لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شبكه هاي فعاليت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شبكه هاي فعاليت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

آنچه كه در اين اسلايد مي خوانيم :

 (شبكه فعاليت روي راس ها)AOV       ۱) نمايش شبكه

 (شبكه فعاليت روي يال ها)AOE       ۲) نمايش شبكه

      ۳) محاسبه ي زودترين زمان فعاليت

      ۴) محاسبه ي ديرترين زمان فعاليت 

اسلاید ۲ :

 AOV ) نمایش شبکه۱

هر پروژه ای را می توان به چندين زيرپروژه كه فعاليت ناميده مي شود، تقسیم کرد .

    به عنوان مثال :

یک دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار برای گرفتن مدرک ناچار به موفقیت در چندین درس است.

پس هر درس به عنوان یک فعالیت در نظر گرفته می شود.

پيش نيازها روابط و اولويت موجود بين دروس را معين مي كنند .

اسلاید ۳ :

 

مثال

   به منظور روشن شدن روابط پيش نيازي مي توان از يك گراف         جهتدار استفاده كرد، كه در آن :

– راس ها را نمایانگر دروس

– وهر یال جهتدار آن را نشان دهنده ی رابطه پیش نیازی قرار   می دهیم .

حال اگر یک راس پیش نیاز راس دیگر باشد از راس اول یک یال به سمت راس دوم رسم می کنیم .

اسلاید ۴ :

تعاریف

Ø

Øشبکه فعالیت روی راس(AOV) :این شبکه در واقع یک گراف جهتدار مانند G می باشد که راس های آن نمایانگر فعالیت ها و یالهای آن نمایانگر ارتباطات بین فعالیت ها می باشد.

Ø

Øراس i در یک شبکه AOV از گراف G  راسی قبل از راس  j  خواهد بود اگر وتنها اگر مسیر جهتداری از راس i به راس j وجود داشته باشد.

Ø

Øراسi در یک شبکه AOV بلافاصله قبل از راس j است اگر و تنها اگر(i, j) یالی در G باشد.

Ø

اسلاید ۵ :

تعاريف

Øرابطه متعدی:

    رابطه ی نقطه (.) را یک رابطه ی متعدی گوییم اگر و تنها اگر برای تمام سه گانه های  iو j و k داشته باشیم :

i . j & j . k           i . k   

Øرابطه غیرانعکاسی:

       رابطه اي را روی مجموعه ی S غیر انعکاسی گوییم اگر برای تمامی مقادیر x در S  ,  x . x نادرست باشد.

Ø رابطه ترتیبی :

       رابطه ای که هم متعدی باشد و هم غیر انعکاسی يك رابطه ترتیبی نام دارد.

Ø

اسلاید ۶ :

تعاريف – ادامه

رابطه ي ترتيبي تعريف شده توسط پيش نيازهاي درسي يك رابطه ي متعدي

است .

 معلوم نيست .AOV اما اين موضوع در شبكه ي

اگر يك شبكه داراي چرخه باشد انگاه يك فعاليت وجود خواهد داشت كه بايد قبل از اغاز شدن كامل گردد و واضح است كه اين امرغيرممكن است .

هنگامي كه هيچ تناقضي از اين نوع موجود نباشد پروژه عملي است .

اسلاید ۷ :

تعريف

    ترتيب موضعي :

       يك ترتيب خطي از راس هاي يك گراف است به نحوي كه به ازاي هر دو راس i و j اگر i يك راس تقدمي براي j در شبكه باشد انگاه i در اين ترتيب خطي پيش از j قرار مي گيرد .

 

الگوريتم ارائه شده براي آزمايش عملي بودن پروژه يك ترتيب خطي از راس ها (فعاليت ها) را به صورت  V0,V1,…,Vn-2,Vn-1  توليد مي كند .

اسلاید ۸ :

طراحي الگوريتم مرتب سازي موضعي

  • در ابتدا راسي كه هيچ راس ديگري در شبكه قبل از ان قرار ندارد را با تمام يال هايي كه از ان خارج مي شود از شبكه حذف مي كنيم . اين مرحله تا زماني ادامه مي يابد كه همه ي راس هاي در شبكه حذف شوند .

۱   //Input the AOV network . Let n be the number of vertices .

۲   For ( int i=0 ; i<n ; i++ )

۳   {

۴      if ( every vertex has a predecessor)

۵         return ; //network has a cycle and is infeasible .

۶      pick a vertex V that has no predecessors ;

۷      cout << V ;

۸      delete V and all edges leading out of V from the network ;

۹   }

اسلاید ۹ :

الگوريتمي كامل تر براي مرتب سازي موضعي

     اعمال لازم براي اين مسئله :

  ۱- آيا يك راس، راس تقدمي است؟

  ۲- چگونگي حذف يك راس با همه ي يال هاي متصل؟

  • تعداد راس هاي ماقبل هر راس را ذخيره مي كنيم .
  • پياده سازي با ليست هاي مجاورتي

–حذف همه يال هاي خارج شده از راس v را با كاهش تعداد راس هاي تاخيري بلافاصل راس v در ليست مجاورتي انجام داد .

–وقتي كه تعداد راس هاي تقدمي يك راس برابر با صفر شد راس آماده حذف است.

اسلاید ۱۰ :

 : Count[i] شامل درجه ورودي راس i مي باشد . 

 : HeadNodes[i] يك ليست پيوندي ازاعداد صحيح كه نشان دهنده يال هاي خروجي از راس i مي باشد .

 هر گره ليست دو فيلد دارد :

فيلد data (شامل راس)

فيلد link .

 وقتي يال < i,j> حذف مي شود تعداد مربوط به راس j يك واحد كاهش مي يابد .

 ليست راس هايي كه داراي count (تعداد) صفر هستند در يك پشته نگهداري مي شود .

 نحوه ي اتصال به پشته از طريق فيلد count گره هاي head مي باشد زيرا اين فيلد بعد از اين كه تعداد به صفر برسد بلا استفاده خواهد شد .