لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت ساختمان كربوهيدرات ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت ساختمان كربوهيدرات ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

ساختمان قندها

nقندها فراوان ترین مواد آلی موجود در روی زمین هستند. یک واحد قندی از نظر شیمیایی پلی الکلی است که دارای یک عامل آلدئیدی یاستونی می باشد.

n قندها راگلوسيد ، ساکارید ، هیدرات کربن و اوز  نیز           می نامند . این ترکیبات نقش ساختمانی ( سلولز) و ذخیره ای  (نشاسته وگليكوژن) دارند .

اسلاید ۲ :

طبقه بندي قند ها

قندها را بر حسب تعداد واحد های قندی موجود در آنها به سه گروه  مونوساکارید،اولیگوساکاریدها وپلی ساکاریدها طبقه بندی      می کنند.

 

.۱ مونوساکاریدها

مونوساکاریدها یا تک قندی ها یا قندهای ساده به ترکیباتی اطلاق   می شوند که در اثر هیدرولیز به قند کوچکتری تبدیل نشوند . مونوساکاریدهای طبیعی دارای ۷-۳ کربن میباشند . مهمترین مونوساکاریدها پنتوزها و هگزوزها هستند . مونوساکاریدها به آسانی متبلور می شوند در آب محلولند و همگی خاصیت احیا کنندگی دارند .

اسلاید ۳ :

ايزومري

به دو یا چند ترکیب که فرمول بسته یکسانی دارند ولی فرمول گسترده آنها متفاوت است اطلاق میشود.

.۱ایزومری عامل

ستوزها و آلدوزها یی که تعداد کربن برابر داشته باشند ایزومر عامل تلقی می شوند مانند : فروکتوز و گلوكز

اسلاید ۴ :

ایزومری نوری

ایزومری نوری متداولترین انواع ایزومری در قندها را تشکیل می دهد . این نوع ایزومری تنها در صورتی که کربن نامتقارن وجود داشته باشد به وجود می آید . تفاوت ایزومری های نوری، قدرت تغییر جهت پلاریزه در جهت یا به مقدار متفاوت است .

اسلاید ۵ :

ایزومری نوری خود به ۴ نوع زیر طبقه بندی می شود :

nایزومری D و L

nانانتيومري

nاپي مري

nآنومري

اسلاید ۶ :

 ایزومری D و L

هر قندی که OH آخرین کربن نامتقارن آن سمت راست باشد عضوخانواده D واگر سمت چپ باشد عضوخانواده L تلقی      می شود .

 برای نشان دادن جهت انحراف نور پلاریزه از علامتهای + و – استفاده می شود که به ترتیب نشان دهنده انحراف نوربه  سمت راست یا به سمت چپ است .

اسلاید ۷ :

 انانتيومري

اگر جهت OH تمامی کربنهای نا قرینه دو قند کاملا در خلاف هم باشند آنها را ایزومر آیینه ای می خوانند . اعضای یک جفت انانتیومر با یک نام مشخص می شوندد ومیزان انحراف نورپلاریزه توسط آنها یکسان ولی درخلاف جهت هم است .

 محلول با غلظت مساوی از اعضای یک جفت  انانتیومر بر روی نور پلاریزه بی اثر است و اصطلاحا راسمیک خوانده می شود.

اسلاید ۸ :

  اپي مري

نوعی ایزومری نوری است که در آن موقعیت OH تنها یک کربن از اعضای ایزومری های هم خانواده با یکدیگر تفاوت می کنند.

اسلاید ۹ :

 آنومري

چنان چه OH متصل به کربن آنومری و شاخه جانبی همسو باشند ایزومر را نوع بتا و اگر نا همسو ابشند نوع آلفا می خوانند . آنومری آلفا و بتای یک قند به طور خود به خود به یکدیگر تبدیل می شوند و به حالت متعادل در می آیند. به این عمل موتاروتاسیون گفته می شود .

اسلاید ۱۰ :

مشتقات منوساكاريدها

nمشتقات اکسید شده

در اثر اکسیداسیون عامل آلدئیدی اسیدهای آلدونیک و در اثر اکسیداسیون عامل الکلی نوع اول اسیدهای اورونیک به وجود می آیند .