لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سيستم نگاهداری داده ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سيستم نگاهداری داده ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

مروری  اجمالی  بر سيستم  نگاهداری داده ها
 (File System)

فایل ( File ) چِیست ؟

 

فایل سیستم (File System) چِیست ؟

 

دیسک (Disk) چیست ؟

دسترسی کاربران به فایلهای داده چگونه میباشد؟

اسلاید ۲ :

مروری  اجمالی  بر سيستم  نگاهداری داده ها
 (File System)

فایل ( File ) چِیست ؟

üمجموعه ای از داده ها ( Data ) که بطور واحد بوسیله سیستم عامل ((Operating System قابل شناسایی و مدیریت میباشد.

üهر فایل یک واحد مستقل و پایدار (Persistent) از داده ها میباشد.

 

فایل سیستم (File System) چِیست ؟

     بخش قابل مشاهده ای از سیستم عامل میباشد که دو وظیفه ی مهم در رابطه با نگهداری فایلهای داده را به عهده دارد:

.۱    مدیریت مشخصات فایلها  (Directory service )

.۲    نگاهداری محتوای فایلها (Storage service )

اسلاید ۳ :

سيستم  نگاهداری داده ها (File System)

vمدیریت مشخصات فایلها  (Directory )

üمدیریت نامگذاری فایلها (Logical Naming)

üمدیریت مختصات و اطلاعات مربوط به فایلها ( Meta Data )

üمدیریت سازماندهی و دسته بندی فایلها ( Organization )

ü

vنگاهداری محتوای فایلها (Storage )

üنگهداری فایلها به گونه ای پایدار و مطمئن (Persistent & Reliable)  

üارائه امکانات ایجاد ، حذف و به روز نمودن فایلها برای کاربران

üبه مشارکت گذاشتن فایلها بین کاربران (Sharing)

üکنترل امنیت در دسترسی به فایلها (Access Security)

ü

ü

اسلاید ۴ :

سيستم  نگاهداری داده ها (File System)

  دیسک (Disk) چیست ؟

 

üیک نوع حافظه مغناطیسی میباشد که برای ذخیره سازی فایلهای داده استفاده میشود.

üدر فصلهای آینده مفصلا در مورد انواع حافظه صحبت خواهیم نمود.

مدیریت داده ها روی د یسک با کیست ؟       

  

     عمل ایجاد، حذف یا هرگونه دسترسی به فایلهای داده روی دیسک (Disk) توسط یک واحد مستقل (Disk Handler) و به موازات وظایف دیگر فایل سیستم انجام میشود.

 

اسلاید ۵ :

مدیریت مشخصات فایلها  (Directory)

 ساختارهای گوناگونی جهت نگاهداری مشخصات فایلها وجود دارد:

.۱ساختار مسطح يا ساده     (Flat Directory Structure)

.۲ساختار دو سطحی         (۲ Level Directory Structure)

.۳ساختار درختواره          (Tree Directory Structure)  

.۴ساختار گراف             (Graph Directory Structure)

 

اسلاید ۶ :

مدیریت مشخصات فایلها  (Directory)

۱ – ساختار مسطح يا ساده (Flat Directory Structure)

üساختاریست ساده که در آن فقط نام فایل و آدرس آن روی دیسک نگهداری میشود.

üاین ساختار فقط برای سیستم های بسیار کوچک و ابتدایی قابل استفاده می باشد.

ü تنها سازماندهی فایلها بر حسب نام آنها میباشد.

üایجاد دو فایل با یک نام میسر نخواهد بود.

اسلاید ۷ :

مدیریت مشخصات فایلها  (Directory)

  ۲ – ساختار دو سطحی         (۲ Level Directory Structure)

 

üساختاری پیشرفته تر می باشد که در آن سازماندهی فایلها و اختصاص آنها به کاربران مختلف میسر می گردد.

üولی سازماندهی خود کاربران میسر نخواهد بود.

ü

اسلاید ۸ :

مدیریت مشخصات فایلها  (Directory)

   ۳ – ساختار درختواره          (Tree Directory Structure)  

 

üنوع تعمیم یافته ساختار قبل می باشد.

üکه امکان سازماندهی فایلها را در چندین سطح میسر میسازد.

üولی امکان به اشتراک گذاشتن یک فایل در دو گروه مختلف را میسر نمی سازد.

üنام هر فایل به صورت یک Path مانند “x/y/cat” ارائه می شود.

اسلاید ۹ :

مدیریت مشخصات فایلها  (Directory)

۴ – ساختار گراف             (Graph Directory Structure)

üاین ساختار در تکمیل ساختار قبل ، امکان به اشتراک گذاشتن فایلها و ایجاد ارتباط (Link) بین گروههای مختلف را میسر می سازد.

üدر این ساختار مسایلی مانند حذف فیزیکی یک فایل یا کنترل امنیت دسترسی به فایلها پیچیده تر خواهند بود چون یک فایل ممکن است چند نام مختلف (path) داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

ارتباط بین کاربران و فایل سیستم
 
(File System Interface)

vعملیات مربوط به مشخصات فایلها (Directory)

üایجاد یا حذف Directory

üایجاد ، حذف یا باز نمودن فایلها

üمرتبط ساختن یک فایل به یک Directory

üتعریف امنیت فایلها (Access Rights)

üنمایش فهرست فایلها

vعملیات مربوط به ذخیره سازی فایلها (Storage)

üخواندن فایل

üنوشتن یا به روزآوردن فایل

üبستن فایل

üجستجو (Seek) در داخل یک فایل