لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سازمان بهزيستی استان اصفهان معاونت امور فرهنگی و پيشگيری آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان T.C) ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سازمان بهزيستی استان اصفهان معاونت امور فرهنگی و پيشگيری آشنايی با مرکز اجتماعی درمان مدار اصفهان T.C) ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

  • اولين مرکز اجتماع درمان مدار کشوردرتاريخ ۱۴/۱۰/۷۹ به همت سازمان بهزيستی استان اصفهان تاسيس گرديد.اين مرکز به عنوان علمی و نوين ، جايگزين مراکز سنتی بازپروری معتادين گرديد. رويکرد اجتماع درمان مدار نسبت به اعتياد رويکرد جديدی است . از اين ديگاه ، اختلال سوء مصرف مواد به کل شخصيت فرد مربوط ميشود ( شامل زمينه های شناختی ، رفتاری ، خلقی ، طبی ، اجتماعی و روانی ) ، و وابستگی جسمی فرد در بافت روانشناختی و الگوی زندگی او در نظر گرفته ميشود . مشکل شخص است نه مواد .
  • از ديگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی اختلال دارند ، برخی از ويژگيهای آنها عبارت است از :

اسلاید ۲ :

 

  • از ديدگاه اجتماع درمان مدار افراد معتاد در عملکرد روانی و اجتماعی اختلال دارند ، برخی از ويژگيهای آنها عبارت است از : تحمل ضعيف در مقابل ناکامی ، اعتماد به نفس پائين ، مشکل با منابع قدرت ، مشکل با مسئوليت پذيری ، کنترل ضعيف روی تکانه ها ، افکار غير واقع بينانه ، ريا کاری خود فريبی و….برای بهبودی افراد لازم است الگوهای منفی رفتاری و تفکر و احساساتی که زمينه ساز مصرف مواد ميشوند تغيير يافته ، وسبک زندگی عاری از مواد رشد يابد . هدف اساسی اجتماع درمان مدار ايجاد تغييرات کلی در سبک زندگی معتاد است تا بتواند :

۱- از مصرف مواد مخدر پرهيز نمايد

۲- صداقت فردی  پيدا کند

۳- مهرتهای اجتماعی مفيد کسب نمايد

۴- عقايد ضد اجتماعی و رفتارهای غير قانونی خود را حذف کند .

اسلاید ۳ :

معرفی اجتماع درمان مدار

  • برنامه اجتماع درمان مدار (Therapeutic Community ) يا به طور اختصار(T.C ) يک برنامه غير داروئی است که مراجعان آن بصورت اقامتی (شبانه روزی ) و طولانی مدت (۲۴ ۳ ماه ) در فرآيند درمان خود سايرمقيمان مشارکت دارند. کار اصلی (T.C) جدا سازی افراد از مجموعه فضای قبلی محيط زيست شان و قرار دادن آنها در يک محيط عاری از مواد مخدر است . در اين محيط سبک زندگی آنها تغيير داده شده و زندگی سالم و بدون مواد را تجربه ميکنند. تغيير در ساختار شخصيتی مقيمان از طريق آموزشها ،خدمات گروه درمانی ، رفتار درمانی ، روان درمانی مدد کاری و ….صورت ميگيرد . برنامه های T.C در ۵ مقوله کلی (شامل : کار ، رفتار ، تفريح وبازی ، احساس و تفکر ) خلاصه ميشود . اين برنامه ها نه تنها مورد تاکيد بلکه مورد اغراق هم قرار ميگيرند. زيرا تمام فعاليتها ئی که در T.C انجام ميشود جنبه درمانی و رشدی دارند .

اسلاید ۴ :

مهمترين آموزه های T.C عبارتند از

۱- يادگيری تفکر واقع بينانه نسبت به خود و جهان

۲- يادگيری تحمل ناکامی ، کنترل هيجانات وبه تعويق انداختن ارضای تمايلات

۳- انتقاد پذيری

۴- توانائی حفظ موفقعيت شغلی و تحصيلی

۵- انجام قضاوت شايسته نسبت به امور مختلف زندگی

۶- توانائی حل مسئله و تصميم گيری يادگيری مهارتهای اجتماعی و ايجاد روابط موثر بين فردی

۷- ايجاد صداقت فردی و آگاهی از توانائيها و ناتوانائيهای خود .

اسلاید ۵ :

برنامه های T.C

  • يک روز کاری در مرکز اجتماع درمان مدار شامل جلسات متعدد (از قبيل جلسات صبحگاهی، جلسات عمومی و سمينارها) ، گروه های کاری آموزشی ، گروه های درمانی ، مشاوره های فردی ، تفريح و بازی است .

 

اسلاید ۶ :

جلسات صبحگاهی

  • اين برنامه همه روزه بمنظور شروع فعاليتهای روزانه انجام ميشود . در اين جلسه افراد مقيم در سالن مربوطه بصورت بيضی مينشينند . دستور کار جلسه و مسئو ليتهای افراد (از قبيل مديريت جلسه ، ارائه اخبار اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، هوا شناسی ، ارائه پند ،ارائه بازی و مشاهده فرآيند جلسه )از روز قبل تعيين شده است .در ابتدای جلسه صبگاهی که بوسيله يکی از مقيمان ارشد اداره ميشود ، افراد مقيم به ذکر مشکلات فردی و اجتماعی در ۲۴ ساعت گذشته پرداخته و ساير افراد برای رفع آن راه حل ارائه ميکنند. در اين جلسه قواعد خاصی حاکم است : مثلا : روی “ اينجا “ و “اکنون “ تاکيد ميشود ، لذا رفتارهای قبلی افراد و رفتارهای مربوطه بخارج محيط فعلی مد نظر قرار نمی گيرند. هر مقيم از سوی خودش ( نه از طرف ديگری ) حرف ميزند و در اين جلسه هميشه يکگ نفر صحبت ميکند .

اسلاید ۷ :

هدفهای اصلی جلسه       صبحگاهی عبارت است از

۱- شروع فعاليتهای روزانه

۲- بررسی علائق مشترک افراد

۳- حل بهنگام و منطقی مشکلات

۴- افزايش حس مسئوليت فردی و اجتماعی .

اسلاید ۸ :

گروههای کاری

  • امور مربوط به اداره اين اجتماع (خانواده ) به عهده افراد مقيم است و برای انجام امور ۶ گروه کاری (شامل : انتظامات ، فرهنگی و ورزشی، ايمنی و نگهداری، آشپزخانه، رختشويخانه و نظافت ) تشکيل ميشود . هر مقيم بر اساس ميزان پيشرفت درمانی ، خودياری ، مسئوليت پذيری ، مشارکت ، مولد بودن و … در سلسله مراتب گروههای کاری قرار گرفته و بر اساس همين ملاکها تا سطح مدير مرکز ارتقاء مييابد.

اسلاید ۹ :

گروههای درمانی

  • گروههای درمانی ( شامل : گروههای رويارو ، وارسی ، ماراتن ، پايدار و …) توسط اعضای تيم درمان که شامل روانپزشک ، روانشناس بالينی و مدد کار اجتماعی است ،بطور روزانه تشکيل می گردد. در اين گروهها که بر اساس ديدگاههای شناختی رفتاری روانکاری و روانپويائی اداره ميشود . عوامل پاتولوژيک روانی مقيمان بررسی و به اصلاح رفتارها و عقايد نا مناسب آنها پرداخته ميشود .

اسلاید ۱۰ :

ساير برنامه ها

  • ساير برنامه های اجتماع درمان مدار شامل برگزاری جلسات بررسی اتفاقات روزانه ، ارائه سمينار توسط مقيمان ، برگزاری مراسم خاص ، شب شعر، برگزاری اردوهای سياحتی زيارتی ، کارگاههای حرفه آموزی و برگزاری جلسات آموزش خانواده جهت خانوادههای مقيمان است .