لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سازماندهي رويدادهاي ورزشي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سازماندهي رويدادهاي ورزشي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعريف سازماندهي

nوظيفه اصلي مديريت

nاز نظر زماني پس از برنامه ريزي

nتقسيم هدف كلي و ماموريت رويداد در قالب هدف هاي جزئي تر و وظايف واحدهاي تشكيلاتي

nتعيين وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي واحد ها و پست ها

n نحوه هماهنگي و ارتباط بين آن ها 

 

اسلاید ۲ :

نمودار سازماني

nعنوان شغلي هر مدير يا عنوان هر واحد مشخص مي شود.

nبيانگر آنست كه چه واحدهايي در يك رويداد ورزشي وجود دارد.

nبيانگر آنست كه در يك رويداد چه كسي مسئول چه كسي است.

nخط فرماندهي را مشخص مي كند.

nهر فرد از جايگاه خويش در برگزاري رويداد آگاه مي شود.

nبيانگر آنست كه در برگزاري يك رويداد چه كسي به چه كسي گزارش مي دهد .

 

اسلاید ۳ :

سازمان برمبناي وظيفه

nواحد ها بر حسب وظيفه تقسيم مي شود.

nوظايف كلي به وظايف جزيي تقسيم مي شود.

nوظايف را تا كجا مي توان به وظايف جزيي تر تقسيم نمود؟

nوظايف نمي بايد فقير و بي معني شوند.

nتعداد پست ها و اطلاع از استاندارد انجام كار بايد مشخص باشد.

nبراي ايجاد ارتباط و هماهنگي بين اجزا نياز به سرپرستي مي باشد.

nواحد هاي صف و ستاد

nبه هر ميزان وظايف پيچيده باشد بر تعداد واحد ها اضافه مي گردد.

nوظايف تخصصي را مي توان با الگوي مشابه تقسيم بندي نمود .

nتقسيم وظايف كار را با ارزيابي مشاغل و طبقه بندي آنها مي توان تسهيل كرد.

 

اسلاید ۴ :

مزايا و محدوديتهاي سازمان بر مبناي وظيفه

nايجاد حوزه هاي قوي تخصصي ( مزيت)

nارتقاء تخصص از طريق كار هاي ثابت ( مزيت)

nبا تغييرات نمي تواند خود را تغيير دهد ( محدوديت )

nهمكاري بين واحد ها ضعيف است ( محدوديت )

nدشواري ارزيابي و مسئوليت هاي بين واحد ها ( محدوديت )

اسلاید ۵ :

سازمان بر مبناي نوع توليد

nواحد ها بر اساس توليدات تقسيم مي شوند.

nمسئوليتها روشن و مشخص است ( مزيت).

nسهولت در ارزيابي عملكرد (مزيت).

nهمكاري بين واحد ها بيشتر است(مزيت).

nپراكندگي در تخصص( محدوديت).

اسلاید ۶ :

سازمان بر مبناي منطقه عملياتي

nاساس سازماندهي مناطق مي باشد.

nسرعت و سهولت شناخت نيازها و رفع آنها (مزيت).

nدرمناطق مختلف اين سازماندهي بسيارمفيد است.

nپراكندگي واحدهاي منطقه ممكن است مشكل ساز باشد.

nممكن است ايجاد منطقه زدگي نمايد.

اسلاید ۷ :

محدوديتهاي ساختار سنتي

nساختار هاي سنتي پاسخگوي نياز هاي كنوني نمي باشند.

nساختار هاي سنتي سلسله مراتب ايجاد مي كند( عمودي)

nنياز واحد ها در ساختار هاي سنتي به يكديگر مشكل ساز است .

nروابط در ساختار سنتي فردي است يا جمعي

nفرد درساختار سنتي خود را از رده بالاتر مي داند.

nتخصصها در خانه هاي سازماني محبوس شده اند.

nجابجايي نيروهاي انساني بسيار مشكل است .

اسلاید ۸ :

الگوهاي جديد ساختار سازماني

nدر سازمان بر مبناي پروژه واحد ها قادر بدون نياز به واحد هاي ديگر ، پروژه خود را مستقلاً به پايان ببرند.

nدر واحد هاي پروژه اي ارتباطات به شكل بهتري مي باشد.

nدر سازمانهاي خزانه اي ، سازمان بر مبناي وظيفه و سازمان بر مبناي پروژه به همراه هم مي باشند.

nدر سازمانهاي خزانه اي ،يك سازمان پروژه اي موقت تشكيل مي شود و افراد آن از خزانه هاي تخصصي ، تامين مي گردند.

اسلاید ۹ :

شوراي عالي تشكيلاتي

nسياستگذاري و بهرهمندي ازهمفكري وهمكاري

    ساير ارگانها

 

اسلاید ۱۰ :

شوراي حمايتي و پشتيباني

nاين شورا به رياست استاندار محترم استان ميزبان به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط مستقر در شهر ميزبان تشكيل مي گردد

n