجاذب درشرايط نمونه برداري واقعي( تحت تاثير فلوي نمونه برداري و رطوبت نسبي هوا)

اسلاید ۷ :

مثال: نمونه برداري از گازها و بخارات با استفاده از بسترهاي جذب سطحي

method 1501 for styrene

Given parameters:

Recommended sample volume: 5l

Useful range method: 85-25 mg/m3 (20-600ppm)

OSHA PEL:850 mg/m (200ppm)- ceilling

 ۲۴۵mg/m3 (100ppm)-TWA

Recommended flow rate: 0.2 l/min

Break through time: [email protected] 0.21/min and 1710mg/m3

Break through capacity:38mg/sorbent

اسلاید ۸ :

تعيين حد مواجهه سقفي

حجم نمونه درشرايط دبي ۲۰۰ ميلي ليتر در دقيقه در مدت ۳۰ دقيقه ۶ ليتر مي شود كه بالاتر از حجم ۵ ليتر توصيه شده از سوي روش است.آيا اين حجم نمونه قابل قبول است؟

فرض كنيد در شرايط تست بر يك ترو غلظتي از ماده در حد ۲ برابر استاندارد سقفي يعني ۱۷۱۰ ميلي گرم در متر مكعب هوا تهيه و كل نمونه را در دبي ۲۰۰ ميلي ليتر در دقيقه از روي جاذب عبوردهيم.

 در شرايط  محيطي خشك و در حالي كه تنها استرين در محيط حضور داشته باشد. تا پيش از رسيدن به ظرفيت بريك ترو ۲/۲۲ ليتر هوا در مدت ۱۱۱ دقيقه از جاذب عبور  و ۳۸ ميلي گرم استرين جمع آوري شده است.

اسلاید ۹ :

تعيين حد مواجهه سقفي

در شرايط واقعي با در نظر گرفتن يك فاكتور ايمني %۵۰ جهت لحاظ كردن اثرات رطوبت  امكان جمع آوري استرين در غلظت محيطي تا ۱۷۱۰ ميلي گرم در متر مكعب هوا در مدت ۵۵ دقيقه با دبي ۲۰۰ ميلي ليتر در دقيقه بدون رخداد بريك ترو فراهم مي شود.

درشرايط واقعي كه معمولا تركيبات آلي ديگرهم در محيط حضور دارند در نظر گرفتن يك فاكتور ايمني ديگر ضروري است. براي مثال حضور استن در محيط ۲۰۰ ppm و اثرات آن بر نمونه برداري با در نظر گرفتن فاكتور ايمني %۵۰ قابل چشم پوشي است. معمولا با در نظر گرفتن فاكتور ايمني %۵۰ ،حجم كل نمونه به حدود ۲۸ دقيقه در دبي ۲۰۰ ميلي ليتر در دقيقه مي رسد كه همبستگي خوبي با زمان ۳۰ دقيقه توصيه شده در روش  دارد.

گزينه ديگر براي رفع اين مشكل استفاده از فلوي ۱۰۰ ميلي ليتر در دقيقه است به نحوي كه حجم نمونه جمع آوري شده به ۵ ليتر برسد.

اسلاید ۱۰ :

تعيين متوسط وزني زمانيTWA

در اين حالت هدف جمع آوري نمونه ۸ ساعته به منظور مقايسه با حد TWA ،۱۰۰پي پي ام است.

 اگر نمونه برداري در دبي ۵۰ ميلي ليتر در دقيقه انجام شود نمونه اي به حجم ۵/۲۲ جمع آوري خواهد شد كه بيشتر از حجم توصيه شده ۵ ليتر است.

اگر فلوي نمونه برداري را به ۲۰ ميلي ليتر در دقيقه برسانيد حجم نمونه ۹ ليتر خواهد بود. اين حجم نمونه در صورتي كه فقط استرين در غلظت ۱۰۰ ppm در محيط بدون ساير تركيبات آلي وجود داشته باشد مفيد است.

 با توجه به اينكه نمي توان از عدم حضور ساير تركيبات مطمئن شد گزينه بهتر جمع آوري دو نمونه متوالي در غلظت ۲۰ ميلي ليتر در دقيقه در مدت ۴ ساعت است به اين ترتيب در نمونه به حجم ۸/۴ ليتر جمع آوري خواهد شد.