لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش هاي جستجو در شبکه هاي Peer-to-peer قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

nمقدمه

nروش های جستجو در شبکه های P2P

n ساختار PeerWare و نتایج آن

اسلاید ۲ :

ویژگی های شبکه های p2p

nتعداد زیاد نودها

nرفتار کاملا پویا

nغیر قابل پیش بینی

nاشتراک اطلاعات در محیط توزیع شده بسیار بزرگ

nعدم وجود هماهنگ کننده مرکزی

اسلاید ۳ :

nویژگی های شبکه های p2p

nهر نود بانک اطلاعاتی و اطلاعات مستقل دارد

nQuery = مجموعه ای از کلمات کلیدی

nپاسخ = اشاره گری به فایل مورد نظر

اسلاید ۴ :

nتفاوت آن با محیط های ایستا

nعدم وجود واحد مرکزی برای ذخیره و مدیریت

nقطع و وصل شدن نودها به روش کاملا اتفاقی

nمهمترین چالش

nجستجوی کارا و بهینه در محتویات سایر نودها

اسلاید ۵ :

nمقدمه

nروش های جستجو در شبکه های P2P

n ساختار PeerWare و نتایج آن

اسلاید ۶ :

nروش های مورد بررسی

nروشهای متمرکز (Centralized Approaches)

nBreadth-First Search (BFS)

nRandom Breadth-First-Search (RBFS)

nIntelligent Search Mechanism (ISM)

nDirected BFS and >RES

nRandom Walker Searches

nRandomized Gossiping

nLocal Routing Indices

nDistributed IR

اسلاید ۷ :

nيک ايندکس کلی روی همه فايلهای موجود در سيستم در یک واحد مرکزی

nGoogle, Yahoo, Napster

nهر نود جديد ايندکس فايل های  خود را به واحد مرکزی ميفرستد

n

nمزایا

nساده

nزمان جستجوی کوتاه

nیافتن حتمی همه نتایج

اسلاید ۸ :

روشهای متمرکز

nجستجوی فایل هایA به واسطه R

nامکان برقراری ارتباط مستقیم بینB وA

nمثلKazaa

nاستفاده از نودهای قویتر به عنوان واحد های مرکزی

اسلاید ۹ :

Breadth-First Search (BFS)

n

nانتشارQuery به همه همسایه ها غیر از فرستنده

n

nکاربرد زیاد در سیستم های file-sharing

n

nپاسخ = (#of docs, bandwidth info)

n

nبرگشت پاسخ از مسیر مشابه

اسلاید ۱۰ :

BFS (Cont.)

nمزایا

nساده

nیافتن درصد خوبی از جواب ها

nمعایب

nکارایی ضعیف

nاستفاده ضعیف از شبکه

nگلوگاه

nنودهای دارای پهنای باند پایین

nبهبود کارایی با استفاده از TTL

n