لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت رویکردهای نوین در آموزش ومشاوره شغلی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

تقسیم بندی الوین تافلر از دوره های تاریخی:

n موج اول : خشونت (دوره سنت)

nموج دوم : ثروت (دوره مدرنیسم)

n

nموج سوم : دانش (دوره پست مدرنیسم)

اسلاید ۲ :

تحولات روشهای انتخاب شغل درطول تاریخ:

انتخاب شغل به صورت موروثی

انتخاب شغل از روی شکل ظاهری بدن و چهره(مورفوسایکالوژی)

انتخاب شغل از روی شکل و اندازه محیط جمجمه(فرنولوژی)

انتخاب شغل از روی بررسی اجرام سماوی در لحظه تولد(آسترولوژی)

انتخاب شغل از روی خط شناسی و شیوه نگارش(گرافولوژی)

انتخاب شغل از روی اصول روانشناسی علمی و نظریه های شغلی

 

اسلاید ۳ :

نظریه های انتخاب شغل:

نظریه های غیر روانی:

 

.۱اجتماعی و تاریخی

.۲اقتصادی

.۳فرهنگی

.۴تصادف و شانس

 

اسلاید ۴ :

نظریه های روانی :

نظریه رشدی- فرایندی گینزبرگ

نظریه خودپنداره سوپر

نظریه شخصیتی هالند

نظریه نیازهای آنا رو

نظریه تصمیم گیری تیدمن و اوهارا

اسلاید ۵ :

عوامل رشدي مؤثربرانتخاب شغل:

 1. آرزوها وتخيلات والدين
 2. اكتشاف در محيط
 3. جايگاه فرزندان وترتيب تولد
 4. سبك تربيتي والدين
 5. بازيهاي كودكي
 6. برآوردن نيازهاي هشيار و ناهشيار
 7. الگوي عمل بودن والدين درباره مشاغل
 8. ترغيب كلامي وشغل والدين واطرافيان
 9. فرهنگ خانواده وجايگاه فرزندان دختروپسر درشغل
 10. سازماندهي اوقات فراغت
 11. درگيركردن فرد در موقعيتهاي يادگيري
 12. خودپنداره و عزت نفس

اسلاید ۶ :

ارزشها:

n

n                  ۱٫ ايثار- مبادله

 1. فردگرايي- جمع گرايي
 2. طبيعت انسان ( خوب- بد- خنثي )
 3. ارتباط فرد با طبيعت ( مسلط بر طبيعت- مغلوب طبيعت- هماهنگ با طبيعت )
 4. جهت گيري زماني ( حال- گذشته- آينده ) فصلي ( چرخشي )
 5. فعاليت ( بودن در حال خودانگيخته- بودن در حال كنترل شده- انجام دادن )
 6. كنترل خود- عدم كنترل خود
 7. وظيفه شناسي به پدر و مادر
 8. كمك به ديگران- ثروت اندوزي
 9. زيباشناسي
 10. خلاقيت
 11. پيشرفت
 12. استقلال كاري
 13. منزلت اجتماعي
 14. قدرت
 15. امنيت
 16. همكاران
 17. تنوع

اسلاید ۷ :

باورها:

 

               تقدير وشانس      تفكرعلمي

                        تفكر مطلق         تفكرنسبي

                     خرافه گرايي        كار وتلاش

              كليشه هاي جنسيتي     فمينيستي

اسلاید ۸ :

ديدگاه هاي سنتي غلط درباره كار وشخصيت زنان:

nزن بايد بين شغل وخانواده يكي را انتخاب كند.

n

nبين زنان ومردان در انجام دادن كارها تفاوت اساسي وجود دارد.

n

nزنان هرگز توانايي رقابت با مردان رادر كارها ندارند.

n

nاگر زن يك خانواده كار كند به اين معني است كه مرد خانواده فرد بي لياقتي است.

n

nزنان از نظر عقلي از مردان در سطح پائين تري هستند.(ناقص العقل بودن)

n

nزنان موجوداتي احساساتي ودرمانده هستند كه نميتوان مشاغل مهم را به آنان سپرد.

n

nزنان فقط وظيفه خانه داري،بچه داري وحمايت عاطفي از خانواده را دارند.

n

nزنان به خوبي مردان نمي توانند كارها را انجام دهند وهميشه بايد دستمزد آنها كمتر از مردان باشد.

اسلاید ۹ :


ديدگاه افراطي درباره كار وشخصيت زنان(فمينيسم راديكال):

nزنان ازنظر توانايي ها واستعدادها كاملا با مردان برابرهستند.

nزنان بايد به هر قيمتي كه شده حقوق پايمال شده تاريخي واجتماعي خود را از مردان بگيرندوحتي وارد مبارزه با مردان شوند.

nبراي اينكه اولين گام را در برابري زن ومرد برداشت بايد سبك لباس پوشيدن،تفريحات وسرگرميهاي آنان دقيقا يكي شود.

nتمام مشاغلي را كه مردان قادرند انجام دهند زنان نيز ميتوانندانجام دهند.

nبراي پاسخ به تاريخ مردسالاري لازم است يك تاريخ زن سالاري داشته باشيم.

اسلاید ۱۰ :


ديدگاه متعادل براساس يافته هاي علمي نسبت به زنان:

 1. ۱. بيشتر تفاوتهاي بين زن ومرد مربوط به انتظارات وتوقعات والدين وسبك تربيتي مختلف والدين ميان دختر وپسراست ونه مربوط به تفاوتهاي اساسي و ذاتي بين دو جنس.
 2. زنان در خصوص نيمكره راست ازمردان قويترهستند بنابراين از نظر:

nتوانايي همدلي و همدردي با ديگران

nتوانايي دريافتهاي شهودي

nتوانايي كلامي وسيالي وروان بودن زبان

nتوانايي ابراز احساسات

nبرقراري روابط اجتماعي

nدقت وظرافت وتوجه به تفاوتها

nحس زيبايي شناسي

nقدرت حافظه وبه خاطر سپردن

nهوش موسيقيايي وريتميك 

                                                    بالاتراز مردان هستند.