لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شاخص های آماری و آنالیز آمار بیمارستان ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

vآموزش کاربرد شاخصهای آماری جهت توانمند ساختن پرسنل آمار جهت استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در بیمارستان ها

v

vمشارکت پرسنل آمار در تحقق ماده های ۱۹۳ و ۸۹ برنامه سوم و چهارم توسعه

vآموزش جهت روشهای بدست آورن استاندارد و مبنا برای شاخصهای آماری

vانتقال اهمیت اقلام آماری موجود در فرم های آماری با ذکر مشکلات آمار بیمارستانها با ارائه راهکار جهت رفع مشکلات

اسلاید ۲ :

 

v تعریف شاخص ها

vمعيارهاي ارزيابي شاخص ها

vشاخص های بیمارستانی و کاربرد آن ها

vپاره ای از شاخص های بیمارستانی

vآشنایی با ماده ۱۹۳ و ۸۹ در برنامه سوم و چهارم توسعه

vمنابع مختلف استانداردها و اطلاعات بیشتر در خصوص شاخص ها

vمسائل ومشکلات آماری موجود

vراهکارها

اسلاید ۳ :

vتعریف شاخص: ابزاری است برای ارزیابی و ارزش گذاری کردن از یک یا چند فعالیت  برنامه و یا هدف های موردنظر

vشاخص ها ممکن است یک مبنا یا یک وضعیت خاص یا یک استاندارد و یا ترکیبی از آنها را پایه سنجش قرار دهند.

vمعيارهاي ارزيابي شاخص ها :

›Validity(اعتبار) آيا شاخص مورد نظر قادر است آنچه كه در نظر است سنجيده شود را ارزيابي نمايد؟

›

›Precision (قابليت تعميم به اجزا) آيا شاخص مورد نظر به اندازه كافي واضح و شفاف تعريف شده است تا  بر تمام جنبه هاي موضوع دلالت نمايد ؟

›

›Timeliness (بهنگام بودن) آيا شاخص مورد نظر مي تواند بطور منظم و دوره اي و بدون تاخير آماده می گردد؟

 

اسلاید ۴ :

v

v  Reliability(مورد اعتماد بودن) آيا دو بار اندازه گيري با شاخص مورد نظر قادر است نتايج يكساني را در بر داشته باشد؟ اين مورد خصوصا موقعي كه شاخص در بررسيهاي نظري(subjective)  استفاده مي شود و يا هنگاميكه خطاهاي اندازگيري زياد است مشكل بزرگي محسوب مي شود.

v

vComparability  (قابليت مقايسه) آيا اين شاخص در مقايسه عملكرد واحد مورد نظر با ساير واحدهاي مشابه معنا دار مي باشد؟ ضريب وزن دهي اين معياربايد متناسب با هدف ارزيابي تعيين شود.

v

vAdditivity  آيا استفاده از شاخص مورد نظر براي گروههاي جمعيتي كوچكتر(زير مجموعه)  معني داراست؟(مثل ميزان درآمد)

v

vInterpretability (تفسير پذيري)آيا بالا يا پايين بودن شاخص به منزله ارايه خدمت با كيفيت برتر يا نازلتر مي باشد؟ تفسير بعضي از شاخصها دشوار است و بالا يا پايين بودن آن ممكن است نشانه ضعف عملكرد باشد. مثل سهم هزينه تامين دارو از كل هزينه هاي جاري .

v

vCost  :  آيا هزينه تعيين شاخص قابل تهيه است؟ بايد توجه داشت كه اغلب بين هزينه از يك سو و قابليت اعتماد و اعتبار و نيز بهنگام بودن شاخص از سويي ديگر تناسب اجتناب ناپذيري برقرار است.

علاوه بر موارد بالا، بهتر است تا  شاخصها بصورت نسبت بيان شوند تا اعداد مطلق( درصد يا نسبت بجاي اعداد خام) اين كار مقايسه شاخصها را آسانتر مي كند، همچنين باعث مي شود تعداد شاخصها براي انعكاس ابعاد مختلف عملكرد تا جايي كه ممكن است كمتر شوند.

اسلاید ۵ :

شاخص ها نه تنها برای اندازه گیری متغیرهای موردنظر مانند سطح سلامت در یک جامعه مورد نیاز است بلکه برای مقایسه سطح سلامت در یک منطقه یا مناطق دیگر و یا یک کشور با کشورهای دیگر به کار می رود.

