لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

الف : مدیریت خرید

 • کلیات وتاریخچه سیستم
 • اصول خرید عاقلانه(مدیریت خرید۱)
 • روشهای خرید(مدیریت خرید۲)
 • مدیریت مذاکره
 • جنبه های حقوقی قراردادهای خرید
 • روش های پرداخت خرید خارجی
 • شیوه های پرداخت الکترونیکی
 • روش های انتقال کالا
  • روش ها وشرایط بیمه ای
  • ارزونوسانات نرخ ارزدرتجارت
  • تجارت متقابل
  • اصول استاندارد
  • سریهای استاندارد
  • اصول وموازین گمرکی(ترخیص)
  • اصطلاحات گمرکی

اسلاید ۲ :

ب : مدیریت انبارداری

 • اصول انبارداری
 • طبقه بندی کالا درانبار
 • کدگذاری وسیستم اطلاعاتی انبار
 • بارکد
 • حفاظت وایمنی درانبار
 • ارزیابی موجودیهای انبار
 • کنترل موجودیهای انبار
 • طراحی وکنترل فرمها ونمونه ها
 • تهیه مواد وقطعات یدکی

اسلاید ۳ :

ج : مدیریت توزیع

 • مدیریت کانالها و شبکه های توزیع
 • روشهای توزیع کالا درایران قبل وبعدازانقلاب
 • توزیع فیزیکی کالا درایران قبل وبعد ازانقلاب
 • نقش تبلیغات درتوزیع وفروش محصول
 • نقش بسته بندی درتوزیع وفروش محصول
 • سازمان تجارت جهانی (WTO)
 • بازار مشترک اروپا
 • بازار مشترک کشورهای اسلامی
 • سازمان همکاری اقتصادی (ASEAN)

اسلاید ۴ :

اصول خرید عاقلانه(مدیریت خرید۱)

üمقدمه

üخرید واهمیت آن

üبخش خرید ومدیریت خرید

üخرید به عنوان تدارکات ونقش   سیستماتیک آن

üروند سیستمی درتهیه مواد اولیه

üتبادل سیستماتیک اطلاعات   وارتباطات بخش خرید

üتعریف مدیریت خرید

üاصول خرید عاقلانه

üاهداف بخش خرید

üارتباط بخش خرید با سایربخشها

منابع

۱- مدیریت خرید دکتر رضا مهربان ازنشر البرز

۲- سیستمهای خرید وانبارداری دکترروستا انتشارات سمت

۳- سیستمهای خرید وانبارداری دکتر انواری رستمی از نشرطراحان

اسلاید ۵ :

روشهای خرید(مدیریت خرید۲)

üنکات مهم خرید

üاهم شیوه های خرید

üانواع خرید های دولتی

üانواع واهداف مناقصه 

üنحوه انجام سفارشات خارجی( فرآیند سفارشات)

üاینکوترمزها

منابع

۱- مدیریت سفارشات خارجی دکتررضا مهربان ازنشرالبرز

۲- مدیریت خرید وسفارشات دکترحسنعلی پورازانتشارات دانشگاه تهران

۳- سیستمهای خرید وانبارداری دکتر انواری رستمی از نشرطراحان

اسلاید ۶ :

مدیریت مذاکره((Negotiation Management

üتعریف مدیریت مذاکره

üهنر وفن مذاکره

üطبیعت مذاکره

üتفاوت مذاکره وپیشنهاد مناقصه

üطرح ریزی جهت مذاکره

üراهبرد مذاکره

üمسئولیت طرفین مذاکره کننده

üتاکتیک های مذاکره

üشیوه های مذاکره

üدوره های مدیریت مذاکره

üانواع نتایج مذاکره

üفرایند مذاکره

üارکان مذاکره

üموانع مذاکره

üنکات مهم در مدیریت مذاکره

üآداب ورسوم وتفاوتهای فرهنگی در مذاکره   

منابع

۱-

۲- سیستمهای خرید وانبارداری دکترروستا

۳- مدیریت خرید واصول انبارداری نادر دیبایی از انتشارات ترمه

اسلاید ۷ :

جنبه های حقوقی قراردادهای خرید

üتاریخچه تجارت بین الملل وخارجی

ü تعریف قرارداد وضروریا ت یک قرارداد

üحقوق خصوصی وعمومی وتفاوت آنها در قراردادها

üنکات اصلی واساس قراردادهای تجاری

üتفاوت پیشنهاد وایجاب وشرایط فسخ دربازرگانی خارجی 

üمسئولیت های طرفین درگیر درمعامله و واسطه ها

üبازرگانی خارجی ایران قبل وبعد ازانقلاب

منابع

۱- حقوق بازرگانی بین الملل ازمسعود طارمسری از چاپ ونشر بازرگانی

۲- حقوق بازرگانی تالیف ناصر رسایی نیا از انتشارات ویستار

اسلاید ۸ :

شیوه های پرداخت در تجارت خارجی

üروشهای پرداخت

üحساب باز، وصولی ساده،وصولی اسنادی،اعتباراسنادی، پیش پرداخت،الکترونیکی

üاعتبارات اسنادی ونقش آن درتجارت بین الملل

üاهداف مهم اعتبارات اسنادی

üنقش بانکها وسایر موسسات در اعتبارات اسنادی

üانواع اعتبارات اسنادی ومزیت ها ومعایب آنها

منابع

۱- حقوق بازرگانی بین الملل ازمسعود طارمسری از چاپ ونشر بازرگانی

۲- حقوق بازرگانی تالیف ناصر رسایی نیا از انتشارات ویستار

۳- اعتبارات اسنادی ومقررات UCP تالیف محمد صالح ذوقی

اسلاید ۹ :

روش های انتقال کالا

üتاریخچه حمل ونقل

üفواید و ویژگیهای حمل ونقل(آثارونقش حمل ونقل)

üتعریف قراردادهای حمل ونقل

üمزایای حمل ونقل دریایی، هوایی، ریلی وجاده ای

üتفاوتهای حمل ونقل ریلی وجاده ای

üمسئولیتهای حمل کننده براساس قانون تجارت

üرویه ها وروشهای قضایی درحل وفصل اختلافات وداوری

منابع

۱- حقوق بازرگانی بین الملل ازمسعود طارمسری از چاپ ونشر بازرگانی

۲- حقوق بازرگانی تالیف ناصر رسایی نیا از انتشارات ویستار

اسلاید ۱۰ :

روش ها وشرایط بیمه درقرارداد

üپیدایش و تاریخچه بیمه

üاهمیت بیمه(تضمین وتوسعه سرمایه)

üتعریف بیمه

üارکان بیمه

üبیمه نامه و انواع آن

üشروط بیمه

üخسارت و نحوه پرداخت  

üفرانشیزواهداف آن

üحق نیابت و اهداف آن

üانواع موسسات بیمه

üبیمه لویدز لندن

üاصطلاحات بیمه ای