لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شبکه های پتری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شبکه های پتری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب

nمقدمه

nشبکه پتری

nساختار شبکه پتری

nرفتارهای شبکه پتری

nویژگی های شبکه پتری

nنتیجه گیری

n

n

اسلاید ۲ :

nانواع سیستمها

تبدیلی (transformational):همواره پایان پذیراست.

واکنشی (reactive) :همواره در تعامل با محیط و اغلب پایان نمی پذیرند.

(مانند  osوپروتکل های ارتباطی)       

  تفاوت در پایان پذیری(termination)

nسیستم های واکنشی وظایف حساس و بحرانی را به عهده دارند و به دلیل پایان ناپذیری،اعتبارسنجی وارزیابی ودرستی پذیری ، آنهامشکل تر از سیستم های تبدیلی است.

اسلاید ۳ :

 

nصورت بندی های مدلسازی سیستم های واکنشی

n

n- مبتنی بر زبان (modeling languages) ومتنی

–   صوری و دارای قابلیت نمایشی گرافیکی مثل شبکه های پتری

n

nیکی از نقاط ضعف UML اینست که فازهای تجزیه و تحلیل و پیاده سازی در آن از هم جداست و تا اتمام فاز پیاده سازی نمی توان به طور رسمی از صحت تحلیل مطمئن بود.

nاما در شبکه های پتری دو فاز تجزیه و تحلیل و پیاده سازی به صورت همزمان صورت می گیرد . این ویژگی سبب شد تا با گذشت زمان اهمیت شبكه هاي پتري بیشتر گردد.

q

q

اسلاید ۴ :

lتز دكتراي آقاي كارل آدام پتري در سال ۱۹۶۲ از دانشگاه دارم آلمان.

l

lبسط تئوري در دانشگاه MIT (دهه ۱۹۷۰)

l

lدر دهه ۱۹۸۰ فعاليتها تحقيقي بسيار خوبي در رابطه با كاربردهاي
شبكه هاي پتري، در اروپا و آمريكا انجام گرفت.

l

lدر دهه ۹۰، شبكه هاي پتري شروع به ظهور در عرصه هاي مختلف نموده و با پذيرش عمومي مواجه شدند.

l

اسلاید ۵ :

lشبكه هاي پتري قادر به توصيف سيستمهائي هستند كه در آنها با يكسري رخداد گسسته و پراكنده مواجه ايم.

l

lشبكه هاي پتري مبتني بر نظريه گرافها كار ميكنند.

l

lشبكه هاي پتري چارچوب رياضي براي آناليز، تاييد صحت، و ارزيابي كارائي را فراهم ميكنند.

l

lشبكه هاي پتري  بطور خاص روي موضوعاتِ همزماني و فعاليت هاي
غير همزمان كاربرد دارند.

l

l

n

اسلاید ۶ :

مولفه های اصلی PNs

 places (circles):

مولفه ها واجزای سیستم مثلا یک  Disk Driver یا یک برنامه یا منابع دیگر

 transitions (rectangles):

توضیح حوادث و وقایع مثلا خواندن از دیسک

 arcs (arrows):

 رابطه بین pو t را نشان می دهد مثلا تقاضای خواندن از دیسک

n

اسلاید ۷ :

تعریف ۴ تایی PNs

C = (P, T, I, O):

P : مجموعه place هاي شبکه.

 T:  مجموعهtransition  هاي شبکه.

I   :  مجموعه function هاي ورودي  براي transition  هاي شبکه.

O : مجموعه function هاي خروجي براي transition  هاي شبکه

اسلاید ۸ :

رفتار PNs

nPN marking       

 

nPN execution rules       

اسلاید ۹ :

PN marking

با µ یا m نشان داده می شودوتعداد token های هر p را نشان میدهدودرحالت نمایش برداری، بردار اولیه آن راµ۰  (initial marking)  می نامندو با تغییرحالات شبکه، عوض می شود.

nبه عنوان مثال PN marking   این p  برابر ۳ است.

اسلاید ۱۰ :

اجرای PNs یا Firing

nیک t با حرکت token های آن از p ورودی به خروجی Fire
 می شود.

nاجرای PNs ها غیر قطعی است و ممکن است از بین چندین t آماده Fire ، هیچ کدام اجرا نشوندو معلوم نیست ازبین  چندین p فعال کدام Fire  شود.

nFiring بین زمانهای ۰ تا ∞ ممکن است رخ دهد.

nاین خصلت باعث می شود PNs ها برای مدل کردن رفتار همروند سیستم های توزیع شده به کار رود.

nیک t فعال ممکن است Fire شود.