لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش تحقيق درعلوم توانبخشي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش تحقيق درعلوم توانبخشي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

اهداف درس

nشما درپايان اين درس قادرخواهيد بود :

nتا  نسبت به شناسايي مسايل  و مشکلات در حيطه کاري خود اقدام کنيد

nتا به سوالات خود درمورد يک مسئله به صورت علمی بيانديشيد

nروش علمی برای تحقيق وانواع و ويژگی های آنرا را تعريف کنيد

nطرح تحقيق مورد نظر خود را تهيه و تدوين کنيد

 

اسلاید ۲ :

اهداف درس

nشما درپايان اين درس قادرخواهيد بود :

nتا  نسبت به شناسايي مسايل  و مشکلات در حيطه کاري خود اقدام کنيد

nتا به سوالات خود درمورد يک مسئله به صورت علمی بيانديشيد

nروش علمی برای تحقيق وانواع و ويژگی های آنرا را تعريف کنيد

nطرح تحقيق مورد نظر خود را تهيه و تدوين کنيد

 

اسلاید ۳ :

اهداف درس

nنسبت به بررسي ادبيات موضوع و جستجو در بانکهاي اطلاعاتي اقدام کنيد

n متقاعد خواهيد شد برای بررسی های علمی و دقيق نيازمند يادگيری روش تحقيق علمی می باشد

 

اسلاید ۴ :

نحوه ارزشيابي

nحضور درکلاس

nشرکت در مباحث

nتهيه و تدوين طرح تحقيق (پيرامون يک موضوع دلخواه)

اسلاید ۵ :

منابع

nگروه مترجمين .(۱۳۷۸) .تحقيق در سيستم هاي بهداشتي . معاونت پژوهشي وزارت بهداشت . تهران

nآصف زاده ،سعيد. (۱۳۸۰). ده گام پژوهش . معاونت تحقيقات و فنآوري . تهران

nمحمدي ،محمدرضا . (۱۳۸۱).معيارهاي تعيين اولويت هاي پژوهش علوم پزشکي. مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور. تهران

اسلاید ۶ :

اهداف درس ( جلسه اول)

n چرا و چه زمانی تحقيق آغاز می شود؟

nتحقيق به روش علمی را تعريف کنيد   

n انواع روش تحقيق را مشخص نماييد

nنحوه شناسايي مسايل و مشکلات را فراگرفته و چند مسئله يا مشکل را در حيطه کاري خود تعيين کنيد

nروش هاي مختلف تجزيه و تحليل مسئله را بيان کنيد

n بتوانيد مسئله مورد نظر را تجزيه و تحليل کنيد

اسلاید ۷ :

سابقه

nهمراهي تحقيق با آدمی در طول تاريخ

nشيوه ها و روش های مختلف  انجام آن

n ضرورت تحقيق از ديدگاه فردی و ديدگاه اجتماعی    

n  ضرورت انجام تحقيق از ديدگاه علمی  

n   تحقيق را  مايه حيات علم دانسته اند  و بدون انجام تحقيق علم همچون آبی که در جائی مانده باشد دچار گنديدگی و تبديل شدن به لجنزار خواهد شد. 

اسلاید ۸ :

معناي تحقيق

nتحقيق در لغت به معنای درست و راست گردانيدن،پيدا کردن ، يافتن يا جستجوی حقيقت آورده شده است

n تعاريف بعمل آمده از تحقيق و پژوهش فراوانند

nتحقيق به روش علمی را مجموعه مقررات و قواعدی دانسته اند که چگونگی جستجو برای يافتن حقايق مربوط به يک موضوع را نشان مي دهد

nدر جاي ديگر آنراحقيقت پژوهی ناميده اند

n تحقيق عملی منظم است که در نتيجه آن پاسخ هائی برای سوالات مندرج در موضوع تحقيق بدست خواهد آمد 

اسلاید ۹ :

آغاز تحقيق

nجان ديوئی معتقد است:” اولين مرحله تحقيق احساس وجود يک مشکل  است؛ به اين معنی که پژوهشگر در کار خويش با مانع يا مشکلی روبرو گرديده است که در حل آن ابهام يا ترديد دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند.”

n بنابراين اين نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيقی بسيار مهم است و نقش آموزش افراد برای مسئله يابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش برآن بسيار تاکيد می شود نيز از همين امر نشات می گيرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس برای فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بيشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقا يابد.   

اسلاید ۱۰ :

آغاز تحقيق

n بنابراين اين نقطه آغازين در انجام هرگونه پژوهش يا تحقيقی بسيار مهم است و نقش آموزش افراد برای مسئله يابی که در برخی نظام های آموزش و پرورش برآن بسيار تاکيد می شود نيز از همين امر نشات می گيرد. هرچه ضرورت پرسش در هنگام تدريس برای فراگير بيشتر مطرح شود و از او خواسته شود تا ذهن خود را برای طرح سوالات بيشتر فعال سازد می توان انتظار داشت که در آينده نياز به تحقيق و پيشرفت در او ارتقاء يابد.