لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سبك هاي يادگيري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سبك هاي يادگيري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سبك هاي يادگيري

به چگونگي يادگيري فراگيران اشاره مي كند نه اينكه فرد به چه خوبي مي تواند ياد بگيرد.
ترجيحات فرد هستند نه توانايي هاي او

پيرس(۲۰۰۰) سبك هاي يادگيري را روشي كه فرد در يادگيري مطالب بر روش هاي ديگر ترجيح مي دهد تعريف كرده است.

اسلاید ۲ :

شناختي cognitive
روش هايي كه فرد موضوع ها را ادراك مي كند.
اطلاعات را به خاطر مي سپارد.
درباره مسائل مي اندشد.
و مسايل را حل مي كند.

عاطفي affective

ويژگي هاي شخصيتي و عاطفي و هيجاني يادگيرنده

 مانند پشتكار، تنها كار كردن و يا با ديگران كار كردن .  پذيرش يا رد تقويت كننده هاي بيروني

اسلاید ۳ :

فيزيولوژيكي

جنبه زيست شناختي دارند.

واكنش هاي فرد نسبت به محيط فيزيكي ، مؤثر بر يادگيري او هستند.

مانند ترجيح هاي فرد براي مطالعه در شب يا روز، مطالعه در محيط هاي گرم يا سرد.

يادگيري از طريق گوش دادن به سخنراني يا كار عملي انجام دادن.

اسلاید ۴ :

انواع سبك هاي يادگيری

field dependence            سبك هاي وابسته به زمينه

Field independence       سبك هاي نابسته به زمينه

اسلاید ۵ :

 field dependence
سبك هاي وابسته به زمينه

قضاوت هاي بعضي از يادگيرندگان تحت تأثير زمينه موضوع يادگيري قرار مي گيرند.

     اين گروه:

 به راحتي نمي توانند محرك ها را از زمينه جدا كنند.

 ادراكشان تحت تأثير زمينه قرار دارد.

 به اين افراد كلي نگر نيز گويند.

 شغل هايي كه مستلزم برقراري ارتباط با ديگران است انتخاب مي كنند. مانند معلمي

 جذب ديگران مي شوند.

 موضوع هاي درسي مانند علوم اجتماعي را به خاطر پرداختن به انسان ها دوست دارند و در يادآوري دروس اجتماعي موفق ترند.

در گروه كار مي كنند و با معلم تعامل بيشتري دارند.

 به تكاليف سازمان يافته و تقويت بيروني بيشتر نيازمندند.

 از لحاظ عقايد شديداً تحت تأثير ديگران هستند.

اسلاید ۶ :

Field independence
سبك هاي ناوابسته به زمينه

اين گروه:

 به راحتي مي توانند محرك ها را از زمينه جدا كنند.

 ادراكشان تحت تأثير زمينه قرار ندارد.

 به اين افراد تحليل نگر نيز گويند.

 ترجيح مي دهند تنها كار كنند. مردم آنها را سرد تصور مي كنند.

 كوشش هاي خود را در رابطه با پروژه ها و كارهاي عملي سازمان مي دهند.

 هدفشان را خودشان وضع مي كنند.

اسلاید ۷ :

نكته

وابسته بودن يا نبودن به زمينه به دانش آموزان كمك مي كند         كه بتوانند هنگام تشخيص جنبه هاي مهم يك موقعيت خاص  بر عناصر زمينه هاي مزاحم غلبه كنند.
به عنوان مثال:
كسي كه وابسته به زمينه است با توضيح و شكل دوچرخه         نمي تواند قطعه هاي آن را روي هم سوار كند.

اسلاید ۸ :

سبك هاي يادگيري
معلمان وابسته به زمينه

بيشتر تعامل با شاگردان را دوست دارند.
سوال كردن را بيشتر براي بررسي ميزان يادگيري فراگيران                    بكار مي برند.
فراگيران را در سازمان دادن محتواي درس شركت مي دهند.
تمايلي به انتقاد كردن از شاگردان ندارند.
بيشتر به ارتباط مثبت و اجتماعي با شاگردان علاقمندند.
يادگيري موضوع هاي درسي در درجه دوم قرار مي گيرد.

اسلاید ۹ :

موقعيت هاي آموزشي غير شخصي و خشك را بيشتر مي پسندند.

بيشتر بر جنبه هاي شناختي و نظري آموزش تأكيد مي كنند.

سوال كردن را مهمترين وسيله آموزش مي دانند. از طريق آن

موضوعهاي درسي را معرفي و اطلاعات را پردازش مي كنند.

بر معيارهاي خود تأكيد و اصول را خود وضع مي كنند.

از دانش آموزاني كه كمتر از توان خود كار مي كنند ناخرسندند و

اشتباهات آنها را گوشزد مي كنند.

اسلاید ۱۰ :

سبك هاي يادگيري شناختي

سبك يادگيري تامليreflective Learning   

سبك يادگيري تكانشي   Impulsive Learning

به اين بعد سرعت شناختي Cognitive Tempo 

      گفته مي شود. به اين معنا كه يادگيرندگان با چه سرعتي به

تكاليف شناختي پاسخ مي دهند.