لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شش سيگما توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شش سيگما قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

موسسه آماري هندوستان(ISI)

nموسسه آماري هندوستان يك سازمان علمي غير انتفاعي ثبت شده است كه تحت نظارت انجمن ها عمل مي كند.

nاين موسسه بعنوان يك موسسه بين المللي اعلام شده است .

n

nدر طي سالهاي گذشته ، اين موسسه بصورت يك سازمان چند منظوره رشد يافته است .

n

nاين موسسه بعنوان يك دانشگاه در برنامه هاي آموزشي و اعطاء جوايز به افراد فعاليت ميكند. همچنين پروژه هايي در مقياس بزرگ را عهده دار است و بعنوان يك شركت مشاوره اي به صنايع مختلف در جهت بهبود كيفيت ، قابليت اطمينان و كارائي مشاوره ميدهد . اين شركت مكاني برگذاري گردهمائي و جلسات براي دانشمندان و اقتصاددانان از كليه نقاط جهان مي باشد.

اسلاید ۲ :

نقش و وظائف بخشهاي  SQC وOR                        

vپيشگام بودن دربكارگيري مباني تئوري آمار در عمل و ايجاد فرآيند بهبود مستمر تحت يك سيستم حمايتي .

vاستحكام بخشيدن به اقتصاد بين المللي از طريق تلاشي مستمر براي رسيدن به كيفيت در سطح عالي .

vانتشار مفاهيم اوليه تكنيك هاي بهبود مستمر با سازماندهي برنامه هاي آموزشي ، كارگاهها و آموزشهادر منزل.

vتوسعه مهارتها ، قابليتها و ايجاد خودباوري

اسلاید ۳ :

نقش و وظائف بخشهاي SQC و OR      

vكمك به صنايع براي موفقيت در رقابت جهاني شدن با بكارگيري سيستم كيفيت بر مبناي سريهاي ISO-9000،ISO-14000،استانداردQS-9000، شش سيگماو توليد در سطح كلاس جهاني .

vتوسعه و بهبود مستمر متدولوژيها از طريق انجام تحقيقات كاربردي براي بدست آوردن استانداردهاي بين المللي

vايجاد راه حلهايي براي مسائلي كه به حيطه وسيعي از فرآيندهاي تصميم گيري تجاري پيچيده مربوط مي باشند با كمك آمار و تحقيق در عمليات .

اسلاید ۴ :

اهداف

درك مفهوم سازماني براي پروژه هاي بهبود فرآيند

درك چگونگي ا نتخاب پروژه DMAI2Cو توانائي بكارگيري معيار متناسب با پروژه .

شناخت عناصر اوليه منشور و توانائي توسعه منشور پروژه .

درك اصول تخمين تاثير تجاري يك پروژه و توانائي ارتباط آنها به پروژها.

توانايي شناسائي افراد كليدي و سهامداران و قرار دادن آنها در طرح تجاري پروژه .

 

 

اسلاید ۵ :

معيار انتخاب پروژه DMAI2C

 • پروژه ها با احتمال بيشتري با موفقيت انجام مي شوند اگر

مشكل با مسائل تجاري كليدي شركت مرتبط باشد .

مشكل به يك فرآيند مشخص مرتبط باشد ( شما بتوانيد نقاط شروع و پايان را مشخص كنيد)

شما بتوانيد مشتري هاي داخلي و خارجي را كه از خروجي فرآيند شما استفاده مي نمايند و يا فقط آن را دريافت مي كنند مشخص نمائيد .

 • شما بدانيد و يا بتوانيد در يابيد كه چگونه مشتريان از خروجي فرآيند شما استفاده مي نمايند .
 • شما بدانيد و يا بتوانيد دريابيد كه چه چيزي درباره خروجي فرآيند شما براي مشتريان با اهميت است .

اسلاید ۶ :

معيار انتخاب پروژه DMAI2C

شما بتوانيد مشخص كنيد عيب(defect) چيست و احتمال رخداد آن چه اندازه است .

شما بتوانيد اثبات كنيد چگونه با انجام پروژه  عملكرد مالي سازمان بهبود خواهد يافت .

حمايت سازماني مناسب وجود خواهد داشت اگر :

 • Champoin مراقب انجام كارها باشد و بخواهد پروژه به انجام برسد .
 • Champion اختيارات كافي براي تعهد زماني و منابع داشته باشد.
 • صاحب فرآيند مشخص باشد .

اسلاید ۷ :

مشكلات عمومي و پيشنهادات جهت رفع آن

 • بسياري از پروژه ها با يك يا چند مشكل ذيل مواجه خواهند شد :

پروژه به مشتري و يا نيازهاي تجاري سازمان مرتبط نمي باشد.

دامنه پروژه وسيع است ؛ اختيارات كافي براي تعهد زماني / منابع و ايجاد تغييرات در فرآيند وجود ندارد ؛ نقاط شروع و پايان فرآيند را به آساني نمي توان تشخيص داد .

جمع آوري داده ها سخت است و يا حجم داده ها زياد است .

عيب را نمي توان تعريف نمود .

فرآيند به اندازه كافي تكرار نمي شود .

راه حل مساله در صورت مساله ذكرشده است .

اخيرا تغييراتي در فرآيند رخ داده است .

اسلاید ۸ :

اهميت منشور پروژه

 • منشور تيم مدركي مكتوب است و بعنوان يك توافق نامه بين مديريت و تيم پروژه ، از نظر انتظاراتي كه از آنها وجود دارد ، تنظيم ميگردد.
 • منشورپروژه :

انتظاراتي كه از تيم وجود دارد را مشخص مي كند .

تيم را بصورت متمركز نگاه مي دارد .

تيم را با اولويتهاي سازماني هم را ستا مي كند .

پروژه را از Champion  به تيم پروژه منتقل ميكند.

اسلاید ۹ :

عناصر منشور پروژه

بهترين عملكرد فرآيند با پيكربندي فعلي آن چه مي باشد

 • از داده هاي گذشته براي مشخص نمودن بهترين عملكردي كه تا بحال رخ داده است استفاده كنيد .
 • يك مورد ايده آل را در نظر بگيريد .

اسلاید ۱۰ :

اندازه گيري نتايج تجاري بالقوه

تخمين تاثير بالقوه يا فرصت بالقوه به شما كمك مي كند در مورد پروژه هايتان قضاوت كنيد .

ترسيم شكلهاي ساده و تخمين هاي كلي كافي است .

منابع محدود موجب انتخاب پروژه ها ي محدود مي گردد.