لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روش های اماری و شاخص های بهداشتی.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روش های اماری و شاخص های بهداشتی.ppt قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

lجامعه آماری:هرگاه اشیاء یانمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گردهم درنظرگرفته شوند یک جامعه آماری نامیده میشوند.

lمفهوم آمار:آمارعلمی است که مشخصات جامعه هاراازنظرکمی ولی با در نظرگرفتن کیفیت مشخص کننده های آن جامعه موردبررسی قرار میدهد . درواقع آمارداده های عددی را جمع آوری،نمایش وتحلیل می کند.

l

۱- ۱ سنجش مشاهدات: دربررسی هرپدیده، مشاهده،سنجش وثبت خصوصیات از ضروریات اولیه می باشد.نتیجه سنجش خصوصیات اشیا یا افراد مورد مطالعه رابسته به ماهیت آن خصوصیت می توان به ۴گروه تقسیم کرد:

 

اسلاید ۲ :

 

صفت اسمی:نتیجه سنجش پاره ای ازخصوصیات چنان است که تنهامی توان براساس آن شیئی یا فردموردمطالعه رابه گروهی منتسب نمود(گروه خونی- جنس).

صفت رتبه ای:درپاره ای ازمشاهدات می توان نتیجه سنجش یک خاصیت رابابیان رتبه فردیا شیئی دررابطه با سایرافرادبیان کردبدون آنکه بتوان فاصله دورتبه رامتمایزویانسبت اندازه بین آنهارا مشخص نمود (بیمارخفیف ، متوسط وشدید).

صفت فاصله ای:درنوعی دیگرازمشاهدات می توان بابکاربردن یک مبداءقراردادی نتیجه سنجش رابرحسب واحدهای ثابت ومعین اندازه گیری کرد.ودرنتیجه فاصله دوشیئی یادوفردراازنظرصفت موردبررسی معین کرد ولی نظربه اینکه این نوع اندازه گیری فاقدصفرذاتی می باشد،نمی تواننسبت اندازه خاصیت موردمطالعه رادرافراد مشخص کرد.(درجه حرارت اشیاء).

l

اسلاید ۳ :

 

l

  1. صفت نسبی:نتیجه سنجش مشاهدات اندازه هایی است که براساس آن نه تنها می توان فردمورد مطالعه رادررده ای منتسب کرد یا رتبه آن رامعین نمودویا فاصله آنرا دررابطه با افراددیگرمعین کردبلکه میتوان نسبت اندازه خاصیت موردمطالعه رادردفردمشخص کردزیرا که برخلاف اندازه های فاصله ای این اندازه ها ازصفرذاتی برخوردار می باشند(طول اشیاء).

lمعمولاًاندازه های اسمی ورتبه ای تحت عنوان اطلاعات کیفی واندازه های فاصله ای ونسبی تحت عنوان اطلاعات کمی نام گذاری می شوند.

اسلاید ۴ :

lانواع کمیت ها:

کمیت های پیوسته:کمیتی است که بتواند بین دومقدارخود تمامی اعدادحقیقی ممکن رااختیارکند(طول قد،وزن بدن).

کمیت گسسته:کمیتی است که بتواند بعنوان مقادیرخود،مجموعه شمارش پذیر اعداد ویا زیرمجموعه ای ازآنرا اختیارکند(تعدادافرادخانواده).

۱- ۲:    گروه بندی نتیجه مشاهدات وبیان آن توسط جدول:

       پس ازجمع آوری مشاهدات وبه منظوردرک بهتر داده ها لازم است حاصل مشاهدات راباتوجه به پاره ای خصوصیات صفت مورد مطالعه درگروه های کاملاًمتمایز قرارداد.

       گروه بندی صفات کیفی (نژاد،جنس)به آسانی امکان پذیراست مگردر مواردی که انتخاب گروه به قضاوت شخص مربوط باشد(شدت بیماری).

          

اسلاید ۵ :

 

    درمشاهداتی که کمیت بصورت اندازه های گسسته بیان می شود، انتخاب گروه نسبتاًآسان است(توزیع افراد یک جامعه براساس تعداد دفعات مراجعه به درمانگاه)

    درمشاهداتی که کمیت بصورت اندازه های پیوسته بیان می شود،با هرگروه بندی وباهرفاصله ای که باشد، به هرحال پاره ای اطلاعات راجع به اندازه گیری ازدست می رود ولی بطورکلی اگربرای تقسیم بندی نتایج حاصل از اینگونه مشاهدات از۸ تا ۱۵ گروه استفاده شود اطلاعات قابل توجهی ازدست نخواهدرفت.

    دراغلب مطالعات بهتراست که فاصله گروه ها رایکسان انتخاب کردبا این وجوددرمطالعات اپیدمیولوژی استفاده ازفاصله های نامساوی کاملاً مرسوم میباشد(گروه بندی بیماران سرطانی).

   

اسلاید ۶ :

lمعمولاً وقتی توزیع افرادبرحسب کلیه علل مرگ موردنظرباشد ازگروه بندی زیراستفاده می شود:

       زیریکسال-۱الی۴سال-۵الی۱۴سال-۱۵الی۲۴سال-۲۵الی۴۴-۴۵الی۶۴-۶۵ به بالا

l

lتوصیه می شوددرتنظیم جداول نکات زیر موردتوجه قرارگیرد:

.۱باید جدول راحتی المقدورساده ارائه نمود.

.۲جدول بایدگویای محتوای خودباشد.(شامل مفاهیم :چه، کجا، چه وقت باشد)

.۳باید برای ستونها وسطرها سطروستون جمع منظورگردد.

.۴لازم است درزیرجدول نسبت به ذکرمنبع اطلاعات جدول اقدام گردد.

.۵همچنین لازم است برای هرجدول شماره ای درنظرگرفته شود.

اسلاید ۷ :

۱-۳ بیان توزیع بوسیله نمودار:

    معمولاً برای کشیدن نمودارازدستگاه مختصات ودرغالب موارداندازه صفت در محورطول وفرآوانی آن درمحور عرض مشخص می شود.

    انواع متداول نمودارشامل نرده ای(داده های اسمی ورتبه ای) دایره ای(داده های اسمی ورتبه ای)چندگوشه(داده های کمی گسسته)هیستوگرام(داده های کمی پیوسته بادرنظرگرفتن فرآوانی چگالی).

    نمودارتوزیع تجمعی (مقادیر صفت برروی محورطول وفرآوانی تجمعی آن بروی محورعرض مشخص می گردد).

 

اسلاید ۸ :

lانواع مطالعات آماری

۱- توصيفي (Descriptive study)

۲- تحليلي (Analytical study)

    در آمار توصيفي يا مطالعه توصيفي صرفاً توصيف اطلاعات موجود را بررسي ميكنيم. مثلاً اگر مطالعه با عنوان بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي ساكنين تهران مَد نظر باشد اطلاعات در قالب يك پرسشنامه با طرح سؤالاتي از قبيل سن , تعداد افراد خانواده , شغل , ميزان درآمد , نوع منزل مسكوني و … صورت گرفته و نتايج حاصل از مطالعه فقط وضعيت جامعه را در زمانيكه مطالعه انجام شده است را نشان ميدهد.

    در حاليكه در مطالعات تحليلي هدف مقايسه دو يا چند گروه جمعيتي بوده و يا به بررسي رابطه علّي و معلولي يك يا چند عامل يا متغير يا يك يا چند پيامد ميپردازد. مثلاً اگر هدف مقايسه رابطه بين افسردگي و شغل مَد نظر باشد در اينجا وضعيت افسردگي در بين گروههاي مختلف شغلي با هم مقايسه ميشوند و اگر نتيجه اختلاف بين گروههاي شغلي نشان دهد به نوعي اين رابطه را براي ما اثبات ميكند.

اسلاید ۹ :

lانواع مطالعات آماری

۱- توصيفي (Descriptive study)

۲- تحليلي (Analytical study)

    در آمار توصيفي يا مطالعه توصيفي صرفاً توصيف اطلاعات موجود را بررسي ميكنيم. مثلاً اگر مطالعه با عنوان بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي ساكنين تهران مَد نظر باشد اطلاعات در قالب يك پرسشنامه با طرح سؤالاتي از قبيل سن , تعداد افراد خانواده , شغل , ميزان درآمد , نوع منزل مسكوني و … صورت گرفته و نتايج حاصل از مطالعه فقط وضعيت جامعه را در زمانيكه مطالعه انجام شده است را نشان ميدهد.

    در حاليكه در مطالعات تحليلي هدف مقايسه دو يا چند گروه جمعيتي بوده و يا به بررسي رابطه علّي و معلولي يك يا چند عامل يا متغير يا يك يا چند پيامد ميپردازد. مثلاً اگر هدف مقايسه رابطه بين افسردگي و شغل مَد نظر باشد در اينجا وضعيت افسردگي در بين گروههاي مختلف شغلي با هم مقايسه ميشوند و اگر نتيجه اختلاف بين گروههاي شغلي نشان دهد به نوعي اين رابطه را براي ما اثبات ميكند.

اسلاید ۱۰ :

lنتیجه سنجش مشاهدات زیردرقالب کدام یک ازانواع اسمی، رتبه ای،فاصله ای ونسبتی قرارمی گیرد.

تعداد دانشجویان حاضردرکلاس۴۰نفراست.

درپرتاب ۱۰سکه ۶باررویه شیرظاهرشده است.

تیم کشتی ایران درجهان سوم شده است.

نوزادمعینی پسراست.

رطوبت نسبی هوا۵۵درصدمی باشد.

lاگرپتاسیم خون ۱۰۵ نفر۴۶/۲ تا۳۲/۴ میلی اکی والان درلیترباشد گروه بندی مناسب بافواصل مساوی برای اطلاعات تهیه نمایید