لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

۱- عوامل موفقیت کارآفرینی (فردی) چیست ؟

 پاسخ :

دسته اول : عوامل شخصی

 

    الف   : خود شناسی و خودباوری

     ب    : نواندیشی و نوگرایی ذهنی

     ج     : اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر

     د      : شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود

     ه      : شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باوراندیشی

     و     : مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی

     ف    : فراگیری آموزش و تجارب درارتباط با شناخت ریسک ، نحوه پذیرش آن  و

              چگونگی محاسبه آن

     ق     : احساس تغیر در چرخه زندگی خود

     س    : نیاز به کسب موفقیت

     ش    : برخورداری از علوم مربوط به کسب و کار  (Business plan knowledge)

      م     : قدرت کنترل و آگاهی به قدرت خویشتن

 

اسلاید ۲ :

دسته دوم : عوامل محیطی

                          نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن

* شرایط اجتماعی         نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار)

                          نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده

* شرایط اقتصادی

* بازار سرمایه منابع ما لی

* برنامه ها ، سیا ست ها  و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار

* میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های

  کارآفرینان 

* نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور

* سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص

* وجود وضعیت بازارهای مصرفی

* تنوع مشتریان

* سطح رقابت موجود ، قدرت  و نفوذ

* دستا وردهای تکنولوژیکی

* وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن

* ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن

* میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی

* نیروی مهارت دیده

اسلاید ۳ :

جدول  ۲ :

انواع مهارت های مورد نیاز در کارآفرینی :

دسته اول : مهارت های فنی تخصصی  ( Technical  Skills )

* نوشتن طرح کسب و کار

* قدرت برقراری ارتباطات مفهومی

* شناخت و قدرت درک محیط و تغییرات محیطی

* برخورداری از دانش تخصصی مدیریت کسب و کار

* برخورداری از دانش فنی مربوط به کسب  و کار منتخب

* قد رت شنود و دریافت اطلاعات

* دارای مهارت و قابلیت لازم برای ساماندهی کارها (فعالیت ها )

* دارای مهارت لازم برای ایجاد شبکه همکاری  و تعامل (معامله) با ذینفعان

* برخوداری از تا کتیک های غیر رسمی مدیریتی

* برخوداری از مهارت های لازم برای  رهبریت تیم کاری

اسلاید ۴ :

دسته دوم  : مهارت های مدیریت کسب و کار  ( Goal  Setting )

* مهارت لازم جهت برنامه ریزی و هدف سازی

* مهارت لازم جهت تصمصم گیری و تصمیم سازی

* ارتباطات مردمی  و انسانی

* مهارت لازم در بازاریابی ( شامل بازارشناسی، بازارسازی و بازارگردانی )

* مهارت لازم برای مدیریت کردن امور مالی ، حسابداری و موارد مرتبط

* مهارت لازم برای هدایت ، کنترل برنامه ها

* مهارت و فنون لازم  در مذاکرات

* مهارت لازم درکسب و جذب سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری

* مهارت لازم برای برنامه ریزی رشد

اسلاید ۵ :

دسته سوم   : مهارت های کارآفرینی   ( Entrepreneurship )

* مهارت کنترل بر خود و حفظ نظم لازم 

* مهارت برخوداری از ریسک و مدیریت ریسک 

* مهارت نوآور بودن و نوآور اندیشیدن  

* مهارت انعطاف پذیری تغییرپذیری

* مهارت آینده خوانی  و هدایت کار بسمت و سوق آینده 

* مهارت برخوردای از قابلیت تغییر و کنترل ( هدایت ) تغییر

* مهارت تسلط گرایی

اسلاید ۶ :

کارآفرینی سازمانی
ٍ
Entrepreneurship corporate Entrepreneurship

تفاوت های آشکار که نتیجه سال ها تجارب بین مدیریت بر مبنای هدف و شکل گرفته براساس  خواست سازمان و مدیریت  کارآفرینانه  که مبنای  شخصیت گرایی  منحصر بفردو همراه با دست آوردهای  نواندیشی و  نوآوری همراه بوده است  باعث گردید تا سازمانهای بزرگ و بنام که سالها  براساس مدیریت مبتنی بر هدف MBO ، مدیریت مبتنی بر اقتضاء و نهایتآ  مدیریت مبنی براستراتژی سازمانی اداره می شدند ،  تغییر رویه داده  و  با  استفاده  از  الگوبرداری  قیاسی   Benchmarking  ،  تسلی در توسعه رفتارهای کارآفرینانه در مدیریت  حوزه های استراتژیک سازمان های خود بنمایند .  این حوزه  را  اصطلاحآ  حوزه های  استراتژیک  درآمد زا   یا SBUs    می نامند .

 

اسلاید ۷ :

عوامل موفقیت کارآفرینی سازمانی و درون سازمانی :

* تغییر فرهنگ و گرایشات مشتریان 

* تغییر یا بهم خوردن حوزه های تعریف شده کسب و کار

* رقابت آرام ولی مستحکم و همراه با برنامه شرکت های کوچک و متوسط

* بهم خوردن تعادل انگیزه تصنعی و تقویت انگیزه های شخصی در مدیران

  بنگاههای یا سازمانهای بورکراتیک ( بزرگ )

* بالا رفتن ادراک قابلیت ها و توانمندی های فردی 

* آمادگی سازمان برای تغییر ساختار سازمان از بوراکراتیک به سازمان شناور  و

  انعطاف پذیر

* تامین نیازهای مالی ، تکنولوژیکی و ابزارهایی که برای رشد کارآفرینی سازمانی

  افراد واجد شرایط در سازمان ضروری می باشد 

اسلاید ۸ :

موانع کارآفرینی سازمانی :

* عدم واگذاری مسئولیت کار همراه با نوعی خودمختاری و آزادی عمل به فردی که  احساس مسئولیت بالایی دارد 

* عدم شناخت قدرت نوآوری ، قابلیت ها و مهارت های بالا در افراد ( یا عدم اهمیت  داده )

* عدم درک صحیح از شرایط محیطی 

* آماده نبودن سازمان برای تغییر ساختاری و بازسازی سازمان  Reengineering                                                                                    

* عمودی بودن ساختار روند شکل گیری نوآوری و خلاقیت ها در شرکتهای بزرگ