لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت سیستم اطلاعات مدیریت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

lهدف سيستم اطلاعات مديريت ، ارائه اطلاعات مورد نياز به مديران به منظور: حل مساله، كنترل و تصميم گيري است.

lاين سيستم در موقعيت هاي سازمان يافته و برنامه ريزي شده كه نيازهاي اطلاعات مشخص است، كاربرد دارد.

lسيستم اطلاعات مديريت به طور عمده توسط مديران تاكتيكي به منظور انجام وظايف برنامه ريزي، بازاريابي، امور مالي، منابع انساني و مديريت پروژه به كار مي رود.

 

اسلاید ۲ :

 

سيستم پشتيباني تصميم گيري
  Decision Supporting  System (DSS)

lاين سيستم به مديران در زمينه حل مسائل:

 برنامه ريزي نشده يا نيمه برنامه ريزي شده كمك مي كند.

DSS در برنامه ریزی مالی، بودجه بندی، و پیش بینی های آتی کاربرد فراوان دارد.

تفاوت کلیدی بین MIS و DSS:

lDSS اجازه دستکاری داده ها را جهت آزمایش نتایج جایگزین فراهم می کند. اما MIS صرفا اطلاعات حاصل از سیستم اطلاعات را بصورت فرمهای گزارش ارائه می کند.

اسلاید ۳ :

شاخص های سنجش Input (درونداد)

l

lمتوسط تخت فعال درماه

lنسبت کادر شاغل به تخت فعال

lنسبت تخت فعال به جمعیت منطقه

lنسبت تخت اورژانس به کل تخت بیمارستان

lنسبت بستری به جمعیت منطقه

lنسبت مراجعین بر حسب هریک از تخصص ها

lنسبت مراجعین به نیروی انسانی بر حسب رشته شغلی

lفراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع بیمه

lفراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع تجهیزات غیر مصرفی (دستگاه نوارقلب- الکتروشوک- . . .)

lمیزان تجهیزات مصرفی به ازاء هر مراجعه کننده (کلیشه مصرفی اورژانس)

lفراوانی نسبی مراجعین بر حسب نحوه مراجعه (۱۱۵- از سایر مراکز و …)

lفراوانی نسبی مراجعین بر حسب اولویت بندی (سرپایی – سریع – فوری)

 

اسلاید ۴ :

شاخص های سنجش Process ( فرآیند)

lمتوسط زمان پذیرش بیماران اورژانسی (انجام امور اداری پذیرش)

lمتوسط زمان انتظار از بدو ورود تا اولین معاینه پزشکی

lمتوسط زمان انتظار از درخواست مشاوره پزشکی تا اولین معاینه تخصصی (ویزیت آنکال)

lمتوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا اقدام پرستاری

lمتوسط زمان انتظار انجام آزمایشات فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

lمتوسط زمان انتظار انجام پرتو نگاری فوری از دستور پزشکی تا دریافت نتیجه

اسلاید ۵ :

lمتوسط زمان انتظار جهت حضور تیم احیاء بر بالین بیمار پس از اعلام کد احیاء

lمتوسط زمان انجام فعالیتهای ترخیص

lمتوسط زمان انتظار از دستور پزشکی تا ارجاع به اتاق عمل

lمتوسط زمان انتظار انجام گچ گیری

lمتوسط زمان انتظار صدور دستور ارجاع فوری تا ارجاع فوری تا ارجاع به مراکز دیگر

lمتوسط زمان صدور دستور انتقال تا انتقال به بخش

lمتوسط زمان انتظار از درخواست الکتروکاردیوگرافی فوری تا دریافت نتیجه

اسلاید ۶ :

شاخص های سنجشOutput  (برونداد)

lمیزان اشغال تخت

lنسبت تخت اشغال شده به افراد شاغل در هریک از بخش ها

lروزکاردکرد پزشک به تفکیک تخصص

lمیزان اعمال جراحی اورژانسی بیمارستان

lنسبت اعمال جراحی انجام شده در اورژانس به بستری موقت اورژانس

lمتوسط زمان اقامت بستری شدگان

lنسبت عملکرد تخت (این شاخص تعداد دفعات پر و خالی شدن تخت، در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد.)

اسلاید ۷ :

lفاصله چرخش تخت (این شاخص نشان دهنده فاصله زمانی است که یک تخت در طول مدت معین خالی مانده است و به روز بیان می شود)

lنسبت ارجاع فوری به کل مراجعین

lمیزان پذیرش در بخشهای بستری بیمارستان از مراجعین اورژانس

lفراوانی نسبی مراجعین به تفکیک نوع ترخیص

lفراوانی نسبی مراجعین بر حسب طبقه بندی گروههای ۲۱ گانه ICD-10

lفراوانی نسبی ارجاع فوری بر حسب طبقه بندی گروههای ۲۱ گانه ICD-10

lفراوانی نسبی مراجعین اورژانس بر حسب طبقه بندی علتهای خارجی آسیب ها

اسلاید ۸ :

شاخص های سنجشOutcome  (پیامدها)

lمیزان های مرگ و میر

lميزان بروز خطاهاي پزشكي

lميزان احياء موفق انجام شده

lمیزان شكايات انجام شده

lميزان ترخيص با ميل شخصي

lرضایتمندی بیماران

l

l

اسلاید ۹ :

تفسیر اطلاعات

lتفسیر یک کار گروهی است

.۱مقایسه اطلاعات بدست آمده با اهداف

.۲مقایسه اطلاعات بدست آمده با سایر مراکز مشابه

.۳مقایسه اطلاعات بدست آمده با استانداردها

.۴مقایسه اطلاعات بدست آمده با زمانهای مشابه گذشته