لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 نرم افزار شبکه:

nتا کنون مسائل سخت افزاری شبکه ها را مورد بررسی قرار داديم…

nبسياری از مسائل شبکه ای به صورت نرم افزاری انجام می شود. به عنوان مثال:

nانتقال اطلاعات

nکنترل خطا

nکنترل جريان

n….

اسلاید ۲ :

انتقال اطلاعات:

nنياز به يک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود.

nدر يک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار بايد در نظر گرفته شود.

nبرای کاهش پيچيده گيهای چنين محيطی از طراحی لايه ای استفاده می شود.

اسلاید ۳ :

چرا لايه ای؟

nساده سازی پياده سازی

nامکان توسعه راحتتر

nامکان خطا يابی راحتتر

nنزديک شدن به رويکردهايی همچون شيی گرايی

اسلاید ۴ :

سلسله مراتب لايه ها:

n لايه n در هر ماشين با لايه n متناظر در ماشين ديگر مکالمه می کند (قرارداد لايه n).

nلايه n در هر فرستنده و گيرنده وظايف مشابهی دارند.

nهر لايه از طريق واسط(Interface) با لايه  قبل و بعد خود ارتباط دارد.

nدو نوع واسطه وجود دارد:

nService Interface

nPeer Interface

اسلاید ۵ :

سلسله مراتب لايه ها:

nلايه ها از سخت افزاری ترين لايه شروع و به نرم افزاری ترين خاتمه می يابند.

nکاربران از طريق بالاترين لايه شبکه از خدمات استفاده می کنند.

nبه مجموعه لايه ها معماری شبکه يا مجموعه پروتکل (Protocol Suit) گفته می شود.

اسلاید ۶ :

مسائل مطرح در طراحی لايه ها:

nآدرس دهی کامپيوترها در شبکه؟

nنحوه ارتباط کامپيوترها؟(Simplex, Half duplex, Full Duplex)

nچگونگی کنترل خطا؟

nچگونگی کنترل ترتيب دريافت بسته ها؟

nچگونگی تکه تکه شدن(Fragment) داده های ارسالی در مبدا و حفظ ترتيب اوليه آنها در مقصد؟

nچگونگی کنترل جريان(Congestion Control)؟

اسلاید ۷ :

مسائل مطرح در طراحی لايه ها…

nمسيريابی

nمسائل امنيتی

nامکان تبديل قراردا د در شبکه ها ی ناهمگون

nچگونگی شروع و خاتمه يک ارتباط

nچگونگی رفع مشکل عدم تطابق سرعت طرفين

nمحدوديتهای مربوط به سايز بسته ها

اسلاید ۸ :

انواع خدمات در هر لايه:

nخدمات مبتنی بر اتصال(Connection Oriented)

nخدمات بدون اتصال(Connection Less)

اسلاید ۹ :

خدمات مبتنی بر اتصال(Connection Oriented)

nطرف اول تقاضای برقراری ارتباط می کند.

nدر صورت موافقت طرف مقابل اتصال برقرار می شود.

nعمليات ارسال و دريافت داده

nارتباط از سوی يکی از طرفين قطع می شود.

nمثال: ارتباط تلفنی

nکاربرد در شرايطی که به قابليت اعتماد و دقت داده ها نياز باشد.

nباعث کُندی ارتبط می شود.

nانتقال فايل نمونه ای از استفاده از خدمات  اتصال گرا می باشد.

اسلاید ۱۰ :

خدمات بدون اتصال(Connection Less)

nنمونه برداری از روی نحوه ارتباط پستی.

nبدون هماهنگی قبلی و ايجاد اتصال اطلاعات ارسال می شود.

nسرعت بالايی دارد.

nنمونه ای از اين سرويس کاربردهای بلادرنگ همانند ”انتقال صوت“ می باشد.

nبه بسته هايی که  با استفاده از پروتکلهای  بدون اتصال ايجاد شده اند ”Datagram“ گويند.

n