لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره (MDGs) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره (MDGs) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

بيانيه هزاره
 که در اجلاس هزاره در نيويورک در سپتامبر ۲۰۰۰ توسط ۱۴۷ رئيس جمهور و روسای کابينه – در مجموع ۱۹۱ کشور به تصويب رسيد

.iاصول و ارزش های مشترک

.iiصلح، امنيت و خلع سلاح

.iiiتوسعه و ريشه کنی فقر

.ivحفاظت از محيط زيست مشترک مان

.vحقوق بشر، دموکراسی و حکومتمداري مطلوب

.viحمايت از آسيب پذيرها

.viiرفع نيازهای خاص آفريقا

.viiiتقويت سازمان ملل متحد

اسلاید ۲ :

اين بيانيه به نقشه راهی تبديل شد که آرمانهائی که بايد تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند را مشخص ميکند.

برای سنجش آرمان های توسعه هزاره، ۸ آرمان، ۱۸ هدف و ۴۸ شاخص تعيين شده اند.

اسلاید ۳ :

III. برای دستيابی به اهداف توسعه هزاره به چه چيزهائی نياز داريم؟

 • افزايش چشمگير در کمک به کشورهای فقير از ۲۰ ميليارد دلار کنونی به حداقل ۱۳۵ ميليارد دلار در ۲۰۰۶ و ۱۹۵ ميليارد دلار تا قبل از ۲۰۱۵
 • همخوانی بين سياست های اقتصادی و توسعه اجتماعی
 • سياست های اجتماعی بايد فرا بخشی، مشارکتی و انعطاف پذير باشند
 • سيستم مناسب برای پايش و ارزيابی به منظور تضمين تعهد پذيری
 • هماهنگی بين تمام اشخاص ذينفع

اسلاید ۴ :

پيگيری پيشرفت اهداف توسعه هزاره در ايران

 • گزارش اهداف توسعه هزاره برای سال ۲۰۰۴
 • پيشرفت چشمگير در اهداف توسعه هزاره به استثناء اهداف ۳ (جنسيت) ، ۶ (اچ.آی.وی/ايدز) و ۷ (پايداری زيست محيطی)

اسلاید ۵ :

جنسيت

 • پيشرفت ملموس در سواد، آموزش، سلامت شامل بهداشت باروري در زنان در طی ۱۵ سال گذشته
 • شکاف در فرصت های اقتصادی، مشارکت سياسی و حقوق قانوني زنان

  – مشارکت زنان در مشاغل دستمزدی (خارج از بخش کشاورزی ۱۲ درصد است)

  – درصد کرسی های مجلس که در اختيار زنان است

 ۴  /۴ درصد

  – درصد قانونگذاران زن، مسئولين و مديران زن ۱۳ درصد است

  – شكاف هاي قوانين مدني و خانواده

اسلاید ۶ :

حوزه های کليدی سرمايه گذاری به منظور شتاب بخشيدن به اهداف توسعه هزاره

 

 • سرمايه گذاری در آموزش، بهداشت باروري، فرصت های اقتصادی و مشارکت زنان دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارند (بردهای سريع با تاثير زياد)

اسلاید ۷ :

VI. مشارکت به منظور دستيابی به اهداف توسعه هزاره (سازمان ملل متحد، دولت، مجلس، جامعه مدنی)

اسلاید ۸ :

نقش سازمان ملل:

 • چارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل (UNDAF): تقويت ظرفيت ها و توانمندی ها برای دستيابی به آرمان های توسعه هزاره

üخدمات آموزش ابتدائی کيفی

üبهداشت ابتدائی برای همه

üظرفيت های ملی برای پايش آرمان های توسعه هزاره

اسلاید ۹ :

ارزيابی نتايج مورد انتظارچارچوب کمک های توسعه ای سازمان ملل (UNDAF) 1

الف. دستاوردها

ب.  چالش ها و درس های آموخته

ج. فعاليت های آينده

اسلاید ۱۰ :

دستاوردها

 • افزايش آگاهی عمومی و ترويج بيشتر (توجيه اشخاص ذينفع، بروشورها، فيلم به زبان فارسی، وب سايت ها، نمايشگاه های پوستر، ارائه اولين گزارش آرمان های توسعه هزاره، کنفرانس های مطبوعاتی)
 • تقويت سيستم آماری ملی (سرشماری، آموزش و ظرفيت سازی وزارتخانه های ذيربط، بررسی و هماهنگ سازی متدولوژی جمع آوری اطلاعات توسط مرکز آمار ايران،سازمان ثبت احوال و وزارتخانه های ذيربط، سيستم پايش آرمان های توسعه هزاره)