لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستم تنفسي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستم تنفسي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مقايسه سيستم تنفسي با سيستم گردش خون

nاز نظر مداري سيستم تنفسي پيچيدگي کمتري دارد و داراي انشعابات کمتري است

nهوا بر خلاف خون قابل تراکم است که آناليز را مشکل تر مي کند

nدر سيستم تنفسي بر خلاف گردش خون شير وجود ندارد ولي سيستم شديدا غير خطي است

nعبور جريان هوا در ريه ها دوجهته (جزرومدي) است بر خلاف گردش خون که در يک جهت حرکت مي کند

nوظيفه سيستم تنفسي کنترل تنفسي کنترل يا ثابت نگه داشتن ميزان اکسيژن و گاز کربنيک خون است که توسط سيستم عصبي و غدد درون ريز انجام مي شود

n

n

اسلاید ۲ :

n

nقانون گازهاي ايده آل (قانون چالز)

n

nP=   (mmHg)فشار گاز

nV=   (lit)         حجم گاز

nT=   (Kelvin)  دماي گاز

nn=   جرم مولکولي/جرم گاز

nR=   ۶۲٫۳۶

nشرايط متعارف :

n

۱- شرايط استاندارد فشار و دما

 P  =   ۷۶۰ mmHg

۲-شرايط فشار و دما

P  =   ۷۶۰ mmHg                                                                     

n

n

اسلاید ۳ :

مدلسازي سيستم تنفسي(ادامه)

nفشار نسبي: فشار نسبي يک گاز مقدار فشاري است که توسط آن گاز در مخلوطي از گازها ايجاد مي شود.

nقانون دالتون: ((dalton’s low

    فشار کل گاز= مجموع فشارهاي جزيي اجزاي تشکيل دهنده مثلا براي هوا:

n

 

                =۱۵۹ + ۵۹۷ + ۰٫۳ + ۳٫۷ = ۷۶۰ mmHg    

    فشار بخار آب بشدت با افزايش دما افزايش مي يابد. 

n

nضريب حلاليت استوالد (ostwald) :

    دما=دماي بدن

ضريب استوالد      =حجم سيال/ حجم گاز حل شده

 

n

اسلاید ۴ :

n

nميزان حلاليت براي گازهاي اکتيومثل اکسيژن در خون(که با هموگلوبين گلوبول قرمز ترکيب مي شود) بسيار بالاتر از ضريب حلاليت متعارف است.

nقانون هنري: گازهايي که با حلال واکنش ندارند ديونيزه نمي شوند به نسبت فشارهاي جزيي در حلال حل مي گردند.

 فشارکل/فشار جزيي=نسبت محلول/نسبت جرم=دانسيته               

n

اسلاید ۵ :

nمقدار اكسي‍‍ژني كه توسط هموگلوبين جذب مي شود بستگي به فشار اكسيژن و       دارد.

nانتقال      به ۳ روش انجام مي شود:

۱- محلول در خون ۷%

۲-تركيب , آب و رگ و ايجاد اسيد كربنيك (۷۰%)

۳-تركيب هموگلوبين (مي تواند همزمان با       باشد ۲۳%‌)

nميزان ميل تركيبي منواكسيد كربن (      ) با هموگلوبين ۲۱۰ برابر بيشتر از ميل تركيبي     با هموگلوبين است و       جايگزين     در هموگلوبين مي شود.

۰٫۱%       (۲۰۰ برابر كمتر از     )                     ظرفيت حمل     نصف مي شود.

۰٫۲%       (۱۰۰ برابر كمتر از     )                      مرگ

n

n

اسلاید ۶ :

n

nاگر بافت نياز به اكسيژن بيشتري داشته باشد مقدار فشارجزيي                                                   افت پيدا كرده و نتيجتا ميزان     تركيب شده با هموگلوبين كاهش مي يابد(اكسيژن آزاد مي شود) از ۷۰% به ۱۰% ممكن است برسد بنابراين ضريب مصرف از حدود ۲۷% به ۸۰يا۹۰%‌ميرسد.هموگلوبين همچنين بعنوان يك ظرفيت موقت براي ثابت نگه داشتن فشار اكسيژن در حدود ۲۰ تا ۴۵mmHg بكار مي رود.

n

اسلاید ۷ :

n

n

n

nمقدار اكسيژني كه توسط هموگلوبين گلوبولهاي قرمز منتقل مي شود ۶۰ برابر مقدار حل شده در حون است.

n

n

nهر ۱۰۰cc خون در حالت نرمال ۵cc اكسيژن و در حالت ورزش ۱۵cc تا ۱۸cc اكسيژن به بافتها منتقل مي كند.

اسلاید ۸ :

مدل مكانيكي تنفس

اگر شخص دهان و بيني اش را ببندد فشار حبابچه اي در موقع دم مي تواند به ۸۰mmHg- و در موقع بازدم به ۱۰۰mmHg برسد كه … نيست. قدرت عضلات تنفسي بسيار بيشتر از قدرت لازم براي تنفس آرام است.

مساحت كلي غشا تنفسي (ريوي) حدود ۷۰ متر مربع است و خون موجود در مويرگها يي كه در تماس با اين غشا هستند كمتر از ۱۰۰ml در هر لحظه است(كمتر از ۱ ميكرون)

غشا تنفسي بقدري نازك است كه خون وريدي وارد شده به مويرگ هاي ريوي در ۰٫۸ ثانيه با هواي حبابچه اي به حالت تعادل كامل گازي در مي آيد.

n

اسلاید ۹ :

مراكز كنترل تنفس  در ماده مشبك بصل النخاع و پل مغزي ساقه مغز تنطيم مي شود:

   ناحيه بازدمي (در موقع ورزش سنگين ناحيه بازدمي عضلات بازدمي را فعال و باعث خروج هوا مي شود.)

n

nناحيه پنوموتاكسيك (مقدار تنفس را زياد مي كند ولي عمق را كاهش مي دهد)

اسلاید ۱۰ :

تعداد و عمق تنفس توسط ۴ عامل كنترل مي شود:

۱- فشار دي اكسيد كربن در خون (         )

۲- غلظت يون هاي هيدروژن (PH) در خون

۳- فشار اكسيژن (      ) در خون

۴- سيگنالهاي عصبي كه از نواحي كنترل كننده در مغز صادر مي شود