لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

دسته دوم : عوامل محیطی

                          نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن

* شرایط اجتماعی         نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار)

                          نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده

* شرایط اقتصادی

* بازار سرمایه منابع ما لی

* برنامه ها ، سیا ست ها  و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار

* میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های

  کارآفرینان 

* نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور

* سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص

* وجود وضعیت بازارهای مصرفی

* تنوع مشتریان

* سطح رقابت موجود ، قدرت  و نفوذ

* دستا وردهای تکنولوژیکی

* وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن

* ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن

* میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی

* نیروی مهارت دیده

اسلاید ۲ :

جدول  ۱ :

عوامل تاثیرگذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی :

 ردیف       عوامل                        خیلی مهم             مهم             بدون تاثیر

۱-  شرایط اقتصادی

۲-  بازار سرمایه و منابع مالی

۳-  شرایط اقتصا دی

۴-  برنامه وسیاست های مهارتی

۵-  سطح رفا ه  زندگی

۶-  تقاضا و بازار تشنه

۷-  تنوع مشتریا ن

۸-  وجود سرمایه گذاران مخاطره پذیر

۹-  وجود تکنولوژی ناب 

۱۰- وجود نیروی کار فراوان

۱۱- وجود نیروی متخصص

۱۲- تلاش برای ثروتمند شدن

۱۳- سرخوردگی از کارهای مزد بگیر

اسلاید ۳ :

جدول  ۲ :

انواع مهارت های مورد نیاز در کارآفرینی :

دسته اول : مهارت های فنی تخصصی  ( Technical  Skills )

* نوشتن طرح کسب و کار

* قدرت برقراری ارتباطات مفهومی

* شناخت و قدرت درک محیط و تغییرات محیطی

* برخورداری از دانش تخصصی مدیریت کسب و کار

* برخورداری از دانش فنی مربوط به کسب  و کار منتخب

* قد رت شنود و دریافت اطلاعات

* دارای مهارت و قابلیت لازم برای ساماندهی کارها (فعالیت ها )

* دارای مهارت لازم برای ایجاد شبکه همکاری  و تعامل (معامله) با ذینفعان

* برخوداری از تا کتیک های غیر رسمی مدیریتی

* برخوداری از مهارت های لازم برای  رهبریت تیم کاری

اسلاید ۴ :

دسته دوم  : مهارت های مدیریت کسب و کار  ( Goal  Setting )

* مهارت لازم جهت برنامه ریزی و هدف سازی

* مهارت لازم جهت تصمصم گیری و تصمیم سازی

* ارتباطات مردمی  و انسانی

* مهارت لازم در بازاریابی ( شامل بازارشناسی، بازارسازی و بازارگردانی )

* مهارت لازم برای مدیریت کردن امور مالی ، حسابداری و موارد مرتبط

* مهارت لازم برای هدایت ، کنترل برنامه ها

* مهارت و فنون لازم  در مذاکرات

* مهارت لازم درکسب و جذب سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری

* مهارت لازم برای برنامه ریزی رشد

اسلاید ۵ :

دسته سوم   : مهارت های کارآفرینی   ( Entrepreneurship )

* مهارت کنترل بر خود و حفظ نظم لازم 

* مهارت برخوداری از ریسک و مدیریت ریسک 

* مهارت نوآور بودن و نوآور اندیشیدن  

* مهارت انعطاف پذیری تغییرپذیری

* مهارت آینده خوانی  و هدایت کار بسمت و سوق آینده 

* مهارت برخوردای از قابلیت تغییر و کنترل ( هدایت ) تغییر

* مهارت تسلط گرایی

اسلاید ۶ :

کارآفرینی سازمانی
ٍ
Entrepreneurship corporate Entrepreneurship

تفاوت های آشکار که نتیجه سال ها تجارب بین مدیریت بر مبنای هدف و شکل گرفته براساس  خواست سازمان و مدیریت  کارآفرینانه  که مبنای  شخصیت گرایی  منحصر بفردو همراه با دست آوردهای  نواندیشی و  نوآوری همراه بوده است  باعث گردید تا سازمانهای بزرگ و بنام که سالها  براساس مدیریت مبتنی بر هدف MBO ، مدیریت مبتنی بر اقتضاء و نهایتآ  مدیریت مبنی براستراتژی سازمانی اداره می شدند ،  تغییر رویه داده  و  با  استفاده  از  الگوبرداری  قیاسی   Benchmarking  ،  تسلی در توسعه رفتارهای کارآفرینانه در مدیریت  حوزه های استراتژیک سازمان های خود بنمایند .  این حوزه  را  اصطلاحآ  حوزه های  استراتژیک  درآمد زا   یا SBUs    می نامند .

 

اسلاید ۷ :

عوامل موفقیت کارآفرینی سازمانی و درون سازمانی :

* تغییر فرهنگ و گرایشات مشتریان 

* تغییر یا بهم خوردن حوزه های تعریف شده کسب و کار

* رقابت آرام ولی مستحکم و همراه با برنامه شرکت های کوچک و متوسط

* بهم خوردن تعادل انگیزه تصنعی و تقویت انگیزه های شخصی در مدیران

  بنگاههای یا سازمانهای بورکراتیک ( بزرگ )

* بالا رفتن ادراک قابلیت ها و توانمندی های فردی 

* آمادگی سازمان برای تغییر ساختار سازمان از بوراکراتیک به سازمان شناور  و

  انعطاف پذیر

* تامین نیازهای مالی ، تکنولوژیکی و ابزارهایی که برای رشد کارآفرینی سازمانی

  افراد واجد شرایط در سازمان ضروری می باشد 

اسلاید ۸ :

موانع کارآفرینی سازمانی :

* عدم واگذاری مسئولیت کار همراه با نوعی خودمختاری و آزادی عمل به فردی که  احساس مسئولیت بالایی دارد 

* عدم شناخت قدرت نوآوری ، قابلیت ها و مهارت های بالا در افراد ( یا عدم اهمیت  داده )

* عدم درک صحیح از شرایط محیطی 

* آماده نبودن سازمان برای تغییر ساختاری و بازسازی سازمان  Reengineering                                                                                    

* عمودی بودن ساختار روند شکل گیری نوآوری و خلاقیت ها در شرکتهای بزرگ 

اسلاید ۹ :

 جدول شماره ۱ : مشخصه های  یک کارآفرین

۱ یک کارآفرین اغلب از میان کدام یک از فرزندان خانواده انتخاب می شود ؟
     
الف : بزرگترین                           ج : جوانترین
     ب  : میانی                                د  : فرقی نمی کند

 ۲ یک کارآفرین اغلب …………است .
     
الف : متاهل                          ج : بیوه
     ب  : مجرد                           د  : مطلقه 

 ۳ یک کارآفرین عموما” یک  …………است .
     
الف : مرد                            ج : فرقی نمی کند
     ب  : زن                             د  :   _____ 

 ۴ یک شخص معمولا” اولین کار خود را بطور مشخص درچه سنی آغاز می کند ؟
     
الف : قبل از بیست سالگی         د : چهل سالگی
     ب  : بیست سالگی                 م : پنجاه سالگی

     ج  : سی سالگی

 ۵ معمولا” یک کارآفرین تمایل دارد  تا  کار  خود  را  در  چه سالی آشکار کند ؟
     
الف : قبل از بیست سالگی         د : چهل سالگی
     ب  : بیست سالگی                 م : پنجاه سالگی

     ج  : سی سالگی

اسلاید ۱۰ :

جدول شماره ۱: مشخصه های  یک کارآفرین ( دنباله )

۶ بطور نمادین ، یک کارآفرین بعد از کدامیک از مقاطع زیر به فکر ایجاد و توسعه فعالیت کسب و کار خود

می پردازد ؟
     
الف : قبل از اتمام دبیرستان             د : فوق لیسانس
     ب  : بالاتراز دیپلم                       م : دکترا

     ج  : لیسانس

۷ انگیزه اولیه یک کارآفرین برای شروع کار چیست ؟
     
الف : پول در آوردن                     د : ایجاد شغل با امنیت بالا
     ب  : مستقل بودن                      م : قدرتمند بودن

     ج  :مشهور شدن

 ۸ انگیزه اولیه برای یک کارآفرینی بالای شخصی و نیاز به دستیابی آن مبنی بر ارتباط  با …… است .
     
الف : همسر                            ج : پدر
     ب  : مادر                              د  :   کودکان 

۹ برای موفقیت در یک کسب و کار کارآفرینانه  ، شما نیاز به ……… دارید .
     
الف : پول                               د : ایده خوب 
     ب  : شانس                            م : کلیه موارد بالا

     ج  : سخت کوشی

 ۱۰ کارآفرینان و سرمایه داران کارآفرین  ……………… هستند  .
     
الف : همدوش یکدیگر                د : دوستان صمیمی یکدیگر
     ب  : بهترین دوستان یکدیگر       م : در تضاد با یکدیگر