پاره ای از کاربرد شاخصهای بیمارستانی عبارتند از :

vبهره برداری از تسهیلات بیمارستانی برای مراقبت کامل از بیمار

vبرنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی خدمات بیمارستانی در محدوده جغرافیایی معین

vبهره برداری  و استفاده اقتصادی از تسهیلات بیمارستانی در برنامه های بهداشتی و شبکه بهداشت و درمان در سطح منطقه ای و ملی

vارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیکی در جمعیت تحت پوشش

اسلاید ۶ :

vدرصد اشغال تخت،متوسط تخت فعال، متوسط روزهای بستری ، تعداد مراجعین سرپایی به تفکیک تخصص، تعداد موارد مثبت آزمایشات بیماریهای واگیردار و …

vتخت فعال : امکانات تخصصی، نیروی انسانی، تجهیزات و پول و سایر منابع برای استفاده بیمار به منظور اعاده سلامت، تشخیص بیماری و سایر خدمات در زمینه اهداف بیمارستان است.

vتخت نوزادان یا کودکان بیمار در صورتی که  تجهیزات، نیروی انسانی و سایر منابع پیش بینی شده باشد جزو تخت فعال محسوب می گردد.

vبرخی از کارشناسان عنوان تخت ثابت را بیشتر واژه جهان سومی می دانند، چرا که به دلیل فقدان نظارت کافی تختهای بیمارستانی به صورت سلیقه ای و تصمیمات ناآگاهانه مرتباً در نوسان است

vچون در ایران مراکز مراقبتی به صورت حاد و مزمن از همدیگر جدا نیست، لذا نمی توان متوسط اقامت بیمار را بدون در نظر گرفتن تعداد بیماران با اقامت طولانی در بیمارستان را ملاک تصمیم گیری قرار داد

بنابراین باید توجه داشت که آمار خود تصمیم نمی گیرد ابزار و مبنای اتخاذ تصمیم است.

v

اسلاید ۷ :

ميزان گردش تخت در بيمارستان: تعداد دفعاتی که بیماران از یک تخت بیمارستانی در یک دوره معین استفاده می کنند.

 فرمول محاسبه: تعداد فوت شدگان و ترخیص شدگان در یک دوره / متوسط تختهای فعال در همان دوره یا

(میزان اشغال تخت/ میانگین مدت اقامت) * (تعداد روزهای دوره / ۱۰۰)

فاصله چرخش تخت در بيمارستان:  مدتی که تخت بیمارستانی در طول یک دوره معین خالی مانده است.

 فرمول محاسبه: تعداد تخت روز آماده در یک دوره – تعداد تخت روز فعال در دوره / تعداد فوت شدگان و ترخیص شدگان در همان دوره

اسلاید ۸ :

vعنوان برنامه:

vاقدامات اجرائي ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه ( سطح بندي خدمات درمان بستري و تخصصي كشور)

vاهداف:

vبرآورد و تعديل امكانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني، تجهيزات و جايگزيني واحدهاي فرسوده و غير استاندارد

vموضوع اول:

v ارزيابي و تعيين واحدهاي درماني بيمارستاني فرسوده و مستهلك به تفكيك بخش هاي بستري ،سرپايي، فوريت ها، مراقبت هاي ويژه و واحدهاي خدماتي و پشتيبان

vهدف كلي(Goal):

vبهبود و ارتقاء ساختار فضاي فيزيكي بيمارستان هاي كشور

vموضوع دوم:

vارزيابي تجهيزات پزشكي ثابت و سرمايه اي و تعيين اولويت هاي خريد، تعمير و نگهداري در بيمارستان هاي كشور

vهدف كلي(Goal):

vبهبود و ارتقاء عملكرد تجهيزات پزشكي  بيمارستان هاي كشور

vموضوع سوم:

vارزيابي نيروي انساني بيمارستان هاي كشور و تعيين اولويت هاي بكار گيري و تعديل آن

vهدف كلي(Goal):

vبهبود و ارتقاء عملكرد نيروي انساني بيمارستان هاي كشور

v

اسلاید ۹ :

vماده ۸۹

vوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائة حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح‌بندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز با تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائة خدمات، مطابق با سطح‌بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاه‌هاي موضوع ماده (۱۶۰) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفا،ً با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت وزيران امكان‌پذير خواهد بود.

vدر خصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار H.S.E، طبق مقررات اختصاصي ذي‌ربط عمل خواهد شد.

vتبصره- مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني كه از طريق سرمايه‌گذاري و اداره بخش خصوصي انجام مي‌گردد،نمي‌‌باشد.

v

اسلاید ۱۰ :

vماده ۸۹ برنامه پنج ساله چهارم توسعه در استمرار اجرا و پياده سازي  ماده ۱۹۳ برنامه سوم توسعه مورد طراحي ، پيشنهاد و تصويب قرار گرفت. با اينحال دو تفاوت عمده را مي توان بين اين دو ماده قانوني مشاهده نمودكه يكي از آنها بعنوان مكمل برنامه و ديگري بعنوان يك تغيير محتوايي و استراتژيك محسوب مي گردد. اين تفاوتها عبارتند از:

vماده ۱۹۳ فقط به سطح بندي خدمات بستري و اورژانس مي پردازد در حاليكه ماده ۸۹ كليه خدمات نظام سلامت را در بخش اجرايي (خدمات درمان بستري، درمان سرپايي، تشخيصي و نظام شبكه سلامت) مورد توجه قرار مي دهد.

vماده ۱۹۳ با يك رويكرد منطقي هم بخش خصوصي و هم دولتي را مورد توجه  قرار مي داد در حاليكه ماده ۸۹ با خارج كردن بخش خصوصي از قالب برنامه ريزي ، موجب تغيير زاويه قابل توجه در امتداد برنامه سوم شده است